Odontologinė priežiūra

Utenos kolegija

Mokymo įstaigaUtenos kolegija
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisOdontologija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531GX029
Įstaigos adresasUtena, Maironio g. 7
Utenos kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti gydytojo odontologo padėjėjus, gebančius asistuoti gydytojui odontologui ar odontologui specialistui, savarankiškai atlikti intraoralines procedūras, neviršijant savo kompetencijos ribų, užtikrinti burnos sveikatos priežiūrą ir prevenciją, mokyti sveikos gyvensenos ir propaguoti savo profesijos prestižą.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas
1. Žino burnos priežiūros specialisto veiklą reglamentuojančius teisės aktus, norminius dokumentus, reglamentuojančius darbo vietą, aplinką ir saugų darbą, nacionalinę bei tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, profesinės etikos principus, geba juos analizuoti ir taikyti praktikoje.
2. Geba integruoti biomedicinos mokslų, formuojančių suvokimą apie žmogaus augimą, vystymąsi ir sveikatą, žinias gydytojo odontologo padėjėjo profesinėje veikloje.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
3. Geba atlikti į gydytojo odontologo padėjėjo praktiką orientuotus taikomuosius tyrimus, vadovaudamasis tyrimų etikos principais, ir taikyti gautus rezultatus profesinėje veikloje, užtikrinant įrodymais grįstos veiklos kokybę.
Specialieji gebėjimai
4. Geba užtikrinti infekcijų kontrolę, laikydamasis norminių dokumentų reikalavimų.
5. Geba asistuoti įvairių specializacijų gydytojams odontologams, burnos higienistams, atliekant įvairias odontologinio gydymo procedūras, taikant įrangą, įrenginius, instrumentus ir medžiagas pagal jų paskirtį.
6. Geba atpažinti burnos ir dantų ligas įvairioms pacientų grupėms taikant skirtingus diagnostinius metodus ir mokyti pacientus, klientus sveikos gyvensenos, racionalios mitybos, burnos priežiūros taisyklių ir tapti atsakingais už savo sveikatą.
7. Geba pildyti profesinę dokumentaciją, renkant paciento gyvenimo ir sveikatos anamnezę, įvertinant pagrindinius gyvybinius parametrus.
8. Geba dirbti su dentaliniais rentgeno ir diagnostikos aparatais.
9. Geba atpažinti gyvybei pavojingas būkles ir tinkamai į jas reaguoti, suteikti būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių atvejais.
10. Geba planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti odontologinės priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos organizacinius procesus (pacientų ir darbuotojų veiklos registravimą, koordinavimą, reklamą, aprūpinimą priemonėmis ir kita), taikant šiuolaikines informacines technologijas.
Socialiniai gebėjimai
11. Geba bendrauti ir bendradarbiauti komandinėje veikloje teikdamas odontologinę pagalbą ir priežiūrą; komunikuoja profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba.
12. Geba praktineje gydytojo odontologo padėjėjo veikloje kurti naujas idejas, prisitaikyti prie naujų situacijų, stiprinant profesijos įvaizdį, rūpinantis jos verte ir reikšmingumu visuomenėje bei užtikrinant įrodymais grįstos praktikos kokybę.
Asmeniniai gebėjimai
13. Geba kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, savarankiškai spręsti problemas, priimti sprendimus ir įvertinti jų poveikį bei veikti apibrėžtoje situacijoje, ugdant profesijai tinkamas charakterio savybes.
14. Geba rinkti ir sisteminti informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas gydytojo odontologo padėjėjo praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Numatyti į studentus orientuoti įvairūs interaktyvūs mokymo metodai (atvejų analizė, refleksija, įtraukianti paskaita, stebėjimas, pažangios patirties analizė, prielaidų kėlimas ir pagrindimas, simuliacijos pagal išgalvotą scenarijų ar realią situaciją ir t.t.), savarankiškas darbas ir su juo susiję metodai.
Taikomi modernūs asistavimo metodai: "darbas keturiomis rankomis" - asistuojama gydytojui odontologui ar burnos higienistui; "darbas šešiomis rankomis" - gydytojui odontologui vienu metu asistuoja du gydytojo odontologo padėjėjai. Be to, praktinių įgūdžių mokomasi ne tik simuliacinėse klasėse, bet ir kolegijos odontologiniame kabinete kartu su gydytoju odontologu teikiant paslaugas pacientams.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijuojami dalykai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų. Studijos vykdomos ir studentų žinios bei gebėjimai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Bendrųjų dalykų egzamino forma kompleksinė (apklausa raštu, žodžiu, testai ir pan.), o specialybinių dalykų, ugdančių specialiąsias dalykines kompetencijas, egzaminavimo forma – objektyvi struktūrizuota klinikinė situacija, pasitelkiant simuliuotus ir/ar muliažuotus pacientus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 ECTS): profesinė aplinka, profesinė kalba ir žmogaus sauga;
Studijų krypties dalykai (iš viso 150 ECTS): anatomija, patologija ir fiziologija, bendravimo ir medicinos psichologija, infekcijų kontrolė odontologijoje, biochemija, imunologija ir genetika, burnos sveikata ir dantų ligų prevencija, farmakologija ir fitoterapija, įvadas į klinikinę odontologiją, bendruomenės sveikatos stiprinimas ir ugdymas, klinikinių dalykų pagrindai, kokybės vadyba ir odontologinės priežiūros įstaigų administravimas, pirmoji medicinos pagalba, dantų ligos ir nuskausminimas, odontologinė radiologija, taikomųjų tyrimų metodologija, burnos chirurgija ir asistavimas implantacijos metu, ortopedinė odontologija, endodontija, odontologinė pagalba vaikams, periodontologija. Praktikos: darbas su odontologine įranga ir medžiagomis (9 ECTS), odontologiniai darbo metodai (6 ECTS), slauga (3 ECTS), gydytojo odontologo padėjėjo praktika (12 ECTS), baigiamoji praktika ir supervizija (9 ECTS). Baigiamasis darbas ir kvalifikacinis egzaminas 9 ECTS.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Kolegijos nustatyti ir studento alternatyviai pasirenkami dalykai (6 ECTS). Užsienio kalba; mokslinės literatūros paieška arba gydytojo odontologo padėjėjo baigiamojo darbo tyrimo metodai. Laisvai pasirenkamiesiems dalykams studijuoti skiriama 9 kreditai studijų programos apimties.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentams burnos priežiūros procedūrų ir paslaugų teikimo pacientams įgūdžių sudaromos sąlygos mokytis kartu („learning together“) komandoje: gydytojo odontologo padėjėjas+burnos higienistas, vadovaujant praktikuojančiam gydytojui odontologui, taip taikant angliškąjį mokymo metodą - įvardijamą kaip „dental team“, formuojant komandinio darbo įgūdžius. Sustiprinti sveikatos priežiūros įstaigų administravimo įgūdžiai. Dalis studijų programos gali būti vykdoma užsienio kalba (anglų ir rusų kalbomis).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Odontologinės priežiūros studijų programos absolventai galės dirbti visų sveikatos priežiūros lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas.
Asmenys, sėkmingai užbaigę Odontologinės priežiūros studijų programą, įgyja profesinius gebėjimus, pakankamas savarankiškai atlikti sudėtingą darbą, priimti teisingus sprendimus šiose veiklos srityse: asistavime įvairių specializacijų gydytojui odontologui ar burnos higienistui; odontologinių ligų rizikos veiksnių išaiškinime ir profilaktikos programų įgyvendinime;
o klinikos darbo organizavime ir profesiniame tobulėjime.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Odontologinės priežiūros koleginių studijų programą ir įgijus sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį, absolventai studijas gali tęsti KU, MRU, LSMU, VU.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018 08 31

Panašios programos kitose mokymo įstaigose