Aprangos technologijos

Utenos kolegija

Mokymo įstaigaUtenos kolegija
Studijų krypties grupėGamyba ir perdirbimas
Studijų kryptisGamyba ir perdirbimas (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531FX018
Įstaigos adresasUtena, Maironio g. 7
Utenos kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti kūrybingą ir socialiai atsakingą specialistą aprangos ir tekstilės pramonės sektoriui, gebantį projektuoti drabužius, išmanantį medžiagų paruošimo ir sukirpimo procesus, technologinių siuvimo srautų projektavimą bei darbo organizavimą juose, turintį bendruosius gebėjimus, kurie leidžia prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų ir darbo rinkos reikalavimų.
Studijų rezultatai:
• Turi gamtos, fizinių, socialinių ir technologijos mokslų žinių, žino ir supranta aprangos technologijų esmines sąvokas ir teorinius pagrindus bei taiko jas priimant sprendimus profesinėje veikloje;
• Supranta informaciją apie mados kryptis, geba analizuoti drabužio eskizą ar pavyzdį, nustato jo ir žmogaus santykį
• Žino ir supranta aprangos gaminių dizaino, projektavimo, konstravimo, medžiagų parinkimo, gamybos ir priežiūros technologijų, procesų organizavimo esminius aspektus ir sąvokas.
• Žino ir supranta aprangos gamyboje naudojamas medžiagas, jų savybes bei apdorojimo ypatumus.
• Žino ir supranta aprangos gamybos srautų charakteristikas ir organizavimo principus
• Geba taikyti žinomas metodikas ir supratimą aprangos gaminių kūrimo ir gamybos technologinėms problemoms apibrėžti, suformuluoti ir spręsti.
• Geba analizuoti ir parengti konstrukcinę-techninę modelio dokumentaciją bei parinkti tinkamas medžiagas, technologinę įrangą, priemones ir būdus.
• Geba įvertinti, pasirinkti ir taikyti tinkamą aprangos gamybos projektavimo, konstravimo ir modeliavimo metodikas
• Geba analizuoti aprangos gaminių apdorojimo technologijas ir sudaryti racionalų gaminio technologinio apdorojimo nuoseklumą.
• Geba projektuoti technologinius aprangos gamybos srautus
• Geba stebėti ir kontroliuoti technologinius sukirpimo, apdailos ir siuvimo procesus ir jų kokybę.
• Geba planuoti, valdyti ir vertinti aprangos gamybos procesus, taikyti darbo organizavimo principus vadovaujantis teisės, darbo saugos ir aplinkosaugos, etiniais ir komercijos principais.
• Geba rasti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus mokslinės ir technologinės informacijos šaltinius
• Geba atlikti technologinius eksperimentus, apdoroti jų duomenis ir pateikti išvadas apie aprangos gamyboje naudojamų medžiagų savybes, pasirinktų įrengimų įtaką galutinei gaminio kokybei.
• Geba prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje, dalykiškai bendrauti ir bendradarbiauti su savo profesinės srities specialistais, perteikiant studijų patirtį ir įsisavintas aprangos technologijos žinias
• Geba prisiimti atsakomybę už technologinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu
• Geba dirbti savarankiškai ir komandoje aktyviai prisidedant prie grupės kuriamo darbo ar rezultato
• Moka raštu ir žodžiu gimtąja ir užsienio kalba bendrauti su inžinerijos ir technologijų bendruomene bei plačiąja visuomene.
• Supranta etines, normines bei socialines normas, susijusias su profesine praktika, ir geba prisiimti atsakomybę už savo veiksmus siekiant gyvenimo darnos ir veiklos karjeros.
• Žino savo kompetencijos ribas, geba priimti kritiką, suvokia individualaus mokymosi svarbą individualiam profesiniam tobulėjimui.
Pasirinkusieji alternatyviai pasirenkamą modulį Individualizuota aprangos gamybos:
• Geba numatyti naujų aprangos gaminių kūrimo ir projektavimo ypatumus, perdirbimo galimybes bei kokybės užtikrinimą
• Žino ir geba taikyti aprangos gaminių specialiąsias sujungimo technologijas ir originalius technologinius sprendimus.
• Geba projektuoti gaminį pagal užsakovo pageidavimus, taikant įvairius kompozicijos ir iliustravimo technikas.
• Geba taikyti mados tendencijas ir technologines naujoves kuriant naujas aprangos kolekcijas.
Pasirinkusieji alternatyviai pasirenkamą modulį Masinės aprangos gamybos:
• Geba organizuoti aprangos gamybos paslaugų tiekimo procesus atsižvelgiant į veiklos efektyvumą ir kokybę;
• Geba organizuoti paruošimo, sukirpimo, siuvimo bei baigiamosios apdailos procesus, kuriant ir projektuojant originalius drabužius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas, šiuolaikinių kūrybinių technologijų taikymas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, projektų rengimą ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimai vertinami pagal „Utenos kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarką“ (https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Kolegija/Studiju%20rezultatu%20vertinimo%20tvarka_2017-03-21.pdf). Galutinis dalyko įvertinimas yra kaupiamasis balas. Studentų pasiekimų vertinimo formulė yra pateikiama studijų dalykų aprašuose. Kiekvienas dėstytojas su dalyko vertinimu supažindina studentus pirmojo užsiėmimo metu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginiai dalykai:
Profesinės užsienio kabos alternatyva: profesinė užsienio kalba (anglų)
profesinė užsienio kalba (vokiečių)
profesinė užsienio kalba (rusų).
Kalbos kultūra ir specialybės kalba,
Darbo ir civilinė teisė,
Specialisto asmenybės ugdymo alternatyva:
Filosofija
Sociologija
Bendravimo psichologija
Kritinio mąstymo ugdymas
Studijų krypties dalykai:
Bendroji ir medžiagų chemija, Siuvinių konstravimo pagrindai, IT ir kompiuterinio dizaino pagrindai, Kostiumo istorija ir šiuolaikinė mada, Mados iliustravimas, Siuvinių medžiagos ir testavimas, Algebra ir analizinė geometrija,
Tekstilės pramonės įrengimai, Siuvimo technologija I, Siuvimo technologija II, Aprangos konstrukcinis modeliavimas, Medžiagos normavimas ir sukirpimas, Civilinė ir žmogaus sauga,
Kūrybiškumo ugdymo alternatyva (Siuvinių meninė apdaila, Etno paveldas tekstilėje), Ekonomika ir aprangos gamybos vadyba, Ekologija ir aplinkosauga, Siuvinių automatizuotas projektavimas, Aprangos kolekcijų kūrimo pagrindai.
Praktikos:
Kūrybinių technologijų praktika, Mokomoji kūrybinė-konstravimo praktika, Pažintinė praktika, Gamybinė praktika, Baigiamoji praktika.
Baigiamojo darbo rengimo pagrindai
Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas.
Specializacijos (alternatyviai pasirenkami moduliai):
Alternatyviai pasirenkamo modulio Individualizuota aprangos gamyba dalykai:
Originalių tekstilės produktų kūrimas, Prekės ženklo kūrimas ir valdymas
Aprangos technologiniai sprendimai
Aprangos konstravimas individualioms figūroms
Alternatyviai pasirenkamo modulio Masinė aprangos gamyba dalykai:
Aprangos gamybos ir kokybės užtikrinimo procesų organizavimas, Medžiagų sunaudojimo optimizavimas, Aprangos technologiniai sprendimai
Konstravimas masinėje gamyboje
Studento pasirinkimai:
Specialisto asmenybės ugdymo alternatyva:
Filosofiją arba Sociologiją arba Bendravimo
psichologiją arba Kritinio mąstymo ugdymas;

Profesinės užsienio kalbos alternatyva:
Profesinė užsienio kalbas (anglų) arba
Profesinė užsienio kalbas (vokiečių) arba
Profesinė užsienio kalbas (rusų).

Kūrybiškumo ugdymo alternatyva: Siuvinių
meninė apdaila arba Etno paveldas tekstilėje.

3 Laisvai pasirenkami dalykai
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Pripažįstami gebėjimai įgyti neformaliuoju ir savaiminiu būdu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Asmuo, įgijęs technologijų mokslų
profesinio bakalauro laipsnį polimerų ir
tekstilės technologijų kryptyje, galės dirbti
įvairiose tekstilės ir aprangos gamybos
sektoriaus įmonėse. Taip pat baigę studijas
gali kurti asmeninį verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Aprangos technologijų studijų programą kolegijoje, studijas galima tęsti siekiant Technologijų mokslo magistro laipsnio Kauno technologijos universitete vykdomoje Aprangos mados inžinerijos studijų programoje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Alytaus kolegija Maisto produktų technologija Gamyba ir perdirbimas Gamyba ir perdirbimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Aprangos technologijos Gamyba ir perdirbimas Gamyba ir perdirbimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 4 (metais)
Vilniaus kolegija Mados technologijos ir verslas Gamyba ir perdirbimas Gamyba ir perdirbimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 3 (metais)