Interjero dizainas

Vilniaus dizaino kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus dizaino kolegija
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisDizainas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531PX002
Įstaigos adresasVilnius, Akmenų g. 3
Vilniaus dizaino kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas – parengti aukštos
kvalifikacijos interjero dizaino
specialistus, gebančius: kūrybiškai
pritaikyti estetinius, technologinius,
istorinius, psichologinius bei socialinius
principus, projektuojant įvairios
paskirties erdves ir daiktinės aplinkos
objektus; atlikti meninį bei socialinį
tyrimus, pagrindžiančius projekto vertę
ir tikslingumą; įvaldyti interjero ir
daiktinės aplinkos projektų rengimo
etapus bei jų specifiką; bendrauti ir
bendradarbiauti su užsakovais, kitų
sričių specialistais, diegiant kūrybines
interjero dizaino inovacijas; vadovautis
mokymosi visa gyvenimą principu,
plėtojant verslumo įgūdžius, atsakingai
vykdant ir vertinant savo kūrybinę
veiklą.
Studijų rezultatai:
A1. Išmano vizualinės raiškos
priemones ir būdus, interjero ir jo
daiktinės aplinkos elementų
projektavime taikomas metodikas ir
technologijas. Turi žinių apie saugą bei
architektūrinius reikalavimus, interjero
apdailos medžiagų savybes ir paskirtį.
Turimas žinias geba kūrybiškai ir
tikslingai taikyti rengiant interjero
dizaino projektus, projektuojant
interjero erdves bei daiktinės aplinkos
elementus, bendradarbiaujant su
kolegomis, rangovais bei užsakovais.
A2. Žino ir supranta istorinę meno,
dizaino kontekstą ir raidą, šiuolaikines
interjero dizaino tendencijas. Turi žinių
apie psichologinius ir socialinius
aspektus taikomus projektuojant įvairias
erdves. Turimas žinias geba taikyti
kuriant interjero dizaino koncepsijas bei
projektuojant erdves ar interjero
daiktinės aplinkos elementus.
A3. Turi žinių apie intelektinės
nuosavybės, autorių teisių apsaugą,
verslo vadybą. Geba žinias taikyti
profesinėje veikloje, dirbamas
tarpdisciplininiuose projektuose bei
bendradarbiaudamas su
partneriais,užsakovais ir rangovais.
B1. Geba rinkti, analizuoti, sisteminti
taikomojo pobūdžio technologinius
duomenis, daryti išvadas ir jomis remtis
projektuojant erdves ar interjero
daiktinės aplinkos elementus, vykdant ir
įgyvendinant užsakymus.
B2. Geba rinkti ir analizuoti kūrybiniam
projektui reikalingą meninę, istorinę,
kultūrinio konteksto, socialinės
panaudos informaciją, atlikti meninį
tyrimą reikalingą interjero koncepsijai
generuoti, įvairios paskirties erdvėms
projektuoti.
C1. Geba tikslingai pasirinkti vizualinės
raiškos priemones ir būdus,
projektavimo metodikas ir
technologijas. Valdo dvimatės ir
trimatės grafikos vizualizavimo
programas, turi piešimo, eskizavimo,
komponavimo, braižybos įgūdžius.
Geba parinkti tinkamas interjero
apdailines medžiagas vadovaudamasis
ekologijos bei ekonominiais principais.
C2. Motyvuotai pasirinkdamas
optimalius sprendimo būdus,
realizavimo priemones bei siekdamas
atskleisti kūrybinę meninę koncepsiją,
estetiką, funkcionalumą bei techninį
išbaigtumą, geba projektuoti interjero
erdves ir interjero daiktinės aplinkos
elementus.
C3. Suvokdamas istorinį ir šiuolaikinį
interjero dizaino kontekstą, socialinį,
kultūrinį, ekonominį kontekstus,
funkcionalumą ir technologines
galimybes, gali generuoti interjero dizaino
ar jo elementų idėjines koncepsijas bei
siūlymus.
D1.Geba kritiškai mąstyti, bendrauti su
meno ir kitų sričių specialistais
tarpkultūriniame kontekste,
profesionaliai spręsti iškilusias
problemas, komunikuoti su užsakovais,
kolegomis, auditorija,vadovaujantis
profesine etika ir atsakomybe, pristatyti
idėją, projekto koncepsiją.
D2. Geba argumentuotai pasirinkti
vizualines raiškos priemones,
vadovautis intelektinės nuosavybės,
autorių teisių normomis, orientuojasi
šiandieninės rinkos sąlygose. Geba
perteikti projektavimo žinias,
organizuoti darbo procesą, planuoti
savo ir visos komandos veiklą,
pasirinkti specialistus, bendram
kūrybiniam projektui vykdyti ir
prisiimti atsakomybę už savo ir
komandos veiklos kokybę.
E1. Išsiugdo savarankišką mąstymą,
kūrėjo atsakomybę ir gebėjimą toliau
savarankiškai mokytis. Pasitelkdamas
įgytas žinias ir įgūdžius, geba
reflektuoti, profesionaliai planuoti savo
veiklą. Atsižvelgiant į ekonomikos,
visuomenės ir kultūros poreikius bei
interjero dizaino specialistui keliamus
reikalavimus, atsakingai vertina savo
kūrybos rezultatus, suvokia
įsipareigojimus prieš užsakovą, rangovą
ir partnerius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų rezultatais grindžiamos Interjero
dizaino studijų programos mokymo ir
mokymosi veiklos yra orientuotos į
studento saviraišką, savarankišką
mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą.
Studijų procese diegiami inovatyvūs
studijų organizavimo ir veiklos metodai.
Studijų procesas realizuojamas derinant
įvairias mokymo ir mokymosi formas
(paskaitos, seminarai, praktiniai
užsiėmimai, projektinis darbas,
demonstravimas, diskusijos, komandinis
darbas, individualus darbas,
savarankiškas darbas, pristatomasis
pokalbis, situacijos analizė, dokumentų,
analogų, literatūros šaltinių analizė,
refleksija).Studijos yra orientuojamos į
bendravimo ir bendradarbiavimo,
savarankiškos praktinės veiklos,
komandinio darbo, kritinio ir kūrybinio
mąstymo skatinimo diegimą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Tikrinamieji testai, egzaminas,
diferencijuota įskaita, tarpinė peržiūra,
galutinė peržiūra ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Įvadas į meno istoriją; Specialybinė
užsienio kalba, Kompozicijos ir
spalvotyros pagrindai; Informacinės
technologijos; Architektūrinė grafika;
Piešimas; Projektų pristatymų
pagrindai; Interjero istorija; Interjero
apdailinės medžiagos; Projektavimo
pagrindai; Trimatė kompozicija ir
erdvinis modeliavimas; Kompiuterinis
projektavimas; Mokomoji kūrybinė
praktika; Verslo vadybos pagrindai;
Fotografijos pagrindai; Konstrukcinė
architektūra; Interjero projektavimo
pagrindai; Intelektinės nuosavybės
teisė; Tarpkultūrinė
komunikacija/Verslumo pagrindai;
Rekonstrukcija ir konversija; Interjero
projektavimas; Apšvietimo dizainas;
Daiktinės aplinkos elementai;
Akademinis rašymas; Specialybės
įgūdžių lavinimo praktika; Meno
filosofija/Kūrybos psichologija;
Leidinių dizainas; Individualių studijų
praktika; Priešdiplominė praktika,
Baigiamasis darbas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai gali pasirinkti
pasirenkamuosius dalykus. Taip pat
studentai gali laisvai rinktis praktikų
atlikimo vietas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai baigę Interjero dizaino
studijų programą ir įgijęs menų
profesinio bakalauro laipsnį turi
gebėjimus taikyti įgytas žinias ir
įgūdžius savo individualioje kūrybinėjepraktinėje, projektinėje veikloje bei gali
teikti įvairias interjero, daiktinės
aplinkos projektavimo paslaugas
dizaino studijose, baldų ir aksesuarų
salonuose, architektų biuruose,
prekybos tinkluose ir gamybos įmonėse
bei kitose panašiose veiklos srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai baigę Interjero dizaino
studijų programą ir įgijęs menų
profesinio bakalauro laipsnį turi
galimybę siekti magistro laipsnio
Lietuvos ir užsienio universitetuose.
Programos aprašymo santraukos
parengimo ir atnaujinimo datos:
parengimo data 2014 m. rugpjūčio 1 d.;
atnaujinimo data 2018 m. vasario 28 d.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Įvaizdžio dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Mados dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3.5 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Įvaizdžio dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus dizaino kolegija Interjero dizainas Menai Dizainas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus dizaino kolegija Mados dizainas Menai Dizainas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Įvaizdžio dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Mados dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Grafinis dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Interjero dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Multimedijos dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)