Elektronikos inžinerija

Vilniaus kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus kolegija
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektronika ir automatika
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3.5 (metais)
Kreditai210
Programos kodas6531EX027
Įstaigos adresasVilnius, Saltoniškių g. 58-1
Vilniaus kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos tikslas – parengti elektronikos inžinerijos profesinius bakalaurus, gebančius profesionaliai diegti, eksploatuoti sudėtingą elektronikos įrangą ir sistemas, diagnozuoti ir šalinti įvairius elektronikos sistemų gedimus, projektuoti, kurti ir programuoti elektroninių ir mechatroninių sistemų funkcinius mazgus, taikyti taikomąsias kompiuterių programas elektronikos ir mechatronikos sistemų įrangai projektuoti, išmanyti pagrindinius verslo aplinkos veiksnius ir turėti bendravimo, darbo komandoje, loginio ir sisteminio mąstymo gebėjimus, savarankiškai plėsti ir gilinti žinias, taikyti teorinius principus praktikoje.
Studijų rezultatai:
1.1. Bendrauti taisyklinga rašytine ir žodine valstybine lietuvių kalba dalykinėse situacijose ir užsienio (anglų) kalba.
1.2. Profesionaliai formuluoti ir pagrįsti argumentus, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, socialinius, mokslinius, etikos aspektus.
2.1. Dirbti komandoje.
2.2. Taikyti teisinius ir norminius dokumentus, kompiuterines programas.
2.3. Suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.
2.4. Žinoti pagrindines elektronikos inžinerijos sąvokas ir jų turinį.
3.1. Paaiškinti įvairaus profilio elektronikos įrangos veikimą ir sutrikimo priežastis.
3.2. Nustatyti ir pašalinti įrangos gedimus.
3.3. Prižiūrėti, derinti elektronikos įrangą ir sistemas.
3.4. Įdiegti aparatinę ir programinę įrangą, taikant naujausias technologijas.
4.1. Pasirinkti ir sukomplektuoti reikiamą įrangą, priemonės ir metodus.
4.2. Saugiai diegti, montuoti, derinti elektroninę įrangą ir sistemas taikant tinkamus metodus.
5.1. Parinkti ir sudaryti elektronikos įtaisų elektros schemas, gebėti jas modeliuoti taikomosiomis kompiuterio programomis.
5.2. Sudaryti gaminio konstrukciją ir parengti pagrindinius gaminių konstrukcijos dokumentus.
5.3. Parengti ekonominį projekto pagrindimą.
5.4. Suprasti elektronikoje naudojamas projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti.
5.5. Parinkti technologijos procesą gaminiams gaminti.
6.1. Įvertinti verslo aplinką
6.2. Parengti verslo planą.
6.3. Organizuoti įmonės (padalinio) veiklą.
Specializacija – Elektroninės sistemos
7.1. Taikyti elektronikos inžinerijos žinias kuriant elektronines sistemas.
7.2. Montuoti ir derinti elektronines sistemas.
7.3. Nustatyti ir pašalinti elektronikos įtaisų ir sistemų gedimus.
Specializacija – Mechatroninės sistemos
8.1. Taikyti elektronikos inžinerijos žinias kuriant mechatronines sistemas.
8.2. Montuoti ir derinti mechatronines sistemas.
8.3. Nustatyti ir pašalinti mechatronikos įtaisų ir sistemų gedimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, praktikumai, praktikos, laboratoriniai darbai, savarankiškos studijos
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas, savarankiškas darbas, kursinis darbas, baigiamasis darbas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai: Anglų kalba, Filosofija/Sociologija, Specialybės kalba, Teisė, Vadyba.
Privalomi studijų krypties dalykai: Fizika, Matematika, Tikimybių teorija ir statistika, Elektrotechnika, Elektroninių įtaisų programavimas, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Aplinkos ir žmonių sauga, Elektronika, Signalai ir grandinės, Analoginiai įtaisai (KP), Skaitmeniniai įtaisai (KP), Mikroprocesoriai ir valdikliai, Elektromagnetinės bangos ir antenos, Skaitmeninis signalų apdorojimas, Matavimai ir metrologijos pagrindai, Virtualieji elektronikos instrumentai, Programavimas C kalba, Telekomunikacijų sistemos, EA projektavimas ir gamyba (KP), Automatikos sistemos, Kompiuterių sistemos, Ekonomika (KD).
Specialybės dalykai:
Specializacijos dalykai (Elektroninės sistemos):
Garso ir vaizdo technologijos, Elektroninė aparatūra ir jos techninė priežiūra, Saugos elektroninės sistemos, Elektroninių sistemų projektas.
Specializacijos dalykai (Mechatroninės sistemos):
Mechatronikos sistemos, Programuojamieji loginiai valdikliai, Procesų vizualizavimas, Robotika, Mechatronikos sistemų projektas.
Praktika:
Elektronikos praktika, Kompiuterinių projektavimo priemonių praktika, Elektroninių įtaisų programavimo praktika, Elektroninių matavimų praktika, Profesinė, Baigiamoji.
Laisvai pasirenkami dalykai (LPD)
Bendrieji koleginių studijų dalykai (LPD):
Kūno kultūra; Profesinė anglų kalba; Vokiečių kalba; Profesinė etika; Kultūros istorija; Komunikavimo pagrindai; Iškalba
Studijų krypties dalykai (LPD):
Marketingas; Kokybės vadyba; Taikomųjų tyrimų metodologija; Mikrobangų technika; Apskaitos pagrindai; Kompiuterių tinklai; Judriojo ryšio tinklai; PID reguliatoriai; Matavimų automatizavimo sistema LabView; MATLAB elektronikoje; Skaitmeniniai signalų procesoriai (DSP); Operacinės sistemos; Projektų valdymas; Lazerių technologijos; Automobilių elektronikos sistemos.
Specializacijos:
Elektroninės sistemos
Mechatroninės sistemos
Studento pasirinkimai:
Studentas pasirenka specializaciją ir turi galimybę pasirinkti 4 laisvai pasirenkamus dalykus po 3 kr.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota rengti elektronikos inžinierius, gebančius diegti, eksploatuoti, programuoti sudėtingą elektronikos įrangą ir sistemas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
• Gebėsi projektuoti, kurti ir programuoti elektroninių ir mechatroninių sistemų funkcinius mazgus ir jų sistemas;
• Diegti ir eksploatuoti sudėtingą elektroninę, telekomunikacijų ir kompiuterių sistemas ir įrangą;
• Diagnozuoti ir šalinti įvairius elektronikos įrangos gedimus;
• Programuoti programuojamus valdiklius, kontroliuoti elektronikos ir mechatronikos sistemų darbą, šalinti jų gedimus;
• Taikyti taikomąsias kompiuterių programas elektroninių ir mechatroninių sistemų įrangai;
• Parinkti ir taikyti pagrindinius verslo organizavimo principus.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2016-03-30
2018-02-21

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Automatika ir robotika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Elektronikos technika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Avionikos sistemų inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Elektros ir automatikos įrenginiai Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Automatinio valdymo sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais)
Vilniaus kolegija Kompiuterių inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus kolegija Elektronikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Elektros ir automatikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Automobilių elektronikos sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)