Mados ir stiliaus vadyba

SMK Aukštoji mokykla

Mokymo įstaigaSMK Aukštoji mokykla
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisRinkodara
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531LX053
Įstaigos adresasKlaipėda, Nemuno g. 2
SMK Aukštoji mokykla

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas:
Parengti mados ir stiliaus vadybininkus, gebančius kurti, planuoti, organizuoti bei valdyti mados ir stiliaus produkto kūrimo veiklas, gebančius taikyti šiuolaikines mados ir stiliaus tendencijas, suvokiančius inovatyvius kliento pritraukimo ir išlaikymo principus, atsakingai plėtojančius mados ir stiliaus veiklas bei projektus nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose kintančiomis aplinkos sąlygomis.
Studijų rezultatai:
Asmuo, baigęs studijas:
1. taikyti integruotas žinias apie mados ir stiliaus istoriją, šiuolaikines mados ir stiliaus tendencijas, ekonomikos, vadybos, rinkodaros principus, efektyviai valdant mados ir stiliaus verslo procesus bei reaguojant į globalius pokyčius ir klientų poreikius;
2. atlikti rinkos analizę, siekiant vertinti ir prognozuoti mados ir stiliaus verslo pokyčius;
3. organizuoti ir valdyti kompleksinius mados ir stiliaus verslo procesus, racionaliai naudojant materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, taikant šiuolaikinius vadybos, lyderystės bei socialiai atsakingo verslo principus;
4. valdyti mados ir stiliaus produktų ir paslaugų kainodarą, tikslingai parenkant paskirstymo kanalus vietinėje bei užsienio rinkose, įvertinant prekių gamybos, paslaugų teikimo bei pardavimo kaštus.
5. valdyti inovatyvių mados produktų ir stiliaus formavimo paslaugų kūrimo bei pardavimo procesus, tinkamai formuoti mados ir stiliaus produktų ir paslaugų asortimentą, atsižvelgiant į kintančius rinkos ir vartotojų poreikius bei siekiant konkurencingumo ir tvaraus augimo;
6. valdyti mados ir stiliaus produktų ir paslaugų ženklodarą kūrybiškai įgyvendinant produktų rėmimo ir populiarinimo veiklas;
7. įgyvendinti mados, stiliaus kūrimo, įvaizdžio formavimo projektus konstruktyviai bendradarbiaujant su kontaktinėmis auditorijomis, klientais, verslo partneriais, prekių ženklų atstovais ir dizaineriais nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose;
8. atsakingai taikyti teisės aktus ir kitus norminius dokumentus, reglamentuojančius mados produktų kūrimo teisinę atsakomybę, gerbti autoriaus teises, vykdyti profesinę veiklą, laikantis etikos ir teisės normų;
9. sistemiškai, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, inicijuoti naujas idėjas savarankiškai ar bendradarbiaujant komandoje priimti sprendimus, prisiimant atsakomybę už veiklos kokybę bei rezultatus;
10. profesionaliai komunikuoti (žodžiu ir raštu) profesinėje srityje su verslo partneriais ir klientais gimtąja ir bent viena užsienio kalba, taikant bendradarbiavimo bei prezentavimo įgūdžius bei naudojantis naujausiomis informacinėmis technologijomis ir informaciniais šaltiniais;
11. nuolat gilinti savo žinias ir įgūdžius, vertinant savo profesinę veiklą ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei savarankiškai ugdyti savo profesionalumą, veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Praktinių situacijų ir atvejų analizė, projektinis darbas, sąvokų ir minčių žemėlapis, paslaugų organizavimo procesų simuliacija, uždavinių sprendimas, dokumentų analizė, probleminis mokymas, praktinių pavyzdžių demonstravimas ir analizė, realių problemų sprendimas projektinėje veikloje, profesinės veiklos praktikos, baigiamasis darbas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus Mados ir stiliaus vadybos studijų programos rezultatus studentai demonstruoja baigiamajame darbe.

Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Krypties studijų dalykai: Profesinė užsienio kalba; Ekonomika; Vadyba ir lyderystė; Rinkodara ir ženklodara; Finansai ir apskaita, Socialinių tyrimų metodologija, Mados industreija, Mados istorija, Kompozicija ir spalvotyra, Mados gamybos technologijos, Kompiuterinė grafika ir dizainas, Vartotojų elgsenos tyrimai, Aprangos projektavimas ir dizainas, Materialių išteklių planavimas ir kainodara, Logistika ir prekybos grandinės valdymas, Dizaino ir prekių ženklų apsauga, Stiliaus ir įvaizdžio vadyba, Mados ir stiliaus projekto valdymas, Mažmeninės prekybos vadyba, Prabangos prekių vadyba, Elektroninė prekyba, Mados renginių organizavimas, Skaitmeninė rinkodara.

Pasirenkamųjų studento studijų dalykai, atliepia kolegijos vertybes ir siekia ugdyti išskirtas studento kompetencijas, siekiant formuoti vieningą studento portretą. Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas.
Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos realiomis veiklos sąlygomis.

Specializacijos: Nėra.
Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys, baigę Mados ir stiliaus vadybos studijų programą galės dirbti Lietuvos bei užsienio šalių įvairaus dydžio mados verslo įmonių, dirbančių paslaugų, gamybos ir prekybos srityse rinkodaros skyriuose, planuoti mados produktų rinkodarą (formuoti asortimentą, daryti kainodaros sprendimus, organizuoti mados produktų pateikimą bei rėmimą), taip pat kurti individualių mados produktų kūrėjų ženklodarą bei formuoti jų produkcijos rinkodarą.

Tolesnių studijų galimybės:
Studijas galima tęsti pagal II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Studijas galima tęsti Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti rinkodaros studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
SMK Aukštoji mokykla Marketingas ir reklamos kūrimas Verslas ir administravimas Rinkodara Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Mados ir stiliaus vadyba Verslas ir administravimas Rinkodara Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Reklamos vadyba Verslas ir administravimas Rinkodara Nuolatinė - 3 (metais)