Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika

SMK Aukštoji mokykla

Mokymo įstaigaSMK Aukštoji mokykla
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531LX057
Įstaigos adresasKlaipėda, Nemuno g. 2
SMK Aukštoji mokykla

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas: parengti tarptautinio verslo srities specialistus, turinčius tarptautinės prekybos, logistikos, verslo kūrimo bei valdymo, muitinės veiklos žinių, gebančius savarankiškai ir atsakingai organizuoti tarptautinę prekybą, logistinius procesus, atstovauti ūkio subjektus muitinėje ir kitose institucijose, įsteigti ir valdyti tarptautinio verslo įmonę nuolat kintančiomis šiuolaikinio verslo aplinkos sąlygomis bei ugdyti gebėjimą mokytis visą gyvenimą.

Studijų rezultatai:
Asmuo, baigęs studijas:
1. Gebės integruotai taikyti šiuolaikines ekonomikos, finansų, vadybos ir kitas socialinių mokslų teorijas bei jų taikymo principus, identifikuojant verslo aplinką, sprendžiant kompleksinius ekonominius uždavinius naujose ir nepažįstamose globalaus verslo aplinkose veikiant praktinėje tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos srityje.
2. Gebės taikyti žinias apie šiuolaikinės prekybos procesus ir tendencijas, logistiką ir intelektinės nuosavybės objektų teisinį disponavimą, atskirų muitinės procedūrų mokestinius ypatumus teikiant tarpininkavimo fiziniams ir juridiniams asmenims.
3. Gebės atlikti empyrinius tyrimus, taikant kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, analizuoti transporto plėtros tendencijas, ypatumus bei savarankiškai inicijuoti, organizuoti ir atlikti taikomuosius bei tarpdisciplininius tyrimus siekiant įvertinti tarptautinio verslo aplinką bei priimti sprendimus dėl eksporto-importo potencialo ir galimybių išnaudojimo bei plėtojimo.
4. Gebės taikyti Europos Bendrijos bei nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius prekių deklaravimą, gabenimą, muitinės procedūrų ir kitų muitinės sankcionuotų veiksmų vykdymą, muitinės formalumų atitikimą atstovaujant teisėtus subjektų interesus.
5. Gebės organizuoti tarptautinę prekybą, vadovaujantis teisės aktais, kurti pardavimo strategijas taikant šiuolaikinės tarptautinės prekybos politikos nuostatas.
6. Gebės taikyti pagrindinius logistikos principus tarptautiniame versle, valdyti logistikos procesus sprendžiant verslo įmonėse aprūpinimo, paskirstymo, prekių gabenimo ir saugojimo klausimus.
7. Gebės rinkti, kaupti ir sisteminti informaciją, savarankiškai naudotis taikomosiomis informacinėmis sistemomis vykdant eksporto, importo bei tranzito operacijas, valdant prekių srautų judėjimą Bendrijos muitų teritorijoje ir už jos ribų, atstovaujant fizinius ar juridinius asmenis bei atliekant sutartinius įsipareigojimus bei tinkamai elgtis (valdyti, naudoti, saugoti, perduoti) su konfidencialia informacija.
8.Gebės naudotis prekių aprašymo ir kodavimo standartais nustatant prekių kilmę, muitinę vertę, apskaičiuojant mokesčius, teikiant atstovavimo ir tarpininkavimo paslaugas.
9.Gebės kūrybiškai dirbti komandoje, generuoti naujas idėjas, spręsti tarptautinės prekybos ir logistikos, tarptautinio sąveikavimo ir bendradarbiavimo problemas prisiimant socialinę ir etinę atsakomybę, vesti derybas ir palaikyti ryšius su klientais, komunikuoti su verslo partneriais laikantis profesinės etikos, pilietiškumo, darnios ir tvarios plėtros principų bei teisės ir saugos normų.
10.Gebės atsakingai ir kvalifikuotai veikti tarptautinės prekybos srityje, teikti logistines paslaugas, atstovauti ir tarpininkauti institucijose, nuolat vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą veikiant besikeičiančioje tarptautinio verslo aplinkoje.
11.Geba sistemingai ir kritiškai analizuoti bei vertinti (savo) profesinę veiklą, žinias ir patirtį, priimti sprendimus, generuoti naujas idėjas, savarankiškai studijuoti ir ugdyti savo profesionalumą, numatant mokymosi visą gyvenimą bei saviraiškos ir saviugdos kryptis.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Praktinių situacijų ir atvejų analizė, mokslinės ir profesinės literatūros analizė, projektinis darbas, sąvokų ir minčių žemėlapis, probleminis mokymas, rinkos tyrimai ir strategijos, uždavinių sprendimas, dokumentų analizė, debatai, mokymas bendradarbiaujant, praktika darbo vietoje, praktinių pavyzdžių demonstravimas ir analizė, realių problemų sprendimas projektinėje veikloje, profesinės veiklos praktikos, baigiamasis darbas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos studijų programos rezultatus studentai demonstruoja baigiamajame darbe.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika. Studijuojami studijų dalykai: Profesinė užsienio kalba Verslo ekonomika, Vadyba, Rinkodara, Finansų apskaita ir mokesčiai, Socialinių tyrimų metodologija, Žmogiškųjų išteklių valdymas, Pardavimų valdymas, Logistika ir tiekimo grandinės valdymas, Muitinės veikla ir procedūros, Krovinių ir prekių gabenimo technologijos, Transporto logistikos informacinės sistemos, Logistikos centrai ir sandėlių veikla, Prekių ir krovinių klasifikavimas, Elektroninis prekių deklaravimas, E-prekyba, Klientų vadyba, Klientų vadyba (anglų kalba), Tarptautinė prekyba, Tarptautinė prekyba (anglų kalba), Tarptautinė verslo teisė, Tarptautinių verslo projektų valdymas, Elektroninės komercijos teisinė aplinka, Intelektinės nuosavybės apsauga. Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos, atliekamos realiomis sąlygomis.
Pasirenkamųjų studento studijų dalykai, atliepia kolegijos vertybes ir siekia ugdyti išskirtas studento kompetencijas, siekiant formuoti vieningą studento portretą. Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas.
Mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos atliekamos realiomis sąlygomis.
Profesinės veiklos galimybės:
Asmuo, baigęs Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos studijų programą, geba savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą tokiose veiklos srityse kaip: prekybos organizavimas, verslo įmonės steigimas, muitinės procedūrų ir kitų muitinės sankcionuotų veiksmų vykdymas, muitinės formalumų atlikimas atstovaujant teisėtus subjektų interesus, tarptautinio verslo aplinkos vertinimas dėl eksporto - importo potencialo ir galimybių plėtojimo rinkoje. Specialistai gali kurti, planuoti, plėtoti tarptautinio verslo įmonę, vykdyti prekybą, organizuoti logistinius procesus įmonėse, dirbti įmonėse, veikiančiose muitinės tarpininkavimo srityse ir teikti atstovavimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims verslo įmonėse, muitinės įstaigose, geba efektyviai veikti laisvos rinkos sąlygomis ir nuolat tobulinti savo kvalifikaciją.
Tolesnių studijų galimybės: Studijas galima tęsti Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti verslo studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Alytaus kolegija Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Turizmo ir viešbučių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Sporto vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegijos Tauragės skyrius Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Medijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Tarptautinio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Gamybos ir logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Įmonių ir įstaigų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinis verslas ir komunikacija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Turizmas ir poilsis Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Renginiai ir pramogos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Turizmo paslaugų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Turizmo ir pramogų verslo industrija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Išmanioji vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Pardavimų ir logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Statybos verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Verslo vadyba ir marketingas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Tarptautinio svetingumo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija E. verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Viešbučių ir restoranų verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Kultūrinės veiklos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Organizacijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Verslas ir muitinės veikla Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)