Agroverslo technologijos

Vilniaus kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus kolegija
Studijų krypties grupėŽemės ūkis
Studijų kryptisAugalininkystė ir gyvulininkystė
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531IX004
Įstaigos adresasVilnius, Saltoniškių g. 58-1
Vilniaus kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos žemės ūkio profesinius bakalaurus darbui žemės ūkio gamybos ir jo infrastruktūros įmonėse, gebančius racionaliai naudojant išteklius parinkti augalų ir gyvūnų auginimo technologijas įvairioms ūkininkavimo sistemoms, turinčius ekonomikos, vadybos žinių, gebančius valdyti žemės ūkio technologijas, plėtoti ir kurti konkurencingą, tausojantį agroverslą, pasirengusius tobulėti asmeninėje ir profesinėje srityse.
Studijų rezultatai:
Absolventai gebės:
1. Paaiškinti augalų biologines savybes, vystymosi dėsningumus, augalų auginimo sąlygas, dirvožemio derlingumo palaikymo svarbą, augalų mitybos procesus.
2. Apibūdinti atskirų ūkinių gyvūnų rūšių biologines, ūkines savybes, genetiką, veisimą, laikymą, higieną, gerovę ir ūkinių gyvūnų mitybos technologijas.
3. Taikyti tiksliosios žemdirbystės metodus augalų auginimo technologijose, naudojant GIS sistemas ir duomenų bazes.
4. Paaiškinti maisto žaliavų gamybos, apdorojimo, laikymo bei perdirbimo procesus.
5. Taikyti profesinėje veikloje socialinių mokslų teorines žinias ir modelius.
6. Žinos bendrąją žemės ūkio politiką, jos tikslus, susijusius su žemės ūkio ir kaimo plėtros iššūkiais, orientuotais į Europos Sąjungos (ES) strategijos įgyvendinimą.
7. Analizuoti, vertinti ūkio duomenis, taikyti duomenų analizės rezultatus sprendimams priimti ir veiklai planuoti.
8. Analizuoti augalinės ir gyvūninės produkcijos kokybės tyrimus bei kokybės kontrolės rezultatus.
9. Pasirinkti inovatyvias augalų ir gyvūnų auginimo technologijas įvairioms ūkininkavimo sistemoms, tausoti esamus gamtos resursus, biologinę įvairovę.
10. Vertinti pasėlių derliaus formavimo principus ir dėsningumus.
11. Vykdyti augalinės ar gyvulinės produkcijos laikymą, pirminį perdirbimą ir paruošimą realizacijai, parinkti tinkamą žaliavą, modernią įrangą diegiant maisto produktų technologijas.
12. Vertinti žemės ūkio verslo ūkinės veiklos procesus, rezultatus bei parinkti žemės ūkio produktų rinkodaros strategijas ir modelius.
13. Naudoti kompiuterines ūkio valdymo programas duomenims gauti, kaupti, apdoroti, analizuoti ir naudoti ūkio veiklos planavime.
14. Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti žemės ūkio subjektų veiklą, pagrindinių žemės ūkio produktų gamybos procesus, numatyti ir parinkti veiklos finansavimo šaltinius, kreditavimo formas, investicinius (inovacijų) žemės ūkio ar kaimo plėtros projektus.
15. Bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose komunikacinėse situacijose, argumentuotai reikšti mintis dalyvaujant konsultacijose.
16. Formuluoti problemą, nustatyti tikslą, priimti racionalius sprendimus.
17. Naudotis moksline literatūra, rekomendacijomis bei teisės aktais, juos analizuoti ir taikyti praktinėje veikloje.
18. Dirbti savarankiškai ir komandoje, spręsti problemas, priimti vadybinius sprendimus ir teikti siūlymus žemės ūkio verslų valdymui.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, kursiniai projektai, savarankiškas darbas, profesinės veiklos praktikos, baigiamojo darbo projektas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (18 kr.): Profesinė užsienio kalba; Komunikavimo pagrindai; Taikomoji matematika ir informatika.
Studijų krypties dalykai (120 kr.): Dirvotyra; Žemės ūkio chemija ir analizė; Augalų patologija ir apsauga; Augalų selekcija ir sėklininkystė; Augalų mityba; Augalininkystė; Ūkinių gyvūnų genetika ir veisimas; Ūkinių gyvūnų anatomija ir fiziologija; Ūkinių gyvūnų laikymas ir higiena; Ūkinių gyvūnų mityba ir pašarų apskaita; Žemės ūkio technika; Žemės ūkio produktų kokybė, laikymo ir perdirbimo procesų modeliavimas; Ekonomikos pagrindai, rinkodara ir rinkos tyrimai; Žemės ūkio verslo vadyba; Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamybos ekonomika; Agropolitika ir žemės ūkio teisė; Buhalterinė apskaita ir mokesčiai; Agrorinka ir prekyba žemės ūkio produktais; Tyrimų metodologija, taikomoji statistika; Mėsos produktų technologija / Duonos gaminių kepimo technologija; Biotechnologija augalininkystėje ir gyvulininkystėje.
Praktikos (32 kr.): Kompiuterinės ūkio valdymo programos; Agrochemijos ir lauko; Profesinė; Baigiamoji.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Ekologinis ūkininkavimas; Biodinaminis ūkininkavimas; Arklių veisimas ir auginimas; Bitininkystė; Sodininkystė; Atsinaujinantys ištekliai, energetiniai augalai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Skatinamas profesinių gebėjimų tobulinimas praktinėje veikloje.
Sudaroma galimybė formuoti specialiuosius gebėjimus renkantis alternatyvas.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Galėsi dirbti tarptautinėse žemės ūkio verslo struktūrose, su žemės ūkiu susijusiose valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, žemės ūkio žaliavų perdirbimo įmonėse, žemės ūkio verslo įmonėse, žemės ūkio konsultavimo institucijose, plėtoti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Agroverslų technologijos Žemės ūkis Augalininkystė ir gyvulininkystė Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Žemės ūkio technologija Žemės ūkis Augalininkystė ir gyvulininkystė Ištęstinė - 4 (metais)
Vilniaus kolegija Agroverslo technologijos Žemės ūkis Augalininkystė ir gyvulininkystė Nuolatinė - 3 (metais)