Anglų kalba tarptautinei komunikacijai

Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija

Mokymo įstaigaViešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija
Studijų krypties grupėKalbos
Studijų kryptisKalbos (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531NX001
Įstaigos adresasVilnius, Kalvarijų g. 129-401
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti anglų kalbos profesinius bakalaurus, kalbos paslaugų specialistus, gebėsiančius efektyviai veikti ir teikti profesionalias užsienio kalbų paslaugas verslo komunikacijos, dalykinės dokumentacijos ir informacinių šaltinių kūrimo ir vertimo srityse.
Studijų rezultatai:
AKTK studijų programą baigę specialistai bus įgiję tvirtus anglų kalbos gebėjimus ir antrosios užsienio kalbos pagrindus, tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo gebėjimus, išmanys verslo procesus, dalykinę komunikaciją. Jie galės įsidarbinti pardavimo, paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo srityse šalies ir tarptautinėse įmonėse ir savo praktinėje veikloje gebės teisingai vartoti dalykinę terminiją anglų kalba; pažins studijuojamų kalbų šalis ir jų sociokultūrinį kontekstą, pamatinius verslo procesus, santykius ir komunikacijos proceso modelius ir gebės taikyti šias žinias teikdama(s) užsienio kalbų paslaugas; gebės įvardyti ir išspręsti savo profesinės veiklos lauko problemą; gebės vykdyti taikomojo pobūdžio kalbos tyrimus tarptautinės verslo komunikacijos srityse; efektyviai vartos anglų kalbą (C1 lygiu) antrąją užsienio kalbą (A2/B1 lygiu), bendraudamas raštu ir žodžiu įvairiose profesinio lauko situacijose; gebės suprasti, referuoti, versti, kurti ir redaguoti įvairių žanrų verslo tekstus anglų kalba; gebės identifikuoti ir analizuoti kalbos reiškinius, susijusius su įmonės dokumentacijos parengimu, vidinės ir išorinės komunikacijos organizavimu anglų kalba; gebės efektyviai taikyti šiuolaikines informacines technologijas ir specializuotas programas savo srities užduotims atlikti; gebės bendrauti su savo profesinės veiklos lauko atstovais; gebės konstruktyviai dirbti komandoje; gebės bendrauti ir bendradarbiauti tarpkultūrinėse situacijose; gebės savarankiškai ugdytis gyvenimo ir verslumo kompetencijas, įgalinančias lanksčiai prisitaikyti prie sparčiai kintančių rinkos sąlygų.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Vilniaus verslo kolegijoje kuriama išskirtinė mokymo aplinka, diegiami inovatyvūs mokymo bei mokymosi metodai. Kolegijoje taikoma projektinio mokymo metodika siekia ugdyti tokius įgūdžius, kaip lyderystė, verslumas, darbas komandoje, planavimas, finansų valdymas ir pan. Dalis mokymosi veiklų vykdomos naudojant virtualią kolegijos mokymosi aplinką, kitas IK technologijas. Studentams vyksta psichologijos, komandinio darbo, efektyvaus darbo organizavimo metodų bei laiko planavimo paskaitos, vedamos profesionalių dėstytojų ir konsultantų. Jie supažindinami su studijų procesu, kolegijos vertybėmis, jiems pristatomos tarptautinių mainų ir praktikų galimybės.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Mokymo(si) ir studijų pasiekimų vertinimui taikoma kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas) apibrėžta studijų reglamente, kuris kaip ir kiti su studijų procesu susiję dokumentai skelbiami viešai https://www.kolegija.lt/erasmus-mainai-studentams/studiju-organizavimas. Vertinimui taikoma dešimties balų skalė, pateikta VVK studijų rezultatų vertinimo tvarkoje. Vertinimo kriterijai parenkami atsižvelgiant į studijų programos ir dalyko rezultatus bei studijuojamo dalyko specifiką. Kaupiamojo balo struktūra pateikiama kiekvieno dalyko apraše ir pristatoma studentams pirmo užsiėmimo metu. Taikomi studentų pasiekimų vertinimo metodai – testas, egzaminas, projektinio darbo pristatymai, refleksijos, ataskaitos – skatina studentus suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji studijų dalykai – 15 kreditų: psichologija, informacinių technologijų taikymas, teisės pagrindai, dalykinė lietuvių kalba ir rašytinė komunikacija, lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos ypatumai.
Studijų krypties dalykai – 135 kreditai:
• Šiuolaikinė anglų kalba
• Verslo anglų kalba
• JK ir JAV šalityra
• Medijų kalba
• Antroji užsienio kalba
• Kalbos teorija ir praktika 1 (Kalbotyros įvadas)
• Kalbos teorija ir praktika 2 (Leksikologija)
• Kalbos teorija ir praktika 3 (Morfologija)
• Kalbos teorija ir praktika 4 (Sintaksė)
• Kalbos teorija ir praktika 5 (Diskurso analizė)
• Įvadas į komunikacijos studijas
• Komunikacija organizacijoje
• Komunikacijos teorijos strateginei komunikacijai ir vadybai
• Tarpkultūrinė verslo komunikacija
• Integruotosios marketingo komunikacijos
• Turinio kūrimas medijoms
• Tekstų rašymas ir redagavimas
• Akademinis rašymas (ir referavimas)
• Vertimo teorija ir praktika
• Moderniosios vertimo technologijos
• Baigiamojo darbo rašymo pagrindai.
Praktikos – 30 kreditų.
Baigiamasis darbas – 9 kreditai
Pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Gilindami žinias susijusias su IT taikymu, verslumo ugdymu, studentams bus sudaromos galimybės rinktis laisvai pasirenkamus dalykus iš kolegijoje vykdomų Programavimo ir internetinių technologijų, Medijų ir kompiuterinių žaidimų, Mobiliųjų technologijų ir saugumo studijų programų, Verslo vadyba ir marketingas, Logistikos verslas, Turizmas ir renginiai studijų programų
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentamas siūlomas gausus, rinkoje paklausios, antrosios užsienio kalbos pasirinkimas: vokiečių, švedų, ispanų, rusų.
AKTK programos turinys ir studijų metodai suderinti su atitinkamo lygio tarptautinių anglų kalbos egzaminų reikalavimais kitakalbiams: su Cambridge English: Advanced (C1 lygis pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis), Cambridge Business English Certificate (BEC) ir London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications in English for Business. Studijų eigoje studentai galės pasirengti ir, esant poreikiui, išlaikyti šiuos egzaminus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Pirmoji praktika, mokomoji dalykinės komunikacijos praktika, atliekama kolegijoje, derinant ją su vizitais į socialinių partnerių įmones ir jų darbo stebėjimu. Antrame kurse praktika atliekama verslo įmonėje, praktikos užduotys ir praktikos vieta bus derinamos tarp studento, įmonės ir praktikos vadovo. Trečiame kurse baigiamoji praktika, kurios tikslas – stiprinti ir tobulinti jau išsiugdytus profesinius įgūdžius konkrečioje verslo veiklos aplinkoje; šios praktikos metu taip pat renkami duomenys susiję su baigiamojo darbo/projekto objektu ir praktika tiesiogiai siejasi su studento nagrinėjama tema.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijų programos absolventai galės tęsti studijas anglų filologijos, komunikacijos studijų krypčių išlyginamosiose arba magistro programose Lietuvos arba užsienio universitetuose.
Programos aprašymo santraukos parengimo data:
2022-02-22

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Anglų kalba tarptautinei komunikacijai Kalbos Kalbos (plačiosios programos) Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)