Bendrosios praktikos slauga

Utenos kolegija

Mokymo įstaigaUtenos kolegija
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisSlauga ir akušerija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3.5 (metais)
Kreditai210
Programos kodas6531GX024
Įstaigos adresasUtena, Maironio g. 7
Utenos kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti slaugytojus, gebančius pagal kompetenciją inovatyviai ir kokybiškai organizuoti ir įgyvendinti pacientų slaugą bei mokymą, vertinti slaugymo veiksmingumą, tausoti pacientų sveikatą ir rūpintis ja, bendradarbiauti su kitų įstaigų, farmacijos bei sveikatos priežiūros specialistais, dalyvauti vykdant slaugos mokslo taikomuosius tyrimus ir plėtoti slaugos praktiką
Studijų rezultatai:
1.1. Geba vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūrą įgyvendinant slaugą.
1.2. Geba susieti žinias apie asmens sveikatos būklę, fizinę ir socialinę aplinką planuojant, įgyvendinant bei vertinant slaugą ir (arba) slaugos veiksmus.
1.3. Geba taikyti edukologijos, psichologijos ir slaugos mokslų žinias planuojant asmens ir (arba) bendruomenės sveikatos mokymą.
2.1. Geba rinkti slaugos mokslo taikomojo tyrimo duomenis ir apibendrinti tyrimo rezultatus.
2.2. Geba taikyti tyrimo rezultatus konkrečioms slaugos bei inovacijų diegimo problemoms spręsti.
3.1. Geba nustatyti paciento ar (ir) bendruomenės slaugos poreikius, planuoti ir organizuoti slaugą.
3.2. Geba atlikti slaugos intervencijas ir įvertinti slaugos rezultatus.
3.3. Geba įtraukti asmenis, šeimas ir grupes į sveikatos problemų valdymą.
3.4. Geba nustatyti gyvensenos, aplinkos rizikos veiksnių įtaką slaugai, skatinant asmenis, šeimas ir grupes sveikai gyventi ir rūpintis savo sveikata.
3.5. Geba inicijuoti pagalbą krizių ir nelaimių atvejais, savarankiškai inicijuoti nedelstinas gyvybės išsaugojimo priemones ir jas vykdyti krizių bei nelaimių atvejais.
4.1. Geba veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti sveikatos priežiūros specialistų komandoje įgyvendinant slaugos procesą, įskaitant dalyvavimą praktiniame sveikatos priežiūros darbuotojų rengime.
4.2. Geba bendrauti žodžiu ir raštu su sveikatos priežiūros ir kitų sektorių subjektais vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu.
4.3. Geba demonstruoti toleranciją asmenų įsitikinimų įvairovei ir tarpkultūriniams skirtumams.
5.1. Geba pasirinkti mokymosi strategijas ir metodus siekiant asmeninio tobulėjimo profesinėje veikloje, vadovautis mokslu grįstomis žiniomis apie slaugytojo profesiją.
5.2. Geba demonstruoti socialinį atsakingumą įgyvendinant slaugos procesą, formuojant etinėmis vertybėmis grindžiamą slaugytojo profesijos įvaizdį.
5.3. Geba savarankiškai užtikrinti slaugos kokybę ir ją įvertinti, analizuoti slaugos kokybę siekiant gerinti savo, kaip bendrosios praktikos slaugytojo, profesinę praktiką.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų metu numatyti į studentus orientuoti įvairūs interaktyvūs mokymo metodai (refleksija, stebėjimas, pažangios patirties analizė, prielaidų kėlimas ir pagrindimas) ir įrodymais grįstos praktikos (ĮGP) mokymo metodai. ĮGP mokymas orientuotas į besimokančiojo paruošimą būti įrodymų taikytoju praktikoje. Studijų procese taikomas simuliacinis mokymas įkurtame Slaugos simuliacinio mokymo centre pagal realias klinikines situacijas, arba standartizuotus procedūrų protokolus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijuojami moduliai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų. Studijos vykdomos ir studentų žinios bei gebėjimai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Bendrųjų modulių egzamino forma kompleksinė (apklausa raštu, žodžiu, testai ir pan.), o studijų krypties modulių, ugdančių specialiąsias dalykines kompetencijas, egzaminavimo forma – objektyvi struktūrizuota klinikinė situacija, pasitelkiant simuliuotus pacientus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų moduliai (iš viso 21 ECTS): 1 modulis. Profesinė kalba, 9 modulis. Slaugytojo profesinis tobulėjimas.
Studijų krypties dalykai (iš viso 189 ECTS): 2 modulis. Profesinė aplinka, 3 modulis. Biomedicininiai mokslai, 4 modulis. Sveikatos priežiūros pagrindai, 5 modulis. Terapinė ir geriatrinė slauga, 6 modulis. Motinos ir vaiko slauga, 7 modulis. Specialioji slauga, 8 modulis. Bendruomenės sveikata ir tiriamasis darbas, Slaugos baigiamojo darbo rengimo pagrindai.
Praktikos: 2 semestre – bendrosios slaugos (9 ECTS); 3 semestre - terapinės slaugos (6 ECTS), geriatrinės slaugos (9 ECTS); 4 semestre – nėščiosios sveikatos priežiūra (6 ECTS) vaikų priežiūros ir slaugos (6 ECTS); 5 semestre –intensyvios slaugos (9 ECTS), chirurginės slaugos (9 ECTS); 6 semestre – bendruomenės slaugos (9 ECTS), psichikos sveikatos slaugos (6 ECTS), 7 semestre - baigiamoji praktika ir supervizija (18 ECTS – 10 savaičių).
Studijos baigiamos profesinio bakalauro baigiamuoju darbu (9 ECTS).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Kolegijos nustatytiems ir studento alternatyviai pasirenkamiems ir laisvai pasirenkamiesiems dalykams studijuoti skiriama 6 kreditai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa yra vienintelė Slaugos ir akušerijos krypties studijų programa Utenos kolegijoje. Programos studijos paremtos penkių žingsnių įrodymais grįstos praktikos mokymu ir J. Bruner „spiralės“ mokymo modeliu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Bendrosios praktikos slaugos studijų programos absolventai galės verstis savarankiška praktika arba dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose, krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų institucijose – įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių globos namuose, privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, bendrosios praktikos slaugytojais bei vykdyti šias, jiems priskirtas funkcijas: organizuoti ir įgyvendinti pacientų slaugą bei mokymą, vertinti slaugymo veiksmingumą, tausoti pacientų sveikatą ir rūpintis ja, bendradarbiauti su kitomis įstaigomis, dirbti asmens sveikatos priežiūros komandoje, atlikti slaugos intervencijas ir plėtoti slaugos praktiką.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Bendrosios praktikos slaugos koleginių studijų programą, studijas galima tęsti pagal universitetines sveikatos ar kitų mokslų studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose