Interaktyvios medijos ir technologijos

Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija

Mokymo įstaigaViešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija
Studijų krypties grupėInformacijos ir ryšio technologijos
Studijų kryptisPrograminės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531BX025
Įstaigos adresasVilnius, Kalvarijų g. 129-401
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Ruošti kvalifikuotus IKT specialistus, gebančius projektuoti ir kurti interaktyvius medijų elementus, taikant skaitmeninio vaizdo ir garso, informacijos vizualizavimo, animacijos, dizaino ir programavimo žinias, gebančius bendradarbiauti medijų produktų kūrimo projektuose, gebančius kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, gebančius prisitaikyti prie vis atsinaujinančių ir greitai kintančių technologijų bei rinkos sąlygų.
Studijų rezultatai:
IM studijų programą baigę specialistai bus įgiję problemų sprendimo, interaktyvių medijų elementų kūrimo gebėjimus, išmanys verslo procesus ir jų valdymą, projektų valdymą, dalykinę komunikaciją ir savo praktinėje veikloje gebės:
• taikyti informacines technologijas praktinės veiklos uždaviniams spręsti,
• taikyti bazinius programavimo principus, kuriant interaktyvius medijų produktus,
• kurti ir integruoti medijų produktus įvairioms informacinėms terpėms
• dirbti komandoje, vystant kūrybinių ir interaktyvių medijų projektus nuo idėjos inicijavimo iki produkto realizavimo ir kokybės įsivertinimo,
• komunikuoti žodžiu ir raštu įvairiais dalykiniais informacinių ir komunikacinių technologijų klausimais valstybine ir užsienio kalba,
• kurti naujus verslo subjektus, vystyti esamas veiklas, valdyti jas, prisitaikant prie rinkos pokyčių, laikytis etikos normų,
• kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, prisitaikyti prie vis atsinaujinančių ir greitai kintančių informacijos ir komunikacijos technologijų bei rinkos sąlygų,
• organizuoti ir planuoti darbus, dirbti savarankiškai ir komandoje, supras atsakomybę už priimtus sprendimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Vilniaus verslo kolegijoje kuriama išskirtinė mokymo aplinka, diegiami inovatyvūs mokymo bei mokymosi metodai. Kolegijoje diegiama projektinio mokymo metodika siekia ugdyti tokius įgūdžius, kaip lyderystė, verslumas, darbas komandoje, planavimas, finansų valdymas ir pan. Dalis mokymosi veiklų bus vykdomos naudojant virtualią kolegijos mokymosi aplinką, naujas IKT technologijas. Studentams vyks psichologijos, komandinio darbo, efektyvaus darbo organizavimo metodų bei laiko planavimo paskaitos, vedamos profesionalių dėstytojų ir konsultantų. Jie bus supažindinami su studijų procesu, kolegijos vertybėmis, jiems bus pristatomos tarptautinių mainų ir praktikų galimybės.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Mokymo(si) ir studijų pasiekimų vertinimui taikoma kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas) apibrėžta studijų reglamente, kuris kaip ir kiti su studijų procesu susiję dokumentai skelbiami viešai http://kolegija.lt/lt//studijos/studiju-dokumentai/86. Vertinimui bus taikoma dešimties balų skalė, pateikta VVK studijų rezultatų vertinimo tvarkoje. Vertinimo kriterijai parenkami atsižvelgiant į studijų programos ir dalyko rezultatus bei studijuojamo dalyko specifiką. Kaupiamojo balo struktūra pateikiama kiekvieno dalyko apraše ir pristatoma studentams pirmo užsiėmimo metu. Taikomi studentų pasiekimų vertinimo metodai: testas, egzaminas, projektinis darbas skatins studentus suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji studijų dalykai – 15 kreditų: psichologija, studijų įvadas, teisės pagrindai, anglų kalba ir projektų valdymas.
Studijų krypties dalykai – ne mažiau kaip 135 kreditai.
Kompiuterinio dizaino pagrindai. Web dizainas. Kompiuterinės grafikos pagrindai. Taikomoji matematika. Web interaktyvumas. 3D grafikos modeliavimas. Interaktyvūs medijų komponentai. Vaizdo įrašų ir garso technologijos. Naujosios skaitmeninės medijos. Objektinis programavimas. Multimedijos technologijų projektas. Medijų etika ir teisė. Kompiuterinių žaidimų pagrindai ir technologijos. Elektroninė leidyba. 3D grafika ir animacija. Vaizdo efektų redagavimas. Projektas. Web programavimas. Turinio valdymo sistemos. E-Komercija. Virtuali ir papildyta realybė.
Praktikos – 30 kreditų.
Baigiamasis darbas – 9 kreditai
Pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Gilinant žinias susijusias su IT taikymu, verslumo ugdymu, studentams sudaromos galimybės rinktis laisvai pasirenkamus dalykus iš kolegijoje vykdomų studijų programų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentamas siūlomos vos kelios (3) tokio tipo studijų programos, priskirtos informatikos inžinerijos studijų krypčiai, jose akcentuojamas multimedijos produktų projektavimas, integravimas ir valdymas. Vilniaus verslo kolegijos parengtoje programoje „Interaktyvios medijos“ didesnis dėmesys skiriamas ne multimedijų produkto projektavimui, o įvairių medijų elementų kūrimui ir integravimui į įvairias informacines terpes, pasitelkiant skaitmeninio vaizdo ir garso, informacijos vizualizavimo, animacijos, dizaino ir programavimo žinias. Ši programa priskirta Informatikos studijų krypčiai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Pirmoji praktika, mokomoji kompiuterinės grafikos ir modeliavimo praktika, bus atliekama kolegijoje. Antrame kurse praktika atliekama verslo įmonėje, praktikos užduotys ir praktikos vieta bus derinamos tarp studento, įmonės ir praktikos vadovo. Trečiame kurse baigiamoji praktika, kurios tikslas – stiprinti ir tobulinti jau išsiugdytus profesinius įgūdžius konkrečioje verslo veiklos aplinkoje, bus atliekama įmonėje arba kolegijoje; šios praktikos metu taip pat bus renkami duomenys susiję su baigiamojo darbo/projekto objektu ir praktika tiesiogiai siesis su studento nagrinėjama tema baigiamajame darbe.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijų programos absolventai galės tęsti studijas kitose informatikos krypčių išlyginamosiose arba magistro programose Lietuvos arba užsienio universitetuose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:2018-02-12

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Programų sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3.5 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Programų sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Kompiuteriniai žaidimai ir animacija Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Programavimas ir multimedija Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Skaitmeninio dizaino technologijos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Taikomoji informatika ir programavimas Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Interaktyvios medijos ir technologijos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Programavimas ir internetinės technologijos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Žaidimų kūrimas Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Programų sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3.5 (metais)