Estetinė kosmetologija

SMK Aukštoji mokykla

Mokymo įstaigaSMK Aukštoji mokykla
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisMedicinos diagnostika ir gydymo technologija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531GX019
Įstaigos adresasKlaipėda, Nemuno g. 2
SMK Aukštoji mokykla

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas:
Parengti aukštos kvalifikacijos kūrybingus, kritiškai mąstančius ir socialiai atsakingus kosmetologijos specialistus, suvokiančius sveikos gyvensenos principus, gebančius vertinti išorinių ir vidinių veiksnių poveikį sveikatai bei odai, teikti kosmetologines paslaugas, taikyti šiuolaikines technologijas, atsakingai ir efektyviai valdyti grožio paslaugų verslo procesus ir siekti nuolatinio asmeninio bei profesinio tobulėjimo.
Studijų rezultatai:
Asmuo, baigęs studijas, turi gebėti:
1. taikyti žinias apie žmogaus anatominius, fiziologinius, patologinius odos ir/ar odos darinių ir organizmo ypatumus, kosmetikos gaminių sudėtį ir paskirtį, kosmetologinių procedūrų atlikimo ir derinimo principus teikiant grožio paslaugas įvairaus amžiaus asmenims.
2. profesinėje veikloje taikyti sveikos gyvensenos principus ir žinias apie išorinių ir vidinių veiksnių poveikį sveikatai, odai ir/ar odos dariniams, siekiant formuoti pozityvias klientų nuostatas sveikatos, grožio ir gyvenimo kokybės gerinimo srityse.
3. rinkti ir analizuoti duomenis, naudoti informacines technologijas, taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimų metodus bei parengti tyrimo instrumentus, reikalingus aktualioms profesinės veiklos problemoms spręsti.
4. tirti grožio paslaugų rinką, teikiamų paslaugų kokybę, kliento poreikius siekiant efektyviai valdyti grožio paslaugų verslo procesus.
5. savarankiškai įvertinti kliento odos ir/ar odos darinių būklę, remiantis fiziologija ir patologiniais pakitimais, amžiaus kriterijais, tikslingai parenkant vertinimo metodus ir įrangą bei identifikuojant estetinius asmens poreikius ir kosmetologinės priežiūros procedūrų tikslingumą.
6. atsakingai ir savarankiškai parengti trumpalaikius ir ilgalaikius kosmetinės priežiūros planus atsižvelgiant į kliento estetinius poreikius bei odos ir/ar odos darinių būklę.
7. savarankiškai analizuoti ir atsakingai parinkti medžiagas, priemones, aparatūrą ir įrangą kosmetologinėms procedūroms atlikti atsižvelgiant į jų taikymo indikacijas, kontraindikacijas, paskirtį ir poveikį odai ir/ar odos dariniams.
8. savarankiškai ir profesionaliai atlikti kosmetologines veido ir kūno odos, nagų priežiūros bei dekoratyvinės kosmetikos procedūras atsižvelgiant į kliento odos būklę ir estetinius poreikius bei vadovaujantis kosmetinių priemonių, įrangos ir aparatūros taikymo bei procedūrų atlikimo reikalavimais ir derinimo principais.
9. užtikrinti atliekamų kosmetologinių procedūrų kokybę ir saugumą, vadovaujantis kosmetologinę veiklą reglamentuojančiais higienos ir kokybės reikalavimais, ergonomikos ir profesinės etikos principais bei teisės aktais.
10. bendrauti ir bendradarbiauti su savo ir kitų sričių specialistais bei klientais, kritiškai vertinti profesinę patirtį, nuolat mokytis, mokyti ir konsultuoti klientus, vykdant profesinės patirties sklaidą.
11. taikyti komunikacinius, kūrybiškumo ir kritinio mąstymo gebėjimus, siekiant asmeninio tobulėjimo ir priimant motyvuotus sprendimus kliento estetinėms problemoms spręsti.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Demonstravimas, diskusijos, paskaita, aiškinimas, savarankiškas darbas, mokslinės ir profesinės literatūros, dokumentų analizė, individualus darbas; praktinių ir probleminių situacijų imitacija ir sprendimas; grupės, komandinis darbas; praktinių situacijų ir atvejų analizė; tyrimo atlikimas, probleminis mokymas, praktika darbo vietoje, praktinių pavyzdžių demonstravimas ir analizė, imitavimas, profesinės veiklos praktikos, pasirengimas egzaminui, baigiamasis darbas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus Estetinės kosmetologijos studijų programos rezultatus studentai demonstruoja kvalifikaciniame egzamine ir baigiamajame darbe.
Sandara: Studijų dalykai, praktika: Krypties studijų dalykai: Žmogaus anatomija ir fiziologija, Mikrobiologija ir ląstelės chemija, Kosmetinė chemija ir medžiagotyra, Bendroji kosmetologija, Pirmoji medicinos pagalba, Odos ligos, Profesinė etika ir estetika, Farmakologija, Darbo higiena ir ergonomika, Masažas kosmetologijoje, Makiažo technikos, Kosmetinė veido priežiūra (su integruota praktika), Kosmetinė kūno priežiūra (su integruota praktika), Tyrimų metodologija, Grožio paslaugų verslas, Klinikinė kosmetologija, Manikiūras ir pedikiūras, Kosmetologinė aparatūra, Profesinė užsienio kalba, Vidaus ligos ir patalogija, SPA filosofija ir procedūros, Žmogaus harmonija ir sveikatingumas, Kvalifikacinis egzaminas, Baigiamasis darbas ir kt.
Pasirenkamųjų studento studijų dalykai, atliepia kolegijos vertybes ir siekia ugdyti išskirtas studento kompetencijas, siekiant formuoti vieningą studento portretą. Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas. Atliekamos trys profesinės veiklos praktikos: dvi mokomosios SMK bazėje ir baigiamoji - realiomis veiklos sąlygomis. Bendra praktikų apimtis 30 kreditų.
Specializacijos: Nėra.
Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys, baigę Estetinės kosmetologijos studijų programą, galės dirbti skirtingų teisinių formų ir nuosavybės įmonėse: SPA centruose, grožio salonuose, sveikatingumo įmonėse, sanatorijose, reabilitacijos centruose, sveikatos priežiūros įmonėse, gydymo įstaigose, grožio paslaugas teikiančiose įmonėse; galės dirbti konsultantais kosmetikos parduotuvėse ir kosmetologijos verslo įmonėse, galės organizuoti savarankišką paslaugų teikimą, teisės aktų nustatyta tvarka steigti įmones, užsiimti individualia veikla ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Estetinės kosmetologijos studijų programos absolventai studijas galės tęsti pagal sveikatos mokslų studijų krypčių grupės antrosios pakopos studijų programas šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti kosmetologijos studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal sveikatos mokslų studijų krypčių grupės programas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Biomedicinos diagnostika Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Radiologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Skubioji medicinos pagalba Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Grožio terapija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Grožio terapija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Skubioji medicinos pagalba Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Estetinė kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Grožio terapija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Ortopedijos technologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Skubi medicinos pagalba Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Biomedicininė diagnostika Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Radiologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)