Pardavimų ir logistikos vadyba

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija

Mokymo įstaigaViešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531LX028
Įstaigos adresasKlaipėda, Turgaus g. 21
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Rengti kvalifikuotus pardavimų ir logistikos specialistus, suvokiančius pagrindines šalies bei tarptautines, jūrų transporto ir logistikos sistemas, gebančius prognozuoti, planuoti, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą logistinėse įmonėse ar jų padaliniuose, įkurti ir valdyti prekybos bei logistikos įmonę ir jai vadovauti, savarankiškai ir kūrybiškai veikti kintančiomis verslo sąlygomis. Studijų rezultatai: 1. Geba apibūdinti studijuojamų dalykų sąvokas ir principus, supranta pardavimų ir logistikos vadybos praktikos raidą, sąveiką su kitais mokslais, taiko išmaniąsias technologijas. 2. Žino ir taiko vadybos žinias logistiniams procesams planuoti, organizuoti, valdyti, tobulinti ir analizuoti ekonominę, politinę, teisinę, technologinę, socialinę, kultūrinę įmonės ar organizacijos aplinką pardavimų ir logistikos srityse. 3. Geba savarankiškai atlikti taikomuosius empirinius tyrimus, taikydami kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, rinkti, sisteminti ir analizuoti duomenis. 4. Geba kritiškai vertinti informaciją ir formuluoti išvadas, pasitelkdami išmaniąsias technologijas, pardavimų ir logistikos versle. 5. Geba rinkti, sisteminti ir analizuoti pardavimų ir logistinės veiklos duomenis numatydami strategines veiklos kryptis ir priemones. 6. Geba vertinti logistikos procesus, taikyti logistikos technologinius sprendimus bei tobulinti

šiuolaikines materialaus srauto judėjimo technologijas. 7. Geba atpažinti ir priimti socialiai atsakingus sprendimus pardavimų ir logistikos srityse, laikydamiesi profesinės etikos principų. 8.1. Geba kontroliuoti jūrų transporto technologinį procesą, naudoti informacines sistemas siekdami užtikrinti sklandų materialaus srauto judėjimą, vadovaudamiesi tarptautinėmis teisės normomis. 8.2. Geba parinkti prekių paskirstymo strategiją ir taktiką, taikyti prekių paskirstymo formas ir metodus, organizuoti logistinį klientų aptarnavimą. 8.3. Geba taikyti reklamos priemones, įgyvendindami pardavimų skatinimo strategijas, vykdydami e. pardavimus, atsižvelgdami į vartotojų teises. 9. Geba efektyviai komunikuoti raštu ir žodžiu lietuvių ir užsienio kalba, analizuoti pardavimų ir logistikos verslo problemas, savarankiškai priimti sprendimus. 10. Geba argumentuotai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu bei raštu taisyklinga lietuvių kalba ir dirbti daugiakultūrinėje darbo aplinkoje. 11. Geba bendrauti ir bendradarbiauti, kritiškai mąstyti, veikti savarankiškai, kūrybiškai bei komandoje, prisiimti atsakomybę už savo ir kitų darbuotojų veiklos rezultatus. 12. Geba savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos srityje, nuolat tobulinti profesinius įgūdžius, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą, moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei. Mokymo ir mokymosi veiklos: Orientuotos į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtojimą, ugdant kūrybiškumą: paskaitos, seminarai, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, diskusijos, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studijų rezultatai vertinami semestro metu (atliekami pratybų darbai, kontroliniai darbai, savarankiški darbai ) ir baigiamojo egzamino metu. Vertinimas vyksta ir virtualioje mokymo aplinkoje. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Studijų dalykai sudaro 145 kr.: Šiuolaikinės ekonomikos teorija, Prekių muitai ir draudimas, Prekių kodavimo ir identifikavimo sistemos, Tarptautinės ekonomikos pagrindai, Integruota logistika, Specialiųjų terminalų organizavimas ir darbas, Transporto logistika ir administravimas, Pardavimų logistika, Praktinė teisė, Darbuotojų sauga ir sveikata, Verslo teisė, Apskaitos pagrindai

ir kt. Kiekvienos specializacijos dalykus sudaro 15 kr. Rengiamas kursinis darbas. Atliekamos 3 praktikos: Pažintinė, Profesinės veiklos ir Baigiamoji profesinės veiklos praktika, Praktikoms skiriama 30 kr. Specializacijos: Jūrų transporto logistika. Dėstomi dalykai: Jūrų verslo teisinis reguliavimas, Jūrų transporto technologijos ir jų valdymas, Uosto organizavimas ir agentavimas. Prekių paskirstymo logistika. Dėstomi dalykai: Pardavimų organizavimas, Maisto ir ne maisto prekės, Sandėliavimo logistika, Didmeninė ir mažmeninė prekyba. Pardavimų vadyba. Dėstomi dalykai: Reklamos pagrindai, Pardavimų organizavimas, E-pardavimai, Vartotojų teisių gynimas. Studento pasirinkimai: Studentams suteikta galimybė studijų krypties žinias ir gebėjimus tobulinti pasirenkant vieną iš trijų specializacijų. (kiekvienoje specializacijoje dėstomi skirtingi dalykai, kurių apimtis 15 kreditų). Studijų programoje yra 3 laisvai pasirenkami dalykai (9 kreditai), t.y. studentas iš kolegijoje ar kitose aukštojo mokslo įstaigose dėstomų dalykų savo nuožiūra gali pasirinkti 3 dalykus, vadovaudamasis savo interesais bei asmenine motyvacija: Studentai studijų semestro eigoje gali pasirinkti Pažintinės ir Baigiamosios profesinės veiklos praktikų atlikimo vietą. Studentai gali studijuoti pagal kelias studijų programas įskaitant tuos pačius arba savo turiniu labai artimus dalykus. Pagal Lietuvoje galiojančią tvarką studentams įskaitomi kitose aukštosiose mokyklose išklausyti dalykai bei jų įvertinimai. Studentai turi galimybę studijuoti pagal individualųjį planą, kai akademinis krūvis sudaromas atsižvelgiant į studento pageidavimus. Studentams gali būti pripažintos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos kompetencijos. Studijų programos skiriamieji bruožai: Studijų programa orientuota ne tik į profesinių specialiųjų kompetencijų ugdymą, bet ir į platų bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą, dabarties vadybininkui būtinų kompetencijų suteikimą. Yra įkurta Lyderystės laboratorija. Profesinės veiklos praktika atliekama imitacinėje bendrovėje „Biurometa“, kuri imituoja tikrų prekybinių / gamybinių bendrovių veiklą ir atspindi visus realioje įmonėje vykstančius procesus bendraujant su tokiomis pat imitacinėmis bendrovėmis Lietuvoje bei užsienio šalyse. Galimas trijų skirtingų specializacijų pasirinkimas.

Studijų programa gali būti vykdoma ir nuotoliniu būdu. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventai galės įsteigti ir valdyti logistikos įmonę, planuoti, organizuoti įmonių komercinę veiklą. Koordinuoti įmonės didmeninę ir mažmenine prekyba, formuoti įmonės prekybos politiką, analizuoti rinką, pirkėjų ir klientų poreikius. Absolventai gali dirbti logistikos, tiekimo valdymo, transportavimo, sandėliavimo ir perkrovimo paslaugų įmonėse logistikos funkcijų koordinatoriais įvairiose įmonėse. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali toliau studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, o baigę papildomąsias studijas ar įvykdę kitus konkrečios aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi galimybę įstoti į magistrantūrą ir studijuoti pagal antrosios pakopos studijų programas. Absolventas turi galimybę tęsti studijas tiek Lietuvos, tiek užsienio aukštosiose mokyklose. Sąlyginai didesnės studijų tęstinumo galimybės pagal aukštesnės pakopos studijų programą yra absolventui renkantis socialinių mokslų srities studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Alytaus kolegija Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Turizmo ir viešbučių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Sporto vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegijos Tauragės skyrius Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Medijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Tarptautinio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Gamybos ir logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Įmonių ir įstaigų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinis verslas ir komunikacija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Turizmas ir poilsis Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Renginiai ir pramogos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Turizmo paslaugų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Turizmo ir pramogų verslo industrija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Išmanioji vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Pardavimų ir logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Statybos verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Verslo vadyba ir marketingas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Tarptautinio svetingumo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija E. verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Viešbučių ir restoranų verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Kultūrinės veiklos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Organizacijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Verslas ir muitinės veikla Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)