Socialinis darbas

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

Mokymo įstaigaŠv. Ignaco Lojolos kolegija
Studijų krypties grupėSocialinė gerovė
Studijų kryptisSocialinis darbas ir konsultavimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531JX003
Įstaigos adresasKaunas, Vilniaus g. 29
Šv. Ignaco Lojolos kolegija

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas:
suteikti aukštąjį koleginį europinius standartus atitinkantį socialinio darbo krypties išsilavinimą parengiant specialistą, kurio profesinė kompetencija įgalintų jį efektyviai spręsti Lietuvos kaimo bendruomenių (parapijinių) socialines problemas.
Studijų rezultatai:
1. Žino socialinio darbo teorijas, socialinio darbo reikšmingumą plėtojant socialinę gerovę, žmogaus ir aplinkos darnią raidą;
2. Taiko socialinio darbo žinias paisant profesinės etikos ir krikščioniškųjų principų.
3. Žino ir taiko parapijinės bendruomenės telkimo ir nevyriausybinių organizacijų veiklos specifiką.
4. Išmano ir taiko teisės aktus ir norminius dokumentus.
5. Atlieka taikomuosius socialinius tyrimus, reikalingus išaiškinti asmenų, šeimų, bendruomenių poreikius.
6. Renka ir sistemina informaciją, dirba su konfidencialia informacija, naudojasi IT technologijomis.
7. Taiko socialinio darbo metodus, dirbant su asmenimis, grupėmis, šeimomis, bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
8. Rengia programą/ projektą konkrečioms profesinės veiklos problemoms spręsti, darbo praktikoje taiko inovacijas.
9. Sprendžia asmens/šeimos ir bendruomenės socialines problemas, remiantis socialinio darbo teorijos ir praktikos vienove, taikant įvairių grupių klientų įgalinimo metodikas.
10. Kvalifikuotai organizuoja ir teikia socialinio darbo paslaugas bendruomenėse bei nevyriausybinėse organizacijose, siekiant teigiamų pokyčių visuomenėje.
11. Konstruktyviai bendrauja ir bendradarbiauja lietuvių ir užsienio kalbomis profesinėje veikloje.
12. Prisiima atsakomybę už asmenybinį augimą ir profesinį tobulėjimą, vadovaujantis krikščioniškomis vertybėmis.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos vykdomos 3 metus (6 semestrus). Studijų dalykai kiekviename semestre išdėstyti tolygiai (po 6-7 dalykus kiekviename semestre). Egzaminai išdėstyti tolygiai visuose semestruose. VI semestre pateikiamas ir ginamas baigiamasis darbas. Programoje numatytos 3 praktikos (Pažintinė praktika, Asmens/šeimos socialinės gerovės praktika, Bendruomeninės gyvensenos praktika), laisvai pasirenkamieji dalykai. Socialinio darbo studijų programoje numatyta taikyti įvairias užsiėmimų formas (paskaitas, pratybas, seminarus, ekskursijas ir kt.) ir metodus (demonstravimą, diskusijas, darbą grupėse, projektinius darbus, atvejų studijas, testus ir kt.), kurie sudarys sąlygas studentams pasiekti studijų rezultatų.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimai vertinami dešimties balų sistemoje pagal patvirtintą Studijų pasiekimų vertinimo tvarką. Studentų atsiskaitymams taikomas suminio (kaupiamojo) vertinimo sistema. Studijų rezultatai vertinami: SP + KP + EP, kur SP = savarankiško darbo pažymys (20 proc. galutinio pažymio); KP = kontrolinių užduočių pažymių vidurkis (20 proc. galutinio pažymio); EP – egzamino pažymys (60 proc. galutinio pažymio).

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studijų programoje laisvai pasirenkamiems dalykams skirti 9 kreditai iš Kolegijos ar kitos aukštosios mokyklos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota į konkrečią socialinės veiklos sritį – socialinį darbą bendruomenėje, ypač parapijinėje, todėl programos pagrindas yra socialinio krikščioniškojo darbo vertybės ir savanorystės plėtra bendruomenėje, kurie grindžiami Bažnyčios socialiniu mokymu. Programoje išryškinama socialinio darbo svarba trečiame sektoriuje, akcentuojami savanorystės pilietiškumo ir socialinio darbo vadybiniai aspektai. Tarptautinė patirtis: Erasmus + studijos ir praktika.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Sielovadinė rūpyba Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija Socialinio darbo vadyba Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija Vaiko gerovė ir socialinė apsauga Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Nuolatinė - 3 (metais)