Skubi medicinos pagalba

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

Mokymo įstaigaŠv. Ignaco Lojolos kolegija
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisMedicinos diagnostika ir gydymo technologija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531GX010
Įstaigos adresasKaunas, Vilniaus g. 29
Šv. Ignaco Lojolos kolegija

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas:
parengti skubios medicinos pagalbos profesinius bakalaurus, gebančius savarankiškai, bei kartu su medikų komanda teikti pirmąją bei būtinąją/neatidėliotiną medicinos pagalbą įvairių amžiaus grupių asmenims, atsižvelgiant į patirtų traumų pobūdį bei gyvybinių funkcijų sutrikimo laipsnį, tinkamai transportuoti ligonius ir nukentėjusiuosius į medicinos įstaigą užtikrinant reikiamą gyvybinių funkcijų palaikymą.
Studijų rezultatai:
Pritaiko įgytas bendrąsias kolegines žinias profesinės veiklos srityse.
Įvertina amžiaus tarpsnių psichologiją bei kultūrinius, psichosocialinius, anatominius bei fiziologinius žmonių/pacientų ypatumus.
Dalyvauja skubios medicinos pagalbos ir kituose biomedicininiuose tyrimuose įgalinančiuose tobulinti profesinę veiklą.
Atlieka kokybinius ir kiekybinius biomedicininius tyrimus.
Įvertina nelaimingo atsitikimo vietą, vadovaudamasis galiojančiais pagalbos teikimo algoritmais savarankiškai arba kartu su medikų komanda transportuoja nukentėjusiuosius, esant reikalui juos rūšiuoja taip pat iškilus būtinybei vadovauja medicininės pagalbos teikimui.
Teikia pirmąją būtinąją, neatidėliotiną pagalbą, atsižvelgdamas į traumos pobūdį, gyvybinių funkcijų sutrikimo laipsnį.
Taiko specialiąsias medicinines intervencijas, įskaitant medicinos įrangos panaudojimą.
Konstruktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su ligoniais, nukentėjusiaisiais, kolegomis, kitų sričių medikais specialistais ir kitais asmenimis bei jų aplinka.
Profesinę veiklą grindžia profesine etika, bendražmogiškomis vertybėmis ir pilietiškumu.
vertina nūdienos žmogaus ir visuomenės etines bei moralines problemas, reflektuojant grįžtamojo ryšio rezultatų poveikį aplinkai.
Pritaiko bendrosios erudicijos žinias, reiškia mintis taisyklinga lietuvių ir užsienio kalba žodžiu ir raštu, atsakingai renka ir sistemina informaciją.
Analitiškai, kritiškai ir kūrybiškai mąsto, reflektuoja savo paties mokymosi ir profesinio tobulinimosi poreikius tobulinant savo profesinę veiklą bei asmenybės savikūrą vertybiniu pagrindu
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos vykdomos 3 metus (6 semestrus). Studijų dalykai kiekviename semestre išdėstyti tolygiai (po 6-7 dalykus kiekviename semestre). Egzaminai išdėstyti tolygiai visuose semestruose. VI semestre pateikiamas ir ginamas baigiamasis darbas. Programoje numatytos 3 praktikos ir 3 laisvai pasirenkami dalykai. Skubios medicinos pagalbos studijų programoje numatyta taikyti įvairias užsiėmimų formas (paskaitas, pratybas, seminarus, individualų dėstytojo darbą su studentu, savarankišką studento darbą) ir metodus (diskusijas, darbą grupėse, projektinius darbus, atvejų studijas, testus ir kt.), kurie sudarys sąlygas studentams pasiekti studijų rezultatų.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimai vertinami dešimties balų sistemoje pagal patvirtintą Studijų pasiekimų vertinimo tvarką. Studentų atsiskaitymams taikomas suminio (kaupiamojo) vertinimo sistema. Studijų rezultatai vertinami: SP + KP + EP, kur SP = savarankiško darbo pažymys (20 proc. galutinio pažymio); KP = kontrolinių užduočių pažymių vidurkis (20 proc. galutinio pažymio); EP – egzamino pažymys (60 proc. galutinio pažymio).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Skubios medicinos pagalbos studijų programoje laisvai pasirenkamiems dalykams skirti 9 kreditai iš Kolegijos ar kitos aukštosios mokyklos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
nė viena aukštoji mokykla Lietuvoje nevykdo šios programos, galimybė praktikas atlikti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos sąjungos valstybėse.
Tarptautinė patirtis: ERASMUS+ studijos ir praktika.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Biomedicinos diagnostika Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Radiologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Skubioji medicinos pagalba Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Grožio terapija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Grožio terapija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Skubioji medicinos pagalba Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Estetinė kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Grožio terapija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Ortopedijos technologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Skubi medicinos pagalba Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Biomedicininė diagnostika Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Radiologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)