Marketingas ir reklamos kūrimas

SMK Aukštoji mokykla

Mokymo įstaigaSMK Aukštoji mokykla
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisRinkodara
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531LX055
Įstaigos adresasKlaipėda, Nemuno g. 2
SMK Aukštoji mokykla

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos marketingo specialistus, gebančius planuoti bei organizuoti marketingo veiklas, valdyti tikslinių segmentų charakteristikas atitinkančios reklamos kūrimo ir viešinimo procesus, inicijuoti bei įgyvendinti įmonių poreikius atitinkančius marketingo ir reklamos projektus nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose kintančiomis aplinkos sąlygomis.

Studijų rezultatai:
Asmuo, baigęs Marketingo ir reklamos kūrimo studijų programą, turi gebėti:
1. taikyti integruotas žinias apie ekonomikos, vadybos, marketingo ir kitas socialinių mokslų teorijas ir koncepcijas, efektyviai valdant marketingo bei reklamos procesus bei reaguojant į globalius rinkos pokyčius.
2. atlikti rinkos ir reklamos tyrimus, išteklių marketingo veikloms poreikio ir tinkamumo vertinimą, siekiant nustatyti tikslines auditorijas ir pritaikyti tyrimų duomenis įmonės marketingo veiklos gerinimui.
3. sistemiškai, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, inicijuoti naujas idėjas verslo bei viešojo sektoriaus reklamai kurti, įvertinus nacionalinių bei tarptautinių rinkų vartotojų elgseną;
4. parengti įmonės tikslus atitinkančias marketingo ir reklamos strategijas marketingo komunikacijai šalies ir užsienio rinkose nuolat kintančiomis verslo aplinkos sąlygomis.
5. numatyti marketingo komplekso elementus, leisiančius įgyvendinti įmonės marketingo strategiją bei pasiekti strateginių įmonės tikslų, atsižvelgiant į nacionalinę ir tarptautinę verslo aplinką bei jos poveikį verslo konkurencingumui.
6. tinkamai parinkti reklamos formas, jos sklaidos kanalus siekiant sukurti efektyvią reklamą, gebės taikyti rėmimo, populiarinimo, telemarketingo priemones.
7. valdyti reklamos ir prekės ženklų kūrimo procesus, sutelkiant verslo partnerius, įvairių sričių specialistus, tikslingai taikant modernias informacines technologijas ir priemones ir atliepiant nacionalines ir pasaulines marketingo tendencijas.
8. inicijuoti, parengti ir įgyvendinti naujus marketingo, reklamos ir ženklodaros projektus, vertinti jų efektyvumą, atsižvelgiant į kintančius rinkos ir vartotojų poreikius bei siekiant įmonės konkurencingumo ir tvaraus augimo;
9. atsakingai taikyti teisės aktus ir kitus norminius dokumentus, reglamentuojančius reklamos produktų kūrimo teisinę atsakomybę, gerbti autoriaus teises, vykdyti profesinę veiklą, laikantis nacionalinės ir tarptautinės etikos ir teisės normų.
10. profesionaliai komunikuoti (žodžiu ir raštu) profesinėje srityje su verslo partneriais ir klientais gimtąja ir bent viena užsienio kalba, taikant bendradarbiavimo bei prezentavimo įgūdžius bei naudojantis naujausiomis informacinėmis technologijomis ir informaciniais šaltiniais;
11. nuolat gilinti savo žinias ir įgūdžius, vertinant savo profesinę veiklą ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei savarankiškai ugdyti savo profesionalumą, veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Praktinių situacijų ir atvejų analizė, projektinis darbas, sąvokų ir minčių žemėlapis, paslaugų organizavimo procesų simuliacija, uždavinių sprendimas, dokumentų analizė, probleminis mokymas, praktinių pavyzdžių demonstravimas ir analizė, realių problemų sprendimas projektinėje veikloje, profesinės veiklos praktikos, baigiamasis darbas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus Marketingo ir reklamos kūrimo studijų programos rezultatus studentai demonstruoja baigiamajame darbe.

Sandara: Studijų dalykai, praktika.
Krypties studijų dalykai:
Profesinė užsienio kalba, Ekonomikos ir vadybos pagrindai, Marketingo pagrindai, Finansai ir apskaita, Socialinių tyrimų metodologija, Pardavimų valdymas, Kūrybinių projektų finansai ir biudžetas, Reklamos pagrindai, Kompozicija ir spalvotyra, Reklamos psichologija, Vartotojų elgsena, Vizualinė komunikacija, Kompiuterinė grafika ir dizainas, Rinkos ir reklamos tyrimai, Intelektinės nuosavybės teisė, Produktų ir paslaugų inovacijos, Reklamos gamybos technologijos, Elektroninis marketingas, Ženklodara, Kompiuterinės leidybos sistemos, Marketingo projekto kūrimas ir valdymas, Viešųjų ryšių technologijos ir kt.
Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos.
Pasirenkamųjų studento studijų dalykai, atliepia kolegijos vertybes ir siekia ugdyti išskirtas studento kompetencijas, siekiant formuoti vieningą studento portretą. Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas.
Specializacijos: Nėra.
Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys, baigę Marketingo ir reklamos kūrimo studijų programą, gali dirbti Lietuvos bei užsienio šalių reklamos, marketingo agentūrose, spaustuvėse bei leidybinėse įmonėse, taip pat įvairaus dydžio paslaugų, gamybinėse ir prekybinėse įmonėse marketingo ar reklamos skyriuose bei kurti savo verslą. Absolventai gali steigti marketingo, reklamos įmones, inicijuoti bei įgyvendinti įmonių poreikius atitinkančius marketingo ir reklamos projektus nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose kintančiomis aplinkos sąlygomis.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijas galima tęsti Verslo ir viešosios vadybos studijų krypties grupės II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti rinkodaros krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
SMK Aukštoji mokykla Marketingas ir reklamos kūrimas Verslas ir administravimas Rinkodara Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Mados ir stiliaus vadyba Verslas ir administravimas Rinkodara Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Reklamos vadyba Verslas ir administravimas Rinkodara Nuolatinė - 3 (metais)