Kineziterapija

Vilniaus kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus kolegija
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisTerapija ir reabilitacija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531GX017
Įstaigos adresasVilnius, Saltoniškių g. 58-1
Vilniaus kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Kineziterapijos programa skirta rengti aukštojo koleginio išsilavinimo reabilitacijos specialistus, kurie savarankiškai arba reabilitacijos specialistų komandoje teiks asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apimančias asmens funkcinės ir fizinės būklės ištyrimą, vertinimą, gydymą judesiu, fiziniais ir fizikiniais veiksniais, negalios kompensavimą, sveikatos priežiūrą, prevenciją, sveikos gyvensenos propagavimą ir mokymą.
Studijų rezultatai:
Skleisti ir taikyti bendrąsias ir specialiąsias kineziterapijos žinias, apimančias nacionalinę sveikatos priežiūros ir reabilitacijos politiką, profesinį bendravimą ir bendradarbiavimą, taikomųjų tyrimų atlikimo ir etikos principus, paciento / kliento ištyrimo, vertinimo ir gydymo metodus, akcentuojant problemų sprendimą. Demonstruoti socialinį atsakingumą, stiprinant kineziterapijos profesijos įvaizdį ir mokant pacientus / klientus tapti atsakingais už savo sveikatą. Naudotis informacinėmis technologijomis ir profesionaliai elgtis su konfidencialia informacija. Planuoti, įgyvendinti bei atlikti į tikslą orientuotą kineziterapinį tyrimą ir vertinimą bei formuluoti kineziterapinę diagnozę ir prognozę. Rengti individualų kineziterapijos planą, pagrįstą kineziterapine diagnoze, atsižvelgiant į paciento / kliento (grupės, bendruomenės) poreikius. Sistemingai, savarankiškai atlikti kineziterapijos procedūras ir kritiškai vertinti jų poveikį. Pildyti, kaupti ir analizuoti profesinę dokumentaciją, vadovaujantis etiniu, deontologiniu ir teisiniu požiūriu. Įvertinti ir analizuoti profesinės veiklos rezultatus, bendradarbiaujant su pacientu / klientu ir / ar jų šeimos nariais. Skatinti sveiką gyvenseną, taikyti sveikatos tausojimo priemones, vykdyti prevencinę veiklą. Kritiškai vertinti asmeninę profesinę praktiką, rūpintis profesinės savimonės stiprinimu, profesijai adekvačių charakterio savybių ugdymu ir profesionaliai veikti remiantis kritiniu moksliniu bei mokymosi visą gyvenimą požiūriu. Bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, pacientais / klientais, grupėmis, bendruomene raštu ir žodžiu, vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu. Vadovautis praktinėje veikloje lygių galimybių užtikrinimo, įvairovės pripažinimo, profesinės atsakomybės principais, su pacientu / klientu kurti abipusio pasitikėjimo santykius. Planuoti, vykdyti ir skleisti į praktiką orientuotus empirinius kineziterapijos tyrimus, sprendžiant reabilitacijos srities problemas, plėtojant profesinę veiklą, diegiant sveikatos priežiūros ir reabilitacijos inovacijas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita/Įtraukianti paskaita; Diskusijos/Debatai; Dokumentų analizė; Stebėjimas; Informacijos paieška; Praktinių įgūdžių demonstravimas; Atvejo analizė (atvejo studijos); Problemų sprendimas; Probleminis mokymas; Tikrovės imitavimas / Simuliacija; Demonstravimas; Patirties refleksija; Vaidmenų žaidimai; Minčių lietus; Klausimai, atsakymai; Minčių (sąvokų) žemėlapis; Vizualizacijos; Darbas poromis; Darbas grupėse; Garso/ vaizdo įrašų komentavimas; Teksto vertimas; Testavimas; Laboratoriniai darbai; Pristatymo pagal temą rengimas; Procedūrų atlikimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis vertinimas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Sveikatos teisė; Psichologija; Farmakologija; Taikomųjų tyrimų metodologija ir statistika; Anatomija ir fiziologija; Bendroji ir klinikinė patologija; Reabilitacijos pagrindai ir bioetika; Kineziologija, biomechanika; Ergonomika ir prevencinė kineziterarpija; Kineziterapija bendruomenei ir sveikatos mokymas; Kineziterapinis ištyrimas; Fizioterapija; Mityba ir fizinis aktyvumas; Vidaus ligų kineziterapija; Neurologinė kineziterapija; Pediatrinė kineziterapija; Moters sveikata ir kineziterapija; Chirurginė kineziterapija; Traumatologinė ir ortopedinė kineziterapija; Kineziterapija pagyvenusiems ir senyvo amžiaus asmenims; Kineziterapijos metodikos; Masažo technikos; Kineziterapijos paslaugų verslas ir administravimas. Profesinio bakalauro baigiamasis darbas; Pažintinė praktika; Kineziterapinio ištyrimo praktika; Vidaus ligų kineziterapijos praktika; Chirurginės, traumatologinės ir ortopedinės kineziterapijos praktika; Pediatrinės kineziterapijos praktika; Neurologinės ir geriatrinės kineziterapijos praktika; Baigiamoji praktika.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Kinezioteipavimas; sporto kineziterapija; psichikos sveikata ir bendruomenė; Tarpkultūrinis bendravimas (angl.); Santraukos rengimas (angl.) Konfliktų ir streso valdymas; Įvaizdžio teorija; Aromaterapija; Vaikų masažas
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programoje praktikoms skirti 49 ECTS (1340 val.), kas atitinka Pasaulinės kineziterapeutų konfederacijos reikalavimus (1000 val.)
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti kineziterapeutu sveikatos priežiūros įstaigose, vaikų su negalia ugdymo įstaigose, sveikatingumo ir atsigavimo paslaugas teikiančiose įstaigose, savarankiško gyvenimo namuose, protezinių, ortopedijos gaminių ir techninių priemonių pritaikymo įstaigose, globos įstaigose, pensionatuose, administraciniuose vienetuose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigęs papildomąsias studijas arba įvykdęs kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2018-03-01

Panašios programos kitose mokymo įstaigose