Įvaizdžio dizainas

Vilniaus kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus kolegija
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisDizainas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531PX012
Įstaigos adresasVilnius, Saltoniškių g. 58-1
Vilniaus kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti mados dizaino profesinį bakalaurą, gebantį savarankiškai analizuoti mados tendencijas, kurti individualų ir institucijos darbuotojų įvaizdį, dirbti savarankiškai ir komandoje, suformuoti įgūdžius savo verslui organizuoti.
Studijų rezultatai:
1. Žinios ir jų taikymas
• Nustatyti prioritetus, analizuojant vertybinius, kultūrinius, socialinius ir ekonominius aspektus.
• Taikyti dizaino principus ir elementus kuriant meninius projektus.
• Žinoti kūrybinio proceso vadybos ir reklamos principus bei teisinius meninės veiklos aspektus.
2. Gebėjimai vykdyti tyrimus
• Analizuoti ir sisteminti įvairią informaciją, vertinti mados tendencijas ir atlikti meninį tyrimą.
• Vertinti kliento duomenis ir jo poreikius, finansines galimybes, konsultuoti įvaizdžio kūrimo klausimais.
• Vertinti mados tendencijas ir stilių pabrėžiant individualumą bei išskirtinumą; tirti profesionalaus įvaizdžio kūrimo paslaugos poreikį vartotojams.
• Analizuoti verslo valdymo ypatumus, prognozuoti kūrybinio verslo rezultatus.
3. Specialieji gebėjimai
• Parinkti tinkamas strategijas užduotims atlikti, pateikti optimalius kūrybinius sprendimus.
• Pateikti argumentuotą, pagrįstą stiliaus įvaizdžio meninę koncepciją;
• Vizualizuoti kuriamo įvaizdžio idėjas, taikant įvairius meninės raiškos metodus ir technikas.
• Rengti individualius meninius ir komercinius projektus pagal užsakovo poreikį;
• Įgyvendinti individualaus įvaizdžio projektus.
• Valdyti įvaizdžio paslaugų paketą, techniškai įgyvendinti meninius projektus.
4. Socialiniai gebėjimai
• Bendrauti lietuvių ir užsienio kalbomis dalykinėse situacijose.
• Bendradarbiauti darbo ir socialinėje aplinkoje, siekiant bendrų tikslų su skirtingų kultūrų asmenimis.
5. Asmeniniai gebėjimai
• Naudotis įvairiomis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, iš įvairių šaltinių kaupti profesinę informaciją.
• Nagrinėti situaciją, kritiškai, konstruktyviai ir argumentuotai vertinti savo ir kitų darbą, formuluoti ir kūrybiškai spręsti problemas.
• Reflektuoti į šiuolaikinius pasaulio vaizduojamojo meno ir daiktinės aplinkos pokyčius, tikslingai atnaujinti žinias.
• Planuoti laiką užsibrėžtam tikslui pasiekti, savarankiškai dirbti, kūrybiškai ir metodiškai taikyti dalykines žinias sprendžiant teorinius bei praktinius uždavinius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir profesinių kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, profesinės praktikos, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, diskusijos, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu, taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami tarpinių atsiskaitymų metu: kontrolinis darbas, projektas, projekto viešas pristatymas ir gynimas, savarankiškos kūrybinės užduotys, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai ir baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis-180 kreditų.
Bendrieji koleginių studijų dalykai (18 kreditų):
Užsienio kalba (anglų, vok., pranc.)
Profesinė komunikacija
Specialybės kalba
Filosofija
Teisė
Studijų krypties dalykai (110 kreditų):
Meno istorija
Taikomosios kompiuterinės programos
Piešimas
Kompozicija
Medžiagos ir faktūros
Mados piešinys ir istorija
Asociacijų teorija
Spalvotyra ir grafinė raiška
Prezentacijų ir medijos menas
Koučingo pagrindai
XX a. mados istorija
Tautinis identitetas
Kostiumo projektavimas
Įvaizdžio formavimas
Šukuosenų modeliavimas ir technologijos
Makiažas ir grimas
Vizualinio pateikimo pagrindai
Ekodizainas
Sceninio įvaizdžio formavimas
Žmogaus sauga ir ekologija
Meniniai renginiai ir projektinis mokymas
Estetika
Ekonomika ir verslas
Marketingas ir reklama
Praktikos (31 kreditai):
Individualaus pažinimo
Aprangos projektavimo
Šukuosenų ir makiažo kūrimo
Garderobo formavimo
Verslo organizavimo
Baigiamoji
Baigiamasis darbas (12 kreditų).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamieji dalykai (9 kreditų):
Drabužių techninio piešimo pagrindai
Įvaizdžio formavimas
Fotografijos pagrindai
Tekstilės drabužių dekoravimas
Nuo idėjos iki sijono
Ugdomasis vadovavimas (Koučingas).
Taip pat studentas gali pasirinkti iš Kolegijos siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į menų krypties studijas, kurių pagrindą sudaro madingo ir originalaus įvaizdžio kūrimas (individualaus, projekto, renginio dalyvių ir kt.) nuo idėjos iki įgyvendinimo. Siekiama ugdyti kūrybiškai mąstantį, atsakingą, komunikabilų, puoselėjantį kultūrines vertybes dizainerį, gebantį konsultuoti ir kurti įvaizdį ir konsultuoti stiliaus klausimais, vizualizuoti kūrybines idėjas, vystyti individualų verslą. Studentai gali studijuoti bei atlikti praktiką užsienyje, pasinaudojant įvairių fondų lėšomis, dvišaliais susitarimais, dalyvauti tarptautinėse mokymo programose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas galės dirbti įvaizdžio dizaineriu grožio industrijos institucijose, grožio studijose, salonuose, meniniuose susivienijimuose ar projektuose, drabužių dizainerių studijose, koncertinėse organizacijose, teatruose, kino studijose, reklamos agentūrose, pramogų versle, kultūros ir prekybos centruose, šou versle; dirbti konsultantu Lietuvos bei užsienio privataus ir valstybinio sektoriaus įmonėse, kurti individualų įvaizdį.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali tęsti studijas Lietuvos ir užsienio šalių universitetuose menų ir socialinių mokslų studijų krypčių programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2018-02-26

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Įvaizdžio dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Mados dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3.5 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Įvaizdžio dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus dizaino kolegija Interjero dizainas Menai Dizainas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus dizaino kolegija Mados dizainas Menai Dizainas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Įvaizdžio dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Mados dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Grafinis dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Interjero dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Multimedijos dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)