E. verslas

Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija

Mokymo įstaigaViešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531LX124
Įstaigos adresasVilnius, Kalvarijų g. 129-401
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
E. verslas programos tikslas - parengti specialistus, turinčius visapusiškų žinių apie e. verslo kūrimą, valdymą, skaitmeninių įrankių, priemonių, sprendimų taikymą e. verslo plėtrai ir augimui bei išlavinti įgūdžius kūrybiškai taikyti šias žinias ir gebėjimus plačiame profesinės veiklos lauke tarptautinio ir vietinio verslo kontekste.
Studijų rezultatai:
Bendrosios ir dalykinės kompetencijos atsispindi ketinamoje vykdyti studijų programos sandaroje, studijų rezultatuose ir apima gebėjimus: savarankiškai tobulintis profesinės veiklos srityje, suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį visuomenės, ekonomikos, kultūros raidai ir aplinkai; savarankiškai tobulinti ir plėsti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi; tikslingai panaudoti įgytas žinias ir verslumo kompetencijas atsižvelgiant į rinkos pokyčius taikant e. verslo srities naujoves; spręsti teorines ir praktines skaitmeninio e. verslo kūrimo ir valdymo problemas nuolat kintančioje aplinkoje bei mokytis visą gyvenimą; kūrybiškai ir kritiškai naudoti tinkamus tyrimų metodus ir priemones analizuojant verslo aplinką ir pagrindžiant skaitmeninio verslo valdymo ir plėtros sprendimus; sistemingai formuoti ir palaikyti ryšį su rinka, taikant šiuolaikinius elektroninio marketingo principus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Siekiant skatinti studentus būti aktyviais studijų proceso dalyviais, Verslo studijų krypties E. verslas studijų programoje bus taikomi įvairūs studentų mokymo(si) metodai, orientuoti į studentą, įgalinantys pasiekti studijų rezultatus, suteikiantys ne tik žinias, bet ir – kas svarbiausia ilgalaikėje perspektyvoje – lavinantys mokymosi įgūdžius ir parengiantys studentus savarankiškai profesinei veiklai.
Studijų metu bus naudojamos šios mokymo ir mokymosi veiklos: probleminis dėstymas, įtraukianti paskaita, dėstymas didelėse ir mažose grupėse, konsultavimas, literatūros studijos, paskaitos su kviestiniais svečiais, vizitai į įmones, filmų peržiūra, atvejo analizė, apskritojo stalo diskusija ir kt.
Ypatingas dėmesys skiriamas praktinių įgūdžių formavimui, rengiant įvairius projektus, atliekant praktines užduotis.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimų vertinimo sistemą sudaro kolegialus ir kaupiamasis vertinimas. Kolegialus vertinimas bus taikomas siekiant užtikrinti vertinimo objektyvumą, suteikti galimybę lavinti bendravimo įgūdžius. Kolegialus vertinimas E. verslas studijų programoje bus taikomas rengiamų projektų, baigiamųjų darbų gynimui. Kolegialaus vertinimo metu studentus egzaminuos arba projektų gynime dalyvaus suburta dėstytojų arba dėstytojų ir socialinių partnerių atstovų grupė.
Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą visą studijų laikotarpį, gebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, išvengti plagijavimo atvejų E. verslas studijų programoje taikomas ir kaupiamasis vertinimas. Kaupiamasis vertinimas leis dėstytojui ugdymo proceso metu surinkti daugiau informacijos apie studentų padarytą pažangą, matuoti ją taikant įvairius vertinimo metodus. Egzaminas sudarys tik vieną kaupiamojo vertinimo segmentą. Kiti, dėstytojo nuožiūra parenkami vertinimai bus atliekami už įvairius rašto (pvz., projektinį ar savarankišką darbą) ir kitus praktinius darbus, rodančius studentų mokymosi metu įgytas akademines žinias, praktinius ir profesinius įgūdžius.
Vertinimui taikoma dešimties balų skalė, o vertinimo kriterijai parenkami atsižvelgiant į studijų programos ir dalyko rezultatus bei studijuojamo dalyko specifiką. Kaupiamojo balo struktūra bus pateikiama kiekvieno dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Bendrieji studijų dalykai – 15 kreditų: Bendravimo psichologija, informacinių technologijų taikymas, anglų kalba.
Studijų krypties dalykai – ne mažiau kaip 135 kreditai: taikomoji matematika, komunikacijos teorijos verslui, verslininkystė, specialybės anglų kalba, dizaino mąstysena, turinio kūrimas ir komunikacija socialinėse medijose, ekonomika, tęstinis e. verslo vystymo projektas, e. marketingas, projektų valdymas, įmonės finansų valdymas, vaizdinis mąstymas, marketingo tyrimai ir duomenų analizė, e. komercija, e. verslo kūrimo skaitmeniniai įrankiai, Google Design Sprint ir Lean Startup metodikos, vartotojo elgsena ir sprendimų priėmimas, verslo procesai, verslo strategija ir inovacijos.
Praktikos – 30 kreditų: praktika verslo įmonėje (12 kr.), baigiamoji praktika (18 kr.).
Baigiamasis darbas – 12 kreditų.
Pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentams sudaromos palankios sąlygos formuotis tas kompetencijas, kurios yra studentui aktualios ir svarbios pagal asmeninius mokymosi tikslus. Nuolatinės studijų formos studentams bus siūloma prisijungti prie ištęstinės studijų programos dalykų. Tokio modelio taikymo privalumas, kad aktyvių studentų studijos neapsiribos viena kryptimi, bet sudarius palankias sąlygas, bus plečiamos. Šio sprendimo tikslas - aktyvių ir talentingų studentų saviraiškos skatinimas, studijų individualizavimo ir patrauklumo stiprinimas. Studentų pasirinkimui bus siūlomas ir platus užsienio kalbų spektras, tarp kurių galima įvardinti prancūzų, vokiečių, rusų, švedų ir kitas kalbas. Tokiu būdu bus sudaroma galimybė studentams, individualizuoti programos struktūrą atsižvelgiant į asmeninius mokymosi tikslus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Aukštą pridėtinę vertę verslui ir visuomenei kurianti programa.
Studentams siūlomas gausus, rinkoje paklausios, antrosios užsienio kalbos pasirinkimas: vokiečių, prancūzų, švedų, ispanų, rusų.
Studijų rezultatams pasiekti VVK dėstytojai taiko įvairius mokymosi metodus: projektinis darbas, probleminis dėstymas, atvejo analizė ir kt.
Pagrindinės projektinio mokymo metodo savybės:
● visos pastangos ir priemonės mokymo procese yra nukreiptos studentų iniciatyvai skatinti;
● įgyvendinant projektą nuolat vykdomas studentų mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimas, taip pat grįžtamojo ryšio palaikymas;
● vienu metu ugdomos skirtingos kompetencijos ir gebėjimai;
● sudaromos prielaidos studentų aktyviam įsitraukimui į mokymosi procesą, ugdoma asmeninė ir komandinė atsakomybė;
● skatinamas skirtingų studijų dalykų integruotumas ir jų kryptingas taikymas sprendžiant konkrečias problemas. Išskirtinai daug dėmesio skiriama projekto užduoties, tikslų ir uždavinių formulavimui.
● projektai vykdomi laikantis ir mokant komandinio darbo principų.
Skatinama studentų motyvacija domėtis realiomis verslo problemomis ir ugdytis verslumo ir kitas bendrąsias kompetencijas rengiant susitikimus su VVK kviestiniais lektoriais, verslininkais. Studentai ruošiasi tokioms paskaitoms nagrinėdami dalykų temas ir ruošdami klausimus svečiams, o vėliau tęsia diskusijas virtualiuose forumuose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
• Skaitmeninio verslo kūrimas,
• Skaitmeninio verslo konsultantas,
• Internetinio marketingo specialistas,
• Skaitmeninės reklamos specialistas,
• Elektroninės komercijos specialistas.
Tolesnių studijų galimybės:
Vilniaus verslo kolegijos verslo studijų krypties absolventai, įgiję verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose, tos pačios krypties magistrantūros studijose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Alytaus kolegija Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Turizmo ir viešbučių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Sporto vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegijos Tauragės skyrius Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Medijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Tarptautinio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Gamybos ir logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Įmonių ir įstaigų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinis verslas ir komunikacija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Turizmas ir poilsis Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Renginiai ir pramogos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Turizmo paslaugų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Turizmo ir pramogų verslo industrija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Išmanioji vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Pardavimų ir logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Statybos verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Verslo vadyba ir marketingas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Tarptautinio svetingumo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija E. verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Viešbučių ir restoranų verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Kultūrinės veiklos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Organizacijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Verslas ir muitinės veikla Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)