Dietetika

Vilniaus kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus kolegija
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisTerapija ir reabilitacija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531GX014
Įstaigos adresasVilnius, Saltoniškių g. 58-1
Vilniaus kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Dietetikos studijų programa skirta rengti aukštojo koleginio išsilavinimo dietetikos specialistus, kurie gebės įvertinti asmenų ar visuomenės grupių maitinimąsi, valdyti maitinimo/si priežiūros procesą, propaguoti palankiai sveikatą veikiančią gyvenseną, administruoti saugų ir kokybišką visuomenės grupių viešąjį maitinimą bei atlikti/dalyvauti atliekant dietetikos mokslo tyrimus.
Studijų rezultatai:
Vertinti naujas situacijas ir priimti tinkamus sprendimus. Demonstruoti tarpasmeninio bendravimo įgūdžius. Pasirinkti mokymosi strategijas ir metodus. Tikslingai reflektuoti ir argumentuoti. Susieti maitinimąsi su asmens anatominiais, fiziologiniais ypatumais. Pagrįsti maitinimosi įtaką biocheminiams procesams žmogaus organizme. Susieti patologinius procesus žmogaus organizme su asmens maitinimusi. Atskleisti aplinkos veiksnių poveikį asmens sveikatai ir maitinimuisi. Apibūdinti ekonominius, socialinius, etinius, tarpkultūrinius veiksnius, darančius įtaką asmenų ir/ ar visuomenės grupių maitinimuisi. Nustatyti asmenų ir/ar visuomenės grupių maitinimosi priežiūros poreikį. Vertinti asmens maitinimąsi, įskaitant įmitimą. Parengti ir įgyvendinti maitinimosi priežiūros planą pagal individualius asmens poreikius. Vertinti maitinimosi priežiūros efektyvumą. Mokyti ir konsultuoti asmenis ir/ar visuomenės grupes tinkamo maitinimosi klausimais. Susieti Lietuvoje vykdomas prevencines programas su tinkamo maitinimosi ugdymu. Apibūdinti asmenų ir visuomenės grupių viešąjį maitinimą, tenkinantį sveikųjų ir sergančiųjų maitinimosi poreikius. Vykdyti valgiaraščių įgyvendinimo priežiūrą. Taikyti rizikos veiksnių analizės bei svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistemos reikalavimus maisto gamybos grandinėje. Apibūdinti komandos narių vaidmenis ir darbo komandoje principus. Teikti profesinę informaciją savo kompetencijos ribose dirbant komandoje ir koreguojant bei adaptuojant asmenų ar visuomenės grupių maitinimąsi. Taikyti profesinėje veikloje sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas. Rinkti, sisteminti, interpretuoti ir skleisti duomenis, būtinus dietetikos mokslo praktikai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įtraukianti paskaita; Atvejo analizė; Dokumentų analizė; Demonstravimas; Kryptingi klausimai; Klausimynas; Individualus darbas; Literatūros studijavimas; Darbas su laboratorine įranga; Darbas grupėmis; Situacijų modeliavimas; Klausimai-atsakymai; Minčių žemėlapis; Situacijų analizė; Individualių valgiaraščių sudarymas; Probleminis dėstymas; Literatūros analizė; Argumentai „už“ ir „prieš“; Stebėjimas; Tyrimo metodikų analizė; Tyrimo atlikimas; Diskusija; Tiriamieji metodai (informacijos paieška, loginės schemos kūrimas, projekto rengimas).
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis vertinimas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Profesinė etika; Teisės ir vadybos pagrindai; Specialybės kalba; Taikomieji tyrimai ir statistika; Sociologija; Užsienio kalba; Anatomija; Psichologija; Maisto chemija; Maisto sauga; Mikrobiologija ir epidemiologija; Maitinimosi organizavimas; Fiziologija; Visuomenės sveikata; Biochemija; Medicininės procedūros; Maisto ruošimo technologija; Sveikų žmonių maitinimasis; Ugdymo pagrindai; Patologinė fiziologija; Genetika; Imunologija; Sergančių žmonių maitinimasis; Klinikinė patologija; Klinikinė farmakologija; Sveiko ir sergančio vaiko maitinimas; Dietos koregavimas; Sportuojančių žmonių maitinimasis; Maitinimosi priežiūra; Profesinio bakalauro baigiamasis darbas; Aprūpinimo maistu praktika; Maitinimo ir maitinimosi įvertinimo praktika; Valgiaraščio rengimo praktika; Maitinimo ir maitinimosi priežiūros praktika
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Toksikologija; Alergologija; Taisyklingo sportavimo principai; Masažas; Šeimos planavimas ir konsultavimas; Sveikos gyvensenos pagrindai; Fizinių ypatybių lavinimas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa parengta vadovaujantis Europos dietistų asociacijų federacijos (EFAD) rekomendacijomis dietistams rengti, išskirtos klinikinio, administruojančio ir visuomenės sveikatos dietisto profesinės veiklos sritys.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose, krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų institucijose – įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių globos namuose, sveikatos ir reabilitacijos centruose, ugdymo bei privačiose asmens sveikatos priežiūros ar viešojo maitinimo
įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigęs papildomąsias studijas arba įvykdęs kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2018-02-23

Panašios programos kitose mokymo įstaigose