Pradinio ugdymo pedagogika

Vilniaus kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus kolegija
Studijų krypties grupėŠvietimas
Studijų kryptisMokytojo su dalyko specializacija rengimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531MX002
Įstaigos adresasVilnius, Saltoniškių g. 58-1
Vilniaus kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kompetentingą pradinių klasių mokytoją, kuris, remdamasis naujausiomis mokslo žiniomis ir profesinės veiklos tyrimais, kokybiškai ir inovatyviai organizuos formalaus ir neformalaus jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių ugdymą (si), grįstą mokinio poreikiais ir bendrakultūrinėmis vertybėmis.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
• Analizuos ir vertins Lietuvos, kitų pasaulio šalių ugdymo patirties ir mokslo kaitos tendencijas, žinos į darnų vystymąsi orientuoto švietimo strategines nuostatas.
• Taikys aktyvius edukacinės aplinkos kūrimo metodus.
• Paaiškins mokinio raidos dėsningumus, jo poreikių pažinimo būdus, galimybes, ugdymo proceso ir jo valdymo specifiką, refleksijos svarbą ir strategijas, ugdymo(si) kokybę lemiančius veiksnius.
• Nagrinės ir taikys ugdymo turinio dokumentus profesinėje veikloje.
• Taikys tinkamas vertinimo sistemas ir metodikas, įvertindamas kiekvieno mokinio galias, ugdymosi poreikius.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
• Organizuos profesinės veiklos tyrimą, gautus rezultatus panaudos mokymosi tobulinimui.
• Planuos, rengs ir įgyvendins edukacinius projektus.
Specialieji gebėjimai:
• Komunikuos lietuvių ir užsienio kalbomis nuosekliai, argumentuotai ir vaizdžiai reikšdamas mintis
• Bendraus ir bendradarbiaus su mokinio šeima ir kitais ugdymo(si) proceso dalyviais, laikydamasis konstruktyvumo ir pozityvumo principų, dalinsis gerąja patirtimi.
• Plėtos mokinių informacinę kultūrą.
• Kurs saugią, palankią vaikų adaptacijai, visapusiškam ugdymuisi edukacinę aplinką.
• Vertins ugdymosi situaciją, pagrįstai, atsakingai taikys mokinio motyvavimo ir savivertės ugdymo(si) būdus bei priemones.
• Inovatyviai modeliuos ugdymo turinį ir kūrybiškai įgyvendins, atsižvelgdamas į mokinio interesus, poreikius, galimybes.
• Planuos ir organizuos ugdymosi procesą įvairiomis formomis, atsižvelgdamas į mokinių polinkius, poreikius, interesus.
• Naudos inovatyvias technologijas, organizuodamas formalųjį ir neformalųjį mokinių ugdymą(si).
• Naudosis kiekvieno dalyko pažangos ir pasiekimų aprašu, organizuodamas mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą.
Specialiosios (skirtos specializacijoms):
• Naudosis naujausiomis IT ir specializuotomis e-programomis, organizuodamas į mokinį orientuotą ugdymosi procesą.
• Plėtos mokinių kompiuterinį raštingumą ir techninius gebėjimus.
• Kurs virtualias ugdymo(si) erdves, naudodamasis IKT.
• Gebės kūrybiškai, inovatyviai organizuoti priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) procesą.
• Susies priešmokyklinio amžiaus vaiko ypatumus ir poreikius, vertins ir užtikrins jo ugdymo(si) pažangą.
• Kurs edukacinę aplinką, palankią priešmokyklinio amžiaus vaiko saviraiškai ir kompetencijų ugdymuisi.
Socialiniai gebėjimai:
• Gebės dirbti komandoje.
• Nagrinės Lietuvos ir pasaulio kultūrų
• įvairovę, komunikuos daugiakultūrėje aplinkoje.
Asmeniniai gebėjimai:
• Demonstruos humanistines, demokratines vertybines nuostatas, jas diegs, gerbdamas mokinio individualumą.
• Reflektuos ir kurs profesinės veiklos, asmeninės karjeros perspektyvą.
• Reflektuos mokymosi procesą, kels veiklos tikslus, tinkamai pasirinks mokymosi strategijas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos yra orientuotos į studento aktyvų mokymąsi, todėl taikomi studijų metodai, apimantys bendradarbiavimą, kritinio mąstymo ugdymą ir problemų sprendimą, studentai skatinami atrasti savą mokymosi stilių, reflektuoti patirtį.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomi atvejo analizės, projektinio darbo, problemų sprendimo, kūrybinės užduotys, klausimų-atsakymų, refleksijų metodai, sąvokų žemėlapiai, studentų darbų (individualus bei grupės) pristatymai auditorijoje ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Profesinė užsienio kalba: anglų, vokiečių, prancūzų. Specialybės kalba, Edukologija ir edukacinių tyrimų pagrindai, Bendroji ir socialinė psichologija, IKT taikymas pradinėje mokykloje, Matematikos didaktika, Pasaulio pažinimo didaktika, Šiuolaikinio mokymo (si) strategijos, Raidos ir pedagoginė psichologija, Lietuvių kalbos didaktika, Inkliuzinis ugdymas, Dailės ir technologijų didaktika, Etikos didaktika, Ugdymo sistemos ir filosofija, Kūno kultūros didaktika, Vaiko sveikatos ugdymas, Andragogikos ir familistikos pagrindai, Muzikos didaktika, Darbo ir civilinė sauga, Pedagoginių studijų baigiamasis darbas, Baigiamasis darbas.
Pedagoginės praktikos:
Pedagogo asistento praktika I, Pedagogo asistento praktika II, Pedagoginė praktika globojant mentoriui, Pedagoginė praktika globojant mentoriui, Savarankiška pedagoginė praktika.
Specializacijos praktika: Priešmokyklinio ugdymo pedagogika, Inovatyvios technologijos pradiniame ugdyme.
Specializacijos:
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika, Inovatyvios technologijos pradiniame ugdyme
Studento pasirinkimai:
Alternatyviai pasirenkami dalykai:
Vaiko gerovės politika (vaiko ir šeimos teisė, švietimo politika), Švietimo lyderystė, Vaiko tarpkultūrinis ugdymas, Vaiko socialinis ugdymas, Ugdymo projektų vadyba, Neformalusis ugdymas, Priešmokyklinio amžiaus vaiko pažinimas, Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas, Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymas, Skaitmeninio raštingumo ugdymas, Priešmokyklinio ugdymo (si) procesas ir vaiko pasiekimų vertinimas
Virtuali erdvė ir jos techninės priemonės.
Laisvai pasirenkami dalykai:
Lietuvių kalba (valstybinė), Užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų) (pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus), Bendroji kūno kultūra, Viešasis kalbėjimas, Vaiko socialinių ir finansinių įgūdžių ugdymas, Gyvenimo kokybė ir asmens gerovė, Lietuvių gestų kalbos pagrindai (pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus), Šokio studija, Profesinio perdegimo prevencija, Skaitmeniniai žaidimai ugdymo (si) procese, Probleminis mokymasis, Reflektyvioji pedagogika, Komunikacijos pagrindai, Informacinės technologijos, Socialinė veikla su jaunimu, Koučingas (ugdomasis vadovavimas), Menų terapija, Kultūrinė įvairovė, Gimtosios (rusų, lenkų) kalbos didaktika (būti išklausius Lietuvių kalbos didaktikos dalyką; pasirinkus rekomenduojama studijuoti 2 semestrus), Įvadas į mediaciją, Konfliktų valdymas, Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas, Užimtumo organizavimas, Supervizija (profesinių santykių konsultavimas), Mentorystė organizacijose ir įstaigose, Projektų rengimas ir įgyvendinimas, Karjeros planavimas, Valeologijos pagrindai, Pilietinis dalyvavimas, Verslumo pagrindai, Socioedukacinis darbas su daugiaprobleminėmis šeimomis.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Specializacijos (Priešmokyklinio ugdymo pedagogika, Inovatyvios technologijos pradiniame ugdyme) suteiks didesnes galimybes įsidarbinti bei siekti darnos ir kokybės ugdymo procese, atliepiant šiuolaikinius ugdytinių ir visuomenės poreikius.
Pagal Erasmus+ programą, studijuojantieji turi galimybę išvykti į analogiškas studijų programas vykdančius Europos universitetus ir kolegijas studijuoti ir/ar atlikti praktiką, o pabaigę studijas, atlikti podiplominę praktiką.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti visų tipų bendrojo ugdymo mokyklose pradinių klasių mokytojais ar pedagogais pagal pasirinktą specializaciją.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti magistro laipsnio Lietuvos ir užsienio universitetuose. Pastaba: skirtingi universitetai gali turėti papildomų reikalavimų priimant į šias studijas, pavyzdžiui, baigti išlyginamąsias studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018 02 28

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vilniaus kolegija Pradinio ugdymo pedagogika Švietimas Mokytojo su dalyko specializacija rengimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Šokio pedagogika Švietimas Mokytojo su dalyko specializacija rengimas Nuolatinė - 3 (metais)