Socialinis darbas

Utenos kolegija

Mokymo įstaigaUtenos kolegija
Studijų krypties grupėSocialinė gerovė
Studijų kryptisSocialinis darbas ir konsultavimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531JX015
Įstaigos adresasUtena, Maironio g. 7
Utenos kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti socialinius darbuotojus, gebančius inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje, įgalinti žmones ir didinti jų ir visuomenės institucijų socialinę atsakomybę, tokiu būdu - padėti visuomenei siekti užsibrėžtų tikslų, tokių kaip: pilietinis dalyvavimas, gerovės kūrimas ir žmogaus teisių užtikrinimas.
Studijų rezultatai:
1.1. Išmano socialinio darbo teoriją ir metodus, socialinio darbo profesijos raidą šalyje, teorijas apie žmogaus elgesį ir jo kaitą, socialines problemas ir jų raišką socialinėje aplinkoje, profesinės etikos principus, taikomųjų tyrimų metodologiją, žmogaus teises ir socialinį teisingumą, nacionalinę socialinę politiką, socialinio darbo organizavimą, tarpprofesinį bendradarbiavimą, informacines, komunikacines ir pagalbą teikiančias technologijas bei darnios plėtros principus, šias žinias taiko nustatydamas socialinių paslaugų poreikį, teikdamas socialines paslaugas klientams ir atlikdamas taikomuosius tyrimus.
1.2. Išmano socialinių, humanitarinių ir kitų mokslų teorijų pagrindus, juos taiko teikdamas socialines paslaugas klientams.
2.1. Atlieka į praktiką orientuotus socialinio darbo taikomuosius tyrimus, interpretuoja jų rezultatus konkrečių socialines paslaugas teikiančių institucijų veiklos, socialinės politikos kontekstuose.
2.2. Taiko taikomųjų tyrimų rezultatus spręsdamas konkrečias socialines problemas, plėtodamas profesinę veiklą, diegdamas socialinio darbo inovacijas.
3.1. Atpažįsta, analizuoja ir įvertina asmens, šeimos, grupės, bendruomenės (toliau – klientas) poreikius ir stiprybes, vadovaujasi norminiais teisės aktais ir institucijos dokumentais, ugdo asmens socialinius, higieninius ir darbinius įgūdžius, prognozuoja galimą socialinių problemų bendruomenėje atsiradimą, planuoja, teikia ir dokumentuoja socialines paslaugas, vertina jų poveikį klientui, taiko įvairius socialinio darbo metodus, kurdamas abipusio pasitikėjimo su klientu santykius, atstovaudamas klientų teisėms ir interesams, pasitelkdamas vidinius ir aplinkos išteklius, motyvuodamas ir įgalindamas klientą savipagalbai.
3.2. Rengia ir įgyvendina pagalbos klientui planus, socialinius projektus institucijos, regiono ir šalies mastu, tinkamai paskirsto išteklius, vertina socialinių paslaugų ir programų veiksmingumą.
3.3. Bendradarbiauja su įvairių institucijų atstovais, organizuodamas ir teikdamas socialines paslaugas, siekdamas įgalinti klientus, tokiu būdu prisideda prie socialinės gerovės.
3.4. Analizuoja ir paaiškina socialinės politikos įtaką žmogaus teisių įtvirtinimui, socialinės atskirties mažinimui.
3.5. Praktinėje veikloje vadovaujasi socialinio teisingumo, žmogaus teisių principais, socialinio darbo vertybėmis ir profesine etika, teikia įžvalgas jų įgyvendinimo tobulinimui.
4.1. Veiksmingai bendrauja ir bendradarbiauja su klientais, kolegomis, komandos nariais ir kitais specialistais, politikais, žiniasklaida, mokslininkais, vadovaujasi abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir susitarimo principais, etikos normomis.
4.2. Sklandžiai ir įtaigiai reiškia savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoja profesinėje aplinkoje ir bendruomenėje lietuvių ir užsienio kalba.
4.3 Diskutuoja aktualiais profesiniais klausimais, siekdamas plėtoti ir stiprinti socialinio darbo profesiją.
5.1. Reflektuoja, analizuoja ir kritiškai vertina savo profesinę veiklą, suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą.
5.2. Savarankiškai priima sprendimus, kai reikia veikti apibrėžtoje situacijoje, ir remiasi profesinėmis žiniomis.
5.3. Renka ir sistemina informaciją iš nacionalinių ir tarptautinių informacijos šaltinių, naudojasi informacinėmis, komunikacinėmis bei pagalbą teikiančiomis technologijomis, atsakingai elgiasi su konfidencialia informacija.
5.4. Rūpinasi savo asmenybės pažinimu bei tobulėjimu, tobulina profesinę kvalifikaciją, skleidžia gerąją patirtį, kuria socialinio darbo profesijos įvaizdį.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų metu numatyti į studentus orientuoti interaktyvūs mokymo metodai praktinių užsiėmimų metu: atvejų analizė, prielaidų kėlimas ir pagrindimas, stebėjimas, pažangios patirties analizė, vaidmenų žaidimai ir t.t. Teorinio mokymo metu taikomi tradiciniai mokymo(-si) metodai, tokie, kaip: paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, projektiniai darbai, testai, konsultacijos, atvejų analizė, mokslinis tiriamasis darbas ir t.t. Konkretūs mokymo ir studentų savarankiško darbo būdai bei jų apimtys nurodomi studijų programos aprašuose ir studijų dalykų aprašuose.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijuojami moduliai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų. Studijos vykdomos ir studentų žinios bei gebėjimai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Siekiant užtikrinti aktyvų studentų, klausytojų darbą per visą studijų semestrą, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Kolegijoje taikomas kaupiamasis vertinimas, kurio sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas modulio (dalyko) programos apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (moduliai) (iš viso 27 ECTS): I modulis. Profesinė aplinka, II modulis. Profesinė kalba.
Studijų krypties dalykai (moduliai) (iš viso 147 ECTS): III modulis. Įvadas į socialinė darbą, IV modulis. Socialinio darbo pagrindai, V modulis. Socialinio darbo metodai I, VI modulis. Socialinio darbo metodai II, VII modulis. Socialinė gerovė I, VIII modulis. Socialinė gerovė II, IX modulis. Sociokultūrinis darbas, Baigiamojo darbo rengimo pagrindai.
Praktikos. Nuolatinės studijos: 1 semestre - Pažintinė (3 ECTS); 4 semestre – Socialinio darbo nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose (9 ECTS); 5 semestre - Socialinio darbo stacionariose socialinių paslaugų įstaigose praktika su supervizija (9 ECTS); 6 semestre - Socialinio darbo su atvejais (su supervizija) (9 ECTS).
Ištęstinės studijos: 1 semestre - Pažintinė (3 ECTS); 5 semestre – Socialinio darbo nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose (9 ECTS); 7 semestre - Socialinio darbo stacionariose socialinių paslaugų įstaigose praktika su supervizija (9 ECTS); 8 semestre - Socialinio darbo su atvejais (su supervizija) (9 ECTS).
Studijos baigiamos profesinio bakalauro baigiamuoju darbu (9 ECTS).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Kolegijos nustatytiems ir studento alternatyviai pasirenkamiems ir laisvai pasirenkamiesiems dalykams studijuoti skiriami 6 kreditai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa yra vienintelė Socialinio darbo studijų krypties studijų programa Utenos kolegijoje. Programos konstruktas – modulinis. Programos studijos vykdomos, taikant probleminį mokymąsi.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Socialinio darbo studijų programos absolventai galės dirbti socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisėtvarkos ir kitose srityse, viešajame, nevyriausybiniame ar privačiame sektoriuose. Socialinis darbas vykdomas asmens, šeimos, grupės, bendruomenės ir visuomenės lygmenimis. Asmenys, sėkmingai užbaigę Socialinio darbo studijų programą, įgyja kompetencijas, pakankamas savarankiškai atlikti sudėtingą darbą, priimti teisingus sprendimus šiose veiklos srityse: inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje, įgalinti žmones ir didinti jų ir visuomenės institucijų socialinę atsakomybę, tokiu būdu - padėti visuomenei siekti užsibrėžtų tikslų, tokių kaip: pilietinis dalyvavimas, gerovės kūrimas ir žmogaus teisių užtikrinimas.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę socialinio darbo krypties kolegines studijas absolventai galės tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje, laikantis universiteto nustatytų reikalavimų. Baigę antrosios studijų pakopos socialinio darbo krypties studijas, absolventai galės tęsti studijas trečiojoje studijų pakopoje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Sielovadinė rūpyba Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija Socialinio darbo vadyba Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija Vaiko gerovė ir socialinė apsauga Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Nuolatinė - 3 (metais)