Automatinio valdymo sistemos

Utenos kolegija

Mokymo įstaigaUtenos kolegija
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektronika ir automatika
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531EX043
Įstaigos adresasUtena, Maironio g. 7
Utenos kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos automatinio valdymo sistemų inžinierių, elektronikos ir elektros inžinerijos profesijos bakalaurą įgijusį specialistą, gebantį eksploatuoti automatinio valdymo sistemas ir jų elementus, projektuoti ir diegti automatinio valdymo sistemas, parinkti ir taikyti techninę ir programinę įrangą automatinio valdymo sistemoms modeliuoti, analizuoti bei realizuoti, turintį pakankamai žinių, gebėjimų ir įgūdžių, reikalingų inžinerinei globalinės rinkos veiklai, naudojant naujausias automatinio valdymo sistemų technologijas, pasirengusį atsakingai ir sudėtingai profesinei veiklai nuolat kintančioje darbo rinkoje.
Studijų rezultatai:
1. Ieškos, kaups, sistemins ir analizuos automatinio valdymo sistemų realizavimui reikalingą informaciją, žinos pagrindines sąvokas ir jų turinį.
2. Supras projektavimo darbų eigą, bendruosius reikalavimus, principus bei gebės juos taikyti konstruojant technologinę įrangą, projektuojant gamybos technologinius procesus.
3. Gebės taikyti inžinerines žinias ir supratimą formuluodamas ir vykdydamas projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus.
4. Žinos ir supras procesus, vykstančius techninėse ir technologinėse sistemose ir jų valdymo metodus.
5. Žinos automatinio valdymo sistemų, automatizavimo schemų kūrimo principus ir metodus ir gebės parinkti elementus joms realizuoti.
6. Žinos automatinio valdymo sistemų projektavime ir gamyboje taikomas naujausias technologijas, pagrindinius sistemų teorijos dėsnius, skaičiavimo ir apdorojimo taisykles, įvairius sistemų veikimo aspektus.
7. Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais.
8. Gebės atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, analizuoti ir interpretuoti duomenis, programuoti ir valdyti programų paketus.
9. Gebės numatyti matematinius metodus, programinę bei techninę įrangą, naudojamą automatinio valdymo sistemų srityje, derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerinius uždavinius.
10. Analizuos ir vertins veiksnius, lemiančius gamybos organizavimo, planavimo ir techninio aprūpinimo lygį.
11. Taikys universalias ir specialiąsias kompiuterines programas duomenims kaupti, sisteminti, apdoroti bei technologiniams procesams valdyti.
12. Atliks automatinio valdymo įrenginių paleidimą ir derinimą, parinks tinkamus metodus bei įrangą, analizuos ir vertins jų darbo parametrus.
13. Programuos ir konfigūruos valdiklius bei duomenų surinkimo ir supervizorinio valdymo sistemas.
14. Gebės atlikti automatinio valdymo sistemų ir jų elementų montavimo darbus, turės darbo su įranga įgūdžių.
15. Valdys technologinio proceso duomenis ir rengs techninę, technologinę, konstrukcinę bei kokybės užtikrinimo dokumentaciją.
16. Kvalifikuotai ir veiksmingai eksploatuos automatinio valdymo sistemas, supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų.

17. Išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus, taikys profesines žinias ir praktinius įgūdžius sprendžiant gamybines ir ekonomines veiklos problemas, formuluojant sprendimų argumentus.
18. Organizuos nenutrūkstamą veiklos procesą įmonėje (padalinyje), gebės vadovauti darbuotojams, lanksčiai ir nestereotipiškai vertinti reiškinius ir spręsti problemas, bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais bei konkurentais.
19. Gebės surasti, kaupti, sisteminti ir analizuoti inžinerinei veiklai reikalingą naujausią informaciją, suvoks mokymosi visą gyvenimą svarbą., žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
20. Gebės reikšti mintis tiek žodžiu ir tiek raštu ne tik gimtąja kalba bet ir užsienio kalba, bendraus su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
21. Gebės konceptualiai ir vaizdžiai reikšti savo idėjas bei interpretuoti mintis, faktus skirtinguose profesinės veiklos kontekstuose realioje ir/ar virtualioje profesinėje aplinkoje.
22. Gebės analitiškai, kritiškai bei savarankiškai mąstyti, gebės spręsti problemas ir priims loginius sprendimus.
23. Gebės taikyti įgytas žinias sprendžiant praktinius uždavinius, savarankiškai ir komandoje.
Mechatroninių sistemų valdymo specializacija:
1. Išmanys elektros pavarų valdymą, pneumo ir hidroautomatikos sistemas, mechatronines automatikos sistemas ir judesių valdymą jose.
2. Projektuos mechatronines sistemas naudojant standartinius mechaninius, elektroninius ir kitus elementus.
3. Taikant savo žinias ir žinomus metodus, atliks mechatroninių sistemų techninės ir programinės įrangos montavimo bei derinimo darbus.
Technologinių įrenginių valdymo specializacija:
1. Išmanys technologinių įrenginių valdymo sistemas, inžinerinių skaičiavimų specifiką, duomenų surinkimą ir atvaizdavimą bei techninių sistemų analizę ir patikimumą.


2. Taikant analitinius ir modeliavimo metodus, inovatyvias technologijas, projektuos gamybos technologinius procesus, parinks pažangius technologinius įrenginius ir tinkamai juos eksploatuos.
3. Taikant analitinius ir modeliavimo metodus, atliks technologinių įrenginių techninės ir programinės įrangos montavimo bei derinimo darbus.
Elektros inžinerijos specializacija:
1. Supras elektros tinklų struktūrą, elektrinių ir pastočių elektrinės dalies struktūrinės schemos parinkimo principus, analizuos įrenginius, žinos elektros energijos gamybos ir tiekimo technologijas, gebės paskaičiuoti elektros tinklo elementų reikiamą galią, elektros energijos technologines sąnaudas, supras duomenų surinkimo ir dispečerinio technologinių objektų valdymo sistemas (SCADA), pastočių valdymo sistemas (PVS).
2. Išmanys projektavimo stadijas ir projekto elektrotechninės dalies dokumentacijos sudėtį, projektuos energijos tiekimo sistemas naudojant standartinius ir alternatyvius energijos tiekimo šaltinius, mechaninius, elektroninius ir automatizuotus elementus, atsižvelgiant į elektros tinklų elementų patikimumo rodiklius ir elektros energijos vartojimo efektyvumą, pateiks ekonominį vertinimą atsižvelgiant į etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes.
3. Taikant savo žinias ir žinomus metodus, atliks elektros energijos tiekimo sistemų elementų montavimo bei derinimo darbus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, grupinis darbas, konsultavimas, diskusija, situacijų analizė, vaidybinis žaidimas, uždavinių sprendimas, praktiniai užsiėmimai, laboratoriniai darbai, nuotolinis mokymas ir kt.
Savarankiškų užduočių atlikimas, individualaus ir grupinio projektinio darbo rengimas, situacijų analizė, literatūros studijavimas, statistinių duomenų rinkimas ir analizė, nuotolinis mokymasis ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Utenos kolegijoje studijų rezultatai vertinami studijų pasiekimų lygmenimis ir dešimtbale kriterine vertinimo sistema, vadovaujantis Utenos kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarka, 2017, prieiga internetu:
https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Kolegija/Studiju%20rezultatu%20vertinimo %20tvarka_2017-03-21.pdf).
Galutinis dalyko įvertinimas yra kaupiamasis balas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginiai dalykai (15 ECTS): Specialybės anglų kalba, Profesinės kalbos kultūra, Teisės pagrindai, Filosofija/ Bendravimo psichologija/ Sociologija
Studijų krypties dalykai (99 ECTS): Matematika, Fizika, Elektrotechninės medžiagos ir elektrochemija, Elektronika, Elektrotechnika, Elektrosauga, Informacinės technologijos, Inžinerinė kompiuterinė grafika, Darbo ir civilinė sauga, Ekonomikos pagrindai, Vadybos pagrindai, Automatinio valdymo teorija, Elektros mašinos ir transformatoriai, Programavimo pagrindai, Technologiniai matavimai, Taikomoji mechanika, Informacinės valdymo sistemos, Mechatronikos pagrindai, Elektros pavaros ir jų valdymas, Automatikos sistemų įtaisai, Programuojamieji loginiai valdikliai, Valdymo sistemų inžinerija.
Praktikos (30 ECTS): Informacinių technologijų praktika, Pažintinė praktika, Technologinių matavimų praktika, Valdymo sistemų montavimo ir eksploatavimo praktika, Gamybinė technologinė praktika, Baigiamoji praktika.
Laisvai pasirenkami dalykai (9 ECTS).
Specializacijos dalykai (15 ECTS).
Baigiamojo darbo rengimas (12 ECTS).
Specializacijos:
Mechatroninių sistemų valdymas (15 ECTS): Robotikos pagrindai, Pneumo- hidro- automatika, Mechatroninių sistemų automatizavimo kursinis projektas.
Technologinių įrenginių valdymas (15 ECTS): Technologinių įrenginių ir sistemų projektavimas ir eksploatavimas, Technologinių procesų automatizavimas, Technologinių procesų valdymo sistemų kursinis projektas.
Elektros inžinerija (15 ECTS): Elektros energijos gamybos technologijos, Elektros tinklai ir sistemos, paskirstymas, Elektros inžinerijos kursinis projektas.
Studento pasirinkimai:
Alternatyviai pasirenkami bendrieji studijų dalykai (3 ECTS): Filosofija/Bendravimo psichologija/Sociologija
Laisvai pasirenkami dalykai (9 ECTS): 3 dalykai iš laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo: https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/STUDENTAMS/LPD_2018-2019_Bendras.pdf

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Dalis studijų programos gali būti vykdoma užsienio kalba (anglų ir rusų kalbomis).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti įvairiose pramonės įmonėse, naudojančiose ir pritaikančiose svarbiausius technologijos pasiekimus elektronikos, biotechnologijų, mechanikos srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas bakalauro laipsniui įgyti universitete. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turės teisė stoti į antros pakopos magistratūros studijas ir trečios pakopos doktorantūros studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-02-28

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Automatika ir robotika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Elektronikos technika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Avionikos sistemų inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Elektros ir automatikos įrenginiai Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Automatinio valdymo sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais)
Vilniaus kolegija Kompiuterių inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus kolegija Elektronikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Elektros ir automatikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Automobilių elektronikos sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)