Tarptautinis verslas

SMK Aukštoji mokykla

Mokymo įstaigaSMK Aukštoji mokykla
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531LX058
Įstaigos adresasKlaipėda, Nemuno g. 2
SMK Aukštoji mokykla

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
parengti tarptautinio verslo specialistus, gebančius planuoti, organizuoti, koordinuoti tarptautinės įmonės veiklą, valdyti tarptautinio verslo įmonės veiklos procesus, inicijuoti ir įgyvendinti įmonės tikslus ir vartotojų poreikius atitinkančius inovatyvius tarptautinius projektus, panaudojant tvaraus ir socialiai atsakingo verslo kūrimo principus tarptautinėse ir nacionalinėse rinkose.

Studijų rezultatai:
Absolventas, baigęs Tarptautinio verslo studijų programą:
1. Gebės integruotai taikyti naujausias ekonomikos, vadybos, rinkodaros ir kitas socialinių mokslų žinias, sprendžiant kompleksinius verslo uždavinius besikeičiančiose tarptautinėse rinkose.
2. Gebės taikyti žinias apie tvaraus verslo principus, skirtingas verslo inovacijų kūrimo tendencijas veikiant daugiakultūrėse komandose bei tarptautinio verslo aplinkoje.
3.Parenkant tinkamus kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus, gebės savarankiškai atlikti tyrimus, rinkti, struktūruoti, analizuoti, interpretuoti ir naudoti profesinei veiklai reikalingą informaciją, formuluoti pagrįstas tyrimų išvadas.
4. Atsižvelgiant į pokyčius verslo aplinkoje gebės analizuoti tarptautinio verslo vystymosi tendencijas ir inovacijas įgyvendinant įmonės tikslus bei siekiant plėtros veiklų kompleksiškumo.
5.Gebės planuoti, organizuoti, koordinuoti tarptautinės įmonės veiklą pritraukiant įvairius finansavimo šaltinius, veiksmingai valdant įmonės žmogiškuosius, materialiuosius išteklius verslo steigimo bei plėtros etapuose.
6. Išryškinant įmonės veiklos tobulinimo būdus, gebės valdyti tarptautinio verslo įmonės veiklos procesus, siekiant įmonės užsibrėžtų tikslų, tvaraus ir konkurencingo augimo.
7.Taikant efektyvias tarpkultūrinės komunikacijos strategijas, ir verslo inovacijas bei naudojantis startuolių ekosistemos galimybėmis gebės inicijuoti, ir įgyvendinti įmonės tikslus ir vartotojų poreikius atitinkančius tarptautinius verslo projektus.
8.Taikant socialinės atsakomybės ir verslo etikos principus, gebės tarptautinei rinkai pristatyti organizacijos prekes ir paslaugas plėtojant tvaraus verslo koncepcijas ir skatintant pozityvius tarptautinio verslo pokyčius.
9. Efektyviai komunikuojant lietuvių ir užsienio kalbomis gebės konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kitų sričių specialistais, klientais, verslo partneriais, atsakingai taikyti nacionalinės ir tarptautinės teisės aktus vykdant profesinę veiklą.
10.Suvokiant moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį visuomenės raidai ir aplinkai, gebės nuolat vertinti ir tobulinti savo profesinę veiklą bei savarankiškai mokytis, prisitaikant prie kintančių verslo aplinkos sąlygų bei technologinės pažangos.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Problemų ir praktinių situacijų sprendimas, atvejų analizė, projektiniai darbai, minčių ir sąvokų žemėlapiai, vadybinių procesų simuliacija, inovatyvių sprendimų reikalaujančių uždavinių sprendimas, diskusijos, debatai, probleminio mokymosi elementai, mokymas(-sis) bendradarbiaujant, praktika darbo vietoje, įžvalgų ir plėtros scenarijų kūrimas, tiriamasis darbas, profesinės veiklos praktikos, baigiamasis darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų programoje numatyta taikyti kaupiamąjį vertinimą ir dešimtbalę vertinimo sistemą. Studijų rezultatų pasiekimo lygis vertinamas viso studijų proceso metu. Dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai, tiesiogiai susieti su vertinamais studijų rezultatais. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus studijų programos rezultatus studentai demonstruoja gindami baigiamąjį darbą.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijuojami studijų dalykai: Profesinė užsienio kalba, Verslo ekonomika, Vadyba, Rinkodara, Finansų apskaita ir mokesčiai, Socialinių tyrimų metodologija, Žmogiškųjų išteklių valdymas, Pardavimų valdymas, Tarptautinio verslo pagrindai, Verslo procesų valdymas, Tarpkultūrinė komunikacija, Žiedinė ekonomika, Stratuolių ekosistema, Inovacijų ir pokyčių valdymas, Logistika ir tiekimo grandinės valdymas, E. Prekyba, Tarptautinio verslo teisė, Tarptautinė prekybaTarptautinių verslo projektų valdymas, Tarptautiniai rinkos tyrimai (ang.k), Tarptautiniai rinkos tyrimai, Tarptautinio verslo derybos (angk.k), Tarptautinio verslo derybos, Tvaraus tarptautinio verslo strategijos, Socialinio turinio ir medijų valdymas, Kylančios rinkos, Tarptautiniai finansai ir investicijos, Klientų vadyba (ang.k), Klientų vadyba. Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos, atliekamos realiomis sąlygomis.
Pasirenkamųjų studento studijų dalykai, atliepia kolegijos vertybes ir siekia ugdyti išskirtas studento kompetencijas, siekiant formuoti vieningą studento portretą. Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas.
Specializacijos:
Nėra
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma anglų, lietuvių kalbomis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys, įgiję tarptautinio verslo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti prekybos, pirkimų/ pardavimų, importo/eksporto, projektų vadybininkais didelėse ir vidutinėse tarptautinėse verslo įmonėse, projektų vadovais, funkcinių padalinių vadovais ir specialistais mažesnėse tarptautinėse įmonėse arba kurti pasirinktos verslo krypties tarptautinio verslo įmones.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigusieji pirmosios pakopos kolegines studijas studentai galės toliau tęsti studijas pagal antrosios pakopos verslo ir vadybos krypčių grupės studijų programas šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Alytaus kolegija Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Turizmo ir viešbučių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Sporto vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegijos Tauragės skyrius Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Medijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Tarptautinio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Gamybos ir logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Įmonių ir įstaigų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinis verslas ir komunikacija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Turizmas ir poilsis Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Renginiai ir pramogos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Turizmo paslaugų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Turizmo ir pramogų verslo industrija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Išmanioji vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Pardavimų ir logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Statybos verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Verslo vadyba ir marketingas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Tarptautinio svetingumo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija E. verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Viešbučių ir restoranų verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Kultūrinės veiklos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Organizacijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Verslas ir muitinės veikla Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)