Kulinarinis menas

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

Mokymo įstaigaŠv. Ignaco Lojolos kolegija
Studijų krypties grupėPaslaugos asmenims
Studijų kryptisViešbučių ir maitinimo paslaugos
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531FX017
Įstaigos adresasKaunas, Vilniaus g. 29
Šv. Ignaco Lojolos kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kulinarinio meno srities specialistus, gebančius praktikoje taikyti fundamentalias ir pažangias maisto technologijų žinias, efektyviai spręsti žaliavų saugos ir kokybės užtikrinimo, maisto ir maisto grandinės procesų valdymo, maitinimo paslaugų organizavimo klausimus, vertinti maitinimo įmonės veiklos rodiklius ir aplinkos pokyčius, vadovaujantis krikščioniškomis vertybėmis ir socialine atsakomybe nuolat siekti asmeninio tobulėjimo ir paslaugų efektyvumo.
Studijų rezultatai:
Asmuo, baigęs studijas, geba:
1. Praktinėje veikloje susieti gamtos mokslų žinias, išmanyti ir valdyti maisto technologinius procesus užtikrinant kokybę ir tinkamą technologinės įrangos naudojimą.
2. Taikyti žinias apie maisto ir maisto grandinės procesą, žaliavų parinkimą, perdirbimą, jų technologines savybes ir būvius, maisto produkto gamybą, paskirstymą, pateikimą vartotojui. Išmano žaliavų saugos imtį, žaliavų apdorojimo ir gamybos principus, žaliavų sandėliavimo procesus ir su jais susijusius saugos ir kokybės ypatumus.
3. Taikyti maisto saugos ir kokybės, maitinimo įmonės darbų saugos ir higienos reikalavimus, įvertinti maisto saugos rizikos veiksnius ir taikyti prevencines priemones maisto gamybos technologiniuose ir maisto produktų realizavimo procesuose, taikant tarptautinius, Europos ir Lietuvos normatyvinius dokumentus ir standartus.
4. Atlikti fizikinę, cheminę ir mikrobiologinę maisto analizę, apdoroti informaciją ir tyrimų duomenis, ir pateikti išvadas apie produktų maistinę vertę, kokybę ir saugą bei panaudoti gautus rezultatus profesinės veiklos inovacijoms.
5. Projektuoti maisto ir maisto grandinės technologinį procesą ir išteklius, projektuoti maisto technologinės įrangos parinkimą ir išdėstymą pagal technologinių operacijų srautą, diegti prevencinę maisto saugos sistemą.
6. Kūrybiškai ir inovatyviai ruošti įvairaus technologinio sudėtingumo maisto patiekalus ir juos pateikti,
sudaryti maitinimo įmonės valgiaraštį atsižvelgiant į pasirinktą įmonės konceptą ir maitinimo paslaugų poreikį.
7. Planuoti maitinimo įmonės veiklą, valdyti žaliavų ir produktų tiekimo procesą, kontroliuoti finansinius ir kitus išteklius, atlikti maitinimo įmonės veiklos rodiklių analizę, siekiant vertinti ir prognozuoti veiklos pokyčius ir spręsti kylančius iššūkius.
8. Įvertinti sveikatai palankesnės mitybos svarbą ir taikyti jos principus plėtojant visuomenės gerovę bei žmogaus ir aplinkos darnią raidą.
9. Konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su profesine bendruomene, mitybos ir maisto saugos specialistais, maitinimo paslaugų užsakovais ir svečiais, bei plačiąja visuomene.
10. Planuoti ir koordinuoti maitinimo įmonės kasdienius darbus, organizuoti virtuvės darbo eigą, efektyviai dirbti komandoje ir savarankiškai užtikrinant tinkamą maisto gamybos technologinių procesų valdymą.
11. Skleisti asmeninę darbo patirtį ir tobulinti profesinę kvalifikaciją: žinias, vertybines nuostatas, gebėjimus, vertinti savo paties mokymosi ir profesinio tobulinimosi poreikius, profesinėje praktikoje vadovautis krikščioniškosiomis vertybėmis.
12. Savarankiškai priimti sprendimus, spręsti profesinėje veikloje kylančias problemas, rinkti ir analizuoti informaciją, rūpintis brandžios, atsakingos ir doros asmenybės augimu, kaupti žiniomis paremtą patirtį.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų programoje taikomi inovatyvūs ir tradiciniai studijų ir mokymosi metodai, siekiant kurti aktyvią edukacinę aplinką: aiškinimas, iliustravimas, demonstravimas, probleminių pavyzdžių ir klausimų analizavimas, atvejo analizė, projektų rengimas, diskutavimas, debatai. Didelis dėmesys skiriamas profesinės veiklos analizei, praktinių užduočių atlikimui ir problemų sprendimui.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimai vertinami pagal Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarką, taikant kaupiamąjį vertinimą, dešimtbalę vertinimo sistemą. Kaupiamojo balo sandara, konkretūs vertinimo kriterijai pateikiami studijų modulių aprašuose. Pasiektus studijų programos rezultatus studentai demonstruoja rengdami baigiamająjį darbą ir laikydami baigiamąjį egzaminą.
Sandara:
Studijų moduliai, praktika:
Studijų moduliai: Profesijos filosofija, Maisto mokslas, Maisto gamybos technologijų pagrindai, Maisto gamybos technologijų praktika, Subalansuota mityba, Pažangios maisto gamybos technologijos, Profesinės veiklos praktika, Banketų ir renginių maitinimo organizavimas, Maitinimo paslaugų valdymas, Kulinarinio meno entreprenerystė, Baigiamasis darbas, Baigiamasis egzaminas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentų pasirinkimui siūlomi studijų krypties žinių gilinimo bei laisvai pasirenkamieji studijų dalykai.
Jų pasirinkimas bendrai leidžia sukaupti 21 kreditą.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigusieji Kulinarinis menas studijų programą gebės profesionaliai dirbti su maisto gamyba ir maitinimo paslaugų organizavimu susijusį darbą: gamybos vadovo, virtuvės šefo, virtuvės šefo padėjėjo, maitinimo įmonės technologo, maitinimo paslaugų įmonės vadovo ir administratoriaus pareigose viešojo maitinimo (restoranuose, kavinėse, baruose, viešbučiuose) ir kitose maitinimo paslaugų organizavimo įmonėse. Taip pat absolventai bus pasirengę dirbti savarankiškai - įsteigti ir valdyti maitinimo paslaugų įmones.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigusieji pirmosios pakopos kolegines studijas galės toliau jas tęsti studijuodami pagal antrosios pakopos maisto technologijų ar kulinarinio meno studijų programose šalies ir užsienio universitetuose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Kulinarinis menas Paslaugos asmenims Viešbučių ir maitinimo paslaugos Nuolatinė - 3 (metais)