Video kūryba ir medijos

SMK Aukštoji mokykla

Mokymo įstaigaSMK Aukštoji mokykla
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisAudiovizualiniai ir medijų menai
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531PX017
Įstaigos adresasKlaipėda, Nemuno g. 2
SMK Aukštoji mokykla

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti video kūrėjus, gebančius savarankiškai ar komandoje kurti medijų produktus taikant šiuolaikinius video kūrybos principus ir naujųjų medijų technologijas, inovatyviai ir atsakingai veikti šalies ir tarptautinėje audiovizualinių industrijų rinkoje.

Asmuo, baigęs Video kūrybos ir medijų studijų programą, geba:
1. kūrybiškai profesinėje veikloje taikyti žinias apie meno prigimtį ir raidą, šiuolaikinius meno bei kultūros procesus, meninės raiškos principus, medijų technologijas bei priemones, naudojamas video kūryboje;
2. apibrėžti savo kūrybinių interesų lauką ir formuluoti meninius/kūrybinius tikslus pagrįstai pasirenkant meninės išraiškos priemones, kūrybos metodus ir formas kūrybinio sumanymo įgyvendinimui;
3. analizuoti meno srityje vykstančius procesus, aplinkos galimybes, audiovizualinių medijų rinkos poreikius ir vystymosi tendencijas siekiant formuoti individualų kūrybinį braižą ir priimti atsakingus sprendimus profesinėje veikloje;
4. sukurti idėjinę meninę video kūrinio koncepciją, panaudodamas meninės raiškos, režisūros, kino kalbos dėsnius ir principus, individualius ir grupinius kūrybinių idėjų ir alternatyvų generavimo metodus;
5. suburti kūrybinę komandą video projekto realizavimui, ją motyvuoti ir racionaliai valdyti prisiimant atsakomybę už veiklos kokybę, taikant prodiuserinės veiklos, komandinio bendradarbiavimo principus bei dalykinės komunikacijos modelius;
6. sukurti ir realizuoti, palaikyti ir, jei reikia, plėtoti originalų video kūrinį ar kūrybinį projektą, paremtą autorine režisūra arba užsakovo požiūriu ir poreikiais;
7. profesionaliai taikyti bei tarpusavyje derinti vizualines ir garso raiškos priemones, kompiuterines ir žiniatinklio technologijas realizuojant kūrybinę idėją bei pristatant kūrybos produktus;
8. profesionaliai ir vadovaudamasis profesine etika bendrauti su specialistais/kolegomis, kitų sričių atstovais, visuomene sprendžiant savo ir bendros profesinės veiklos uždavinius;
9. suvokti meno estetinę vertę, moralinius profesinės veiklos principus ir prisiimti socialinę atsakomybę už savo kūrybinės veiklos poveikį kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai;
10. numatyti profesinio tobulėjimo perspektyvas ir jas įgyvendinti apibendrinant individualią patirtį, mokantis taikyti inovatyvius profesinės veiklos metodus, prisitaikant prie kintančių profesinės aplinkos sąlygų bei technologinės pažangos.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Medijų, vizualinio meno projektai, etiudų, „performance“, scenarijų rengimas ir pristatymas; mokymasis bendradarbiaujant, praktinių pavyzdžių demonstravimas ir analizė, audiovizualinių kūrinių peržiūros, probleminis mokymas, audiovizualinio kūrinio struktūros ir turinio analizė, kūrybinės dirbtuvės, praktika darbo vietoje, demonstravimas, idėjų generavimo pratybos, taikomųjų kompiuterinių programų taikymas kūrybinėms užduotims atlikti, eksponavimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus Finansų apskaitos studijų programos rezultatus studentai demonstruoja baigiamajame darbe.

Sandara: Studijų dalykai, praktika.
Krypties studijų dalykai:
Kino kalba, Vaidybos ir scenos kalbos pagrindai, Profesinė užsienio kalba, Informacinės technologijos, Dalykinė komunikacija, Kūrybos psichologija ir metodai, Režisūros pagrindai, Scenarijaus kūrimas, Filmavimo pagrindai, Audiovizualinio montažo technologijos, Audiovizualinio montažo režisūra, Asmeninė vadyba ir karjera, Kompozicija, Kompiuterinė grafika ir dizainas, Prodiusavimas, Multimedijos technologijos, Vizualinė komunikacija, Audiovizualinių produktų kūrimas, Populiarioji kultūra, Intelektinės nuosavybės teisė, Garso režisūra, Animacijos kūrimas, Modulis - Kino filmų kūrimas, Modulis – Televizijos laidų kūrimas.
Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos.
Pasirenkamųjų studento studijų dalykai, atliepia kolegijos vertybes ir siekia ugdyti išskirtas studento kompetencijas, siekiant formuoti vieningą studento portretą. Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas.
Specializacijos: Nėra.

Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys, įgiję Menų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, yra pasirengę profesionaliai kurti įvairaus žanro ir formato filmus, televizijos laidas, reklamas, muzikinius klipus ir įgyvendinti kitus audiovizualinio meno kūrybinius projektus; gali dirbti kūrybinį darbą prodiuserinėse kompanijose, kino studijose, reklamos ir renginių agentūrose, televizijose, įmonėse ir kompanijose, kur būtinas audiovizualinio meno produkcijos kūrimas taikant naująsias medijų kalbas bei technologijas. Video kūrybos ir medijų studijų programos absolventai gali kurti savo medijų įmones, savarankiškai ir kūrybiškai veikti įvairių tipų šalies ir tarptautinėse medijų įmonėse ir produktyviai įsilieti kūrybinių industrijų sektoriaus plėtrą.

Tolesnių studijų galimybės:
Studijas galima tęsti Menų studijų krypties grupės II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti Medijų meno krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Fotografija Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Video kūryba ir medijos Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus dizaino kolegija Taikomoji fotografija Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Fotografijos technologija Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Nuolatinė - 3 (metais)