Transporto logistika

Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija

Mokymo įstaigaViešoji įstaiga Kolpingo kolegija
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVerslas ir administravimas (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531LX121
Įstaigos adresasKaunas, Raguvos g. 7
Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti transporto logistikos specialistus, gebančius planuoti, rengti, organizuoti ir koordinuoti efektyvų tarptautinių krovinių pervežimo sandėliavimo ir paskirstymo procesus, klientų aptarnavimą, vadovaujantis transporto ir logistikos veiklą reglamentuojančiais nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais, profesine etika ir socialinės atsakomybės principais, nuolat tobulėjančius ir gebančius savarankiškai veikti kintančiomis verslo sąlygomis.
Studijų rezultatai:
1. Gebės taikyti bendrąsias ekonomikos, vadybos, finansų, apskaitos, informacijos valdymo teorines žinias bei verslo kūrimo ir vystymo principus, atsižvelgiant į transporto sektoriaus ypatumus.
2. Supras transporto sektoriaus infrastruktūrą ir logistikos procesus, keleivių ir krovinių srautų logistines grandines, transportavimo technologinius procesus.
3. Gebės analizuoti ir vertinti logistikos verslo aplinką, rinkos tendencijas, atlikti krovinių/ keleivių srautų analizę bei tyrimo rezultatus taikyti realizuojant transporto logistikos veiklas, užtikrinant jų kokybę ir kontrolę.
4. Gebės analizuoti ir spręsti krovinių sandėliavimo ir saugojimo problemas, taikant informacines transporto sistemas, planuojant efektyvų transporto priemonių darbą.
5. Gebės planuoti, organizuoti ir vykdyti tiekimo grandinės bei logistikos veiklas, valdant tarptautinius krovinių/ keleivių pervežimo procesus, naudojant modernias technologijas bei vadovaujantis krovinių/ keleivių vežimą įvairiomis transporto rūšimis reglamentuojančiais tarptautiniais reikalavimais bei profesine etika.
6. Gebės vykdyti logistikos funkcijas analizuojant logistikos tinklus ir sistemas, taikant rinkodaros principus nacionalinėje bei tarptautinėje rinkoje.
7. Gebės naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, dirbti komandoje, komunikuoti su klientais, kolegomis bei partneriais, bendradarbiauti su savo srities ir kitų profesijų atstovais lietuvių ir užsienio kalba, pasirenkant tinkamas tarpkultūrinio bendravimo formas.
8. Įgis būtinus mokymosi bei praktinius įgūdžius toliau tęsti studijas, gebės konstruktyviai ir kritiškai vertinti savo profesinę veiklą, reflektuoti savo profesinį tobulėjimą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Probleminis mokymas, įtraukianti paskaita, diskusijos, darbas grupėse, praktinės užduotys, literatūros analizė, atvejo analizė, situacijų imitavimas ir sprendimas, refleksija, projektų rengimas, savarankiškas mokymasis.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kolegijoje taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys, pvz. tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas, kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pirmiausiai ugdomi bendrieji gebėjimai (23 kreditai – Pirmoji ir Antroji užsienio kalbos, Filosofija, Kalbos kultūra, Krikščioniškas socialinis mokymas), tuo pat metu studentai, išklausę studijų krypties dalykus, tokius kaip Informacinės technologijos, Taikomoji matematika, Vadyba, Ekonomikos pagrindai, Verslumo pagrindai, Tarptautinio verslo statistika, studijuoja dalykus, kurių studijoms yra reikalingos anksčiau išvardintų dalykų žinios: Logistikos pagrindai, Transporto sistemos ir priemonės, Teisė, Marketingas ir paskirstymas, Finansinės veiklos apskaita ir analizė, Informacinės sistemos logistikoje, Vidinės grandies logistika ir valdymas, Strateginis logistikos įmonių valdymas, Transporto ir krovinių logistika, Transporto veiklos teisinis reguliavimas, Projektų valdymas, Sandėliai ir terminalai, Visuotinės kokybės vadyba, Rinkos tyrimai ir analizė, Transporto ekonomika, ES transporto politika (99 kreditai). Studijų laikotarpiu studentai atliks penkias profesinės veiklos praktikas įstaigose (39 kreditai).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 10 kreditų. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Kolpingo kolegijoje kitose studijų programose dėstomų dalykų arba rinktis išklausyti tam tikrą dalyką kitoje aukštojoje mokykloje.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai mokomi dviejų užsienio kalbų (anglų ir vokiečių), taip pat turi galimybę atlikti baigiamąją praktiką Tarptautinio Kolpingo tinklo organizacijose 40-tyje skirtingų šalių.
Studijų programa orientuojasi į žaliosios logistikos principus, siekiant parengti specialistus, gebančius atsakingai veikti logistikos srityje bei suvokiant kaip galima mažinti neigiamą logistikos veiklų poveikį aplinkai ir įvertinti šių priemonių naudojimo pasekmes ekonominei bei socialinei sritims
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Sėkmingai baigę Transporto logistikos studijų programą, absolventai galės dirbti logistikos įmonėse, teikiančiose transporto, pervežimo, sandėliavimo paslaugas. Potencialiais absolventų darbdaviais gali būti įmonės ir organizacijos, kurių veikla susijusi su transporto logistikos paslaugomis. Galės kurti nuosavą verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Sėkmingai baigę Transporto logistikos studijų programą, absolventai turi teisę siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programas. Baigus papildomąsias studijas arba įvykdžius kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose