Vaiko gerovė ir socialinė apsauga

Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija

Mokymo įstaigaViešoji įstaiga Kolpingo kolegija
Studijų krypties grupėSocialinė gerovė
Studijų kryptisSocialinis darbas ir konsultavimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531JX010
Įstaigos adresasKaunas, Raguvos g. 7
Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kvalifikuotą socialinio darbo specialistą vaiko gerovės ir socialinės apsaugos srityse, turintį profesinei veiklai būtinų žinių, bendrųjų ir profesinių gebėjimų, gebantį teikti socialinę pagalbą vaikams ir jų šeimoms, siekiant jų optimalaus funkcionavimo besikeičiančioje visuomenėje; gebantį atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus; nuolat tobulėjantį, dalyvaujantį kuriant vaiko gerovės politiką, savo veiklą grindžiant krikščioniška morale.
parengti kvalifikuotą socialinio darbo specialistą vaiko gerovės ir socialinės apsaugos srityse, turintį profesinei veiklai būtinų žinių, bendrųjų ir profesinių gebėjimų, gebantį teikti socialinę pagalbą vaikams ir jų šeimoms, siekiant jų optimalaus funkcionavimo besikeičiančioje visuomenėje; gebantį atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus; nuolat tobulėjantį, dalyvaujantį kuriant vaiko gerovės politiką, savo veiklą grindžiant krikščioniška morale.
Studijų rezultatai:
• Žinos vaiko ir jo šeimos psichosocialines problemas bei jų kompleksinę raišką, išmanys socialinės politikos, socialinės apsaugos priemones, socialinių paslaugų administravimą ir gebės taikyti šias žinias vaiko gerovės ir socialinės apsaugos srityje.
• Gebės atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus bei tyrimo rezultatus taikyti sprendžiant konkrečias vaiko gerovės ir socialinės apsaugos srities psichosocialines problemas.
• Gebės valdyti vaikui ir jo šeimai teikiamos socialinės pagalbos procesą, taikant atitinkamus socialinio darbo metodus, vadovaujantis vaiko gerovės, vaiko teisių apsaugos, šeimos teisės, socialinės apsaugos nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais bei profesine etika.
• Gebės rengti ir įgyvendinti prevencinius ir intervencinius projektus socialinių paslaugų organizacijose, veikiančiose vaiko gerovės ir socialinės apsaugos srityse.
• Gebės komunikuoti su klientu (-ais), bendradarbiauti su savo srities, kitų profesijų atstovais ir atitinkamomis institucijomis lietuvių ir užsienio kalba, siekiant vaiko ir šeimos įgalinimo bei socialinės gerovės.
• Gebės kritiškai vertinti ir tobulinti savo profesinę veiklą, reflektuoti savo, kaip profesionalo, augimą, savo veiklą grindžiant krikščioniška morale.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Teorinė paskaita, aktyvieji mokymo(si) metodai (pratybos, grupės diskusija, minčių lietus, vaidmenų žaidimai, situacijų modeliavimas, darbas porose, darbas grupėse), tiriamieji metodai (informacijos paieška, literatūros analizė, tyrimo projekto rengimas, empirinių duomenų analizė, pranešimo rengimas ir pristatymas), atvejo analizė, savarankiškas darbas, konsultacijos, video medžiagos analizė ir aptarimas, savirefleksija, praktikos dienoraštis, institucijų lankymas ir jų veiklos analizė.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kolegijoje taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai:
Socialinio darbo pagrindai ir profesinė etika, Socialinio darbo teorijos, Socialinis darbas su individu ir šeima, Socialinis darbas su grupe ir bendruomene, Žmogaus teisės socialiniame darbe, Individualus ir grupinis konsultavimas, Verslumo ir inovacijų vadyba, Sociologijos pagrindai, Edukologijos pagrindai, Psichologijos pagrindai, Informacinės technologijos, Ekonomikos ir vadybos pagrindai, Socialinė politika, Organizacinė psichologija, Darbo teisė, Socialinės apsaugos teisė, Socialinė reabilitacija ir integracija, Socialinių projektų valdymas, Tyrimų metodai socialiniame darbe.
Praktikos: pažintinė profesinės veiklos praktika (3 kreditai), mokomoji profesinės veiklos praktika (6 kreditai) ir baigiamoji profesinės veiklos praktika organizacijose (21 kreditas).
Dalyvaudami mobilumo programose, dalį studijų laiko studentai galės praleisti užsienio šalių aukštosiose mokyklose ir (arba) atlikti profesinės veiklos praktiką užsienyje.
Specializacijos:
Socialinių paslaugų organizavimas.
Socialinis darbas bendruomenėje
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 10 kreditų. Studentai gali laisvai rinktis du dalykus iš kolegijos pateikto laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo. Taip pat jie gali rinktis išklausyti tam tikrus dalykus iš kitose studijų programose ar kitose aukštosiose mokyklose dėstomų dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Per 3 nuolatinių ar 4 ištęstinių studijų metus parengiami socialinio darbo specialistai, gebantys ne tik organizuoti ir teikti konkrečias socialines paslaugas skirtingoms klientų grupėms, bet ir vadovauti socialinių paslaugų organizacijoms. Parengiami specialistai, išmanantys socialinių paslaugų plėtrą, socialinių paslaugų įstaigų, programų ir projektų vadybą. Siekiama, kad absolventai gebėtų efektyviai veikti užimdami vadovaujančias pareigas socialinių paslaugų įstaigose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Socialinio darbo vadybos studijų programos absolventai yra kvalifikuoti specialistai, pasiruošę veikti praktiniame socialinio darbo lauke, kuris vykdomas įvairiose Kolpingo kolegijos socialinių partnerių įstaigose, organizacijose, bendruomenėse, teikiančiose socialines paslaugas, siekiant asmens ar jų grupių įgalinimo. Socialinio darbo vadybos studijų programos studentai rengiami teikti socialines paslaugas, vadovauti socialinių paslaugų įstaigoms ir dirbti socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisėtvarkos ir kt. srityse, kur yra socialinio darbuotojo pareigybės, viešajame, nevyriausybiniame ir privačiame sektoriuose.
Tolesnių studijų galimybės:
Kolegijos absolventai gali tęsti studijas aukštojo mokslo antroje pakopoje (magistrantūroje) Lietuvoje ir užsienyje, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka. Taip pat studentai bei absolventai yra nuolat kviečiami tobulinti profesinę kvalifikaciją ir atnaujinti žinias Kolpingo kolegijoje Patirtinio mokymo centre organizuojamose konferencijose, seminaruose, kvalifikacijos tobulinimo kursuose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Sielovadinė rūpyba Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija Socialinio darbo vadyba Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija Vaiko gerovė ir socialinė apsauga Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Nuolatinė - 3 (metais)