Maitinimo ir viešbučių verslo vadyba

SMK Aukštoji mokykla

Mokymo įstaigaSMK Aukštoji mokykla
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVerslas ir administravimas (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531LX054
Įstaigos adresasKlaipėda, Nemuno g. 2
SMK Aukštoji mokykla

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti kvalifikuotus restoranų ir kavinių vadybininkus, gebančius kurti, planuoti, organizuoti bei valdyti restoranų ir kavinių veiklą, taikančius sveikos ir subalansuotos mitybos, maisto kultūros ir estetikos nuostatas, suvokiančius inovatyvius kliento pritraukimo ir išlaikymo principus bei atsakingai plėtojančius restoranų ir kavinių verslą kintančiomis aplinkos sąlygomis.
Studijų rezultatai:
Asmuo, baigęs studijas, turi gebėti:
1. taikyti bendrąsias šiuolaikines ekonomikos, vadybos, finansų, rinkodaros ir kitų socialinių mokslų teorijas bei koncepcijas valdant restoranų ir kavinių verslo įmones;
2. taikyti subalansuotos mitybos bei modernių maitinimo paslaugų teorijas ir koncepcijas plėtojant restoranų ir kavinių verslą bei siekiant jo darnaus vystymosi;
3. atlikti rinkos analizę siekiant vertinti ir prognozuoti restoranų ir kavinių verslo pokyčius, atsižvelgiant į nacionalinę ir tarptautinę verslo aplinką bei jos poveikį verslo plėtrai;
4. taikyti maisto saugos ir kokybės bendruosius reikalavimus maisto ruošimo ir tiekimo grandinėje, vertinant maisto žaliavų ir produktų įvairovę, kokybės rodiklius bei maisto žaliavų panaudojimo galimybes;
5. taikyti teisės aktus ir kitus norminius dokumentus, reglamentuojančius restoranų ir kavinių kūrimą ir veiklą;
6. organizuoti kompleksinius restoranų ir kavinių verslo procesus, racionaliai naudojant materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, taikant aplinką tausojančios vadybos bei socialiai atsakingo verslo principus;
7. kurti, organizuoti ir valdyti restorano ar kavinės veiklą, sprendžiant įmonės veiklos optimizavimo bei kaštų mažinimo klausimus, taikant šiuolaikinius vadovavimo metodus ir lyderystės principus;
8. valdyti inovatyvių restoranų ir kavinių paslaugų kūrimo bei pardavimo procesus atsižvelgiant į kintančius rinkos ir vartotojų poreikius bei siekiant įmonės konkurencingumo ir tvaraus augimo;
9. sistemiškai, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, inicijuoti naujas idėjas savarankiškai ar bendradarbiaujant komandoje priimti sprendimus, prisiimant atsakomybę už veiklos kokybę bei rezultatus;
10. profesionaliai komunikuoti (žodžiu ir raštu) profesinėje srityje su verslo partneriais ir klientais gimtąja ir bent viena užsienio kalba, taikant bendradarbiavimo bei prezentavimo įgūdžius bei naudojantis naujausiomis informacinėmis technologijomis ir informaciniais šaltiniais;
11. nuolat gilinti savo žinias ir įgūdžius, vertinant savo profesinę veiklą ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei savarankiškai ugdyti savo profesionalumą, veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Praktinių situacijų ir atvejų analizė, projektinis darbas, sąvokų ir minčių žemėlapis, vadybinių procesų simuliacija, uždavinių sprendimas, dokumentų analizė, probleminis mokymas, praktika darbo vietoje, praktinių pavyzdžių demonstravimas ir analizė, profesinės veiklos praktikos, baigiamasis darbas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus Restoranų ir kavinių vadybos studijų programos rezultatus studentai demonstruoja baigiamajame darbe.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Krypties studijų dalykai: Ekonomika, Vadyba, Mitybos teorija, Profesinė užsienio kalba, Maisto estetika ir kultūra, Rinkodara, Maisto sudėtis ir struktūra, Maisto sauga ir higiena, Finansai ir apskaita, Maisto ruošimo technologijos ir įrengimai, Socialinių tyrimų metodologija, Pardavimų valdymas, Maitinimo verslo organizavimas, Darbo sauga ir ergonomika, Klientų vadyba ir etiketas, Personalo vadyba, Maisto logistika, Maisto žaliavų ir išteklių valdymas, Restoranų ir kavinių renginių organizavimas, Meniu planavimas arba Skirtingų šalių virtuvės, Maisto ekologija arba Sveikatą tausojanti mityba.
Pasirenkamųjų studento studijų dalykai, atliepia kolegijos vertybes ir siekia ugdyti išskirtas studento kompetencijas, siekiant formuoti vieningą studento portretą. Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas.
Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos realiomis veiklos sąlygomis verslo įmonėse.
Specializacijos: -
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Asmenys, baigę Restoranų ir kavinių vadybos studijų programą, bus pasirengę dirbti restoranuose, kavinėse, baruose ir kitose viešojo maitinimo įmonėse ar įmonių maitinimo padaliniuose, įsteigti ir valdyti maitinimo įmones, plėsti verslą ir kontroliuoti jo būklę, vertindami kintančią verslo aplinką. Absolventai bus įgiję rinkodaros, vadybos, ekonomikos, projektų ir išteklių valdymo, pardavimų organizavimo žinių, profesinėje veikloje taikys sveikos ir subalansuotos mitybos, maisto kultūros ir estetikos nuostatas, gebės vadovauti darbuotojams, užtikrinti klientų aptarnavimą, organizuoti pobūvius ir kitus renginius bei valdyti turimus materialinius ir finansinius išteklius.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijas galima tęsti Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti vadybos studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose