Verslo analitika

Šiaulių valstybinė kolegija

Mokymo įstaigaŠiaulių valstybinė kolegija
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVerslas ir administravimas (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6533LX002
Įstaigos adresasŠiauliai, Aušros al. 40
Šiaulių valstybinė kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas: Parengti analitiškai mąstančius verslo specialistus, turinčius integruotų verslo valdymo ir informacinių technologijų žinių, gebančius tirti kintančią verslo aplinką ir procesus, kompleksiškai taikyti šiuolaikinius duomenų analizės ir tyrimo metodus, duomenimis grįstas strategijas analizuojant, valdant ir modeliuojant verslo įmonės veiklą ir darnios plėtros kryptis Studijų rezultatai: Studentas, sėkmingai baigęs studijų programą: Žinios, jų taikymas – Žino ir supranta socialinių, humanitarinių, informatikos ir kitų mokslų klasikines bei moderniąsias teorijas, principus, įgalinančius suprasti išorinius ir vidinius aplinkos veiksnius, verslo pokyčius ir inovatyvius procesus, kurdamas ir valdydamas verslą. – Turi žinių, leidžiančių atlikti verslo ir ekonominių procesų įmonėje analizę, įvertinti įmonės būklę ir plėtros galimybes, geba jas taikyti praktinėje veikloje. Gebėjimai vykdyti tyrimus – Geba atlikti taikomuosius tyrimus, leidžiančius įvertinti versle ir jo aplinkoje vykstančius procesus ir reiškinius bei priimti sprendimus darniai verslo plėtrai. – Renka ir analizuoja duomenis, reikalingus įmonės efektyvaus funkcionavimo ir plėtros galimybėms identifikuoti, naudodamasis informacinėmis technologijomis, taiko kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus, spręsdamas verslo problemas.
Specialieji gebėjimai – Geba rinkti, apibendrinti, analizuoti ir sisteminti įmonės veiklos duomenis, įžvelgti verslo problemas, suprasti jų priežastis, įvertinti galimas verslo sprendimų alternatyvas ir priimti pagrįstus bei ekonomiškai naudingus sprendimus. – Geba taikyti duomenų analizės metodus, modeliuoti problemų sprendimus, prognozuoti tendencijas besikeičiančioje verslo aplinkoje, teikti siūlymus įmonės veiklai tobulinti, inovacijoms diegti. – Geba planuoti, valdyti ir analizuoti verslo įmonių ir jų padalinių veiklą, numatydamas žmogiškųjų, finansinių ir kitų išteklių poreikį, jų šaltinius. – Geba parinkti ir naudoti verslo valdymo sistemas, duomenų analitikos ir vizualizacijos įrankius, įgalinančius analizuoti, valdyti ir prognozuoti įmonės veiklą. Socialiniai gebėjimai – Geba bendrauti su specialistais ir kitais asmenimis, perteikti žinias ir savo požiūrį, dirbti individualiai ir komandoje, vadovaudamasis profesine etika, socialinės atsakomybės principais. – Geba sisteminti, apibendrinti analizės duomenis, naudodamas vizualizavimo technologijas, aiškiai iškomunikuoti informaciją ir paaiškinti duomenų analizės rezultatus bei įžvalgas, kritiškai vertinti verslo valdymo problemas ir jas spręsti, plėtodamas ir stiprindamas verslo valdymo įgūdžius, diskutuoti aktualiais profesiniais klausimais. Asmeniniai gebėjimai – Geba tinkamai elgtis su konfidencialia informacija, užtikrinti duomenų saugą. – Geba savarankiškai tobulintis profesinės veiklos srityje visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, suvokia socialinės atsakomybės pasekmes tvariai verslo veiklai. Mokymo ir mokymosi veiklos: Taikomų mokymo ir mokymosi metodų visuma yra skirta ugdomo specialisto savarankiškai, kūrybiškai veiklai reikalingiems bendriesiems gebėjimams, taip pat specialiesiems profesinės veiklos gebėjimams verslo valdymo ir duomenų analizės bei modeliavimo srityse formuoti. Programoje siekiama, kad studentas aktyviai dalyvautų studijų procese: paskaitose kuriama diskusinė aplinka, pasitelkiami metodai, skatinantys studento iniciatyvą, praktinį aktyvumą. Gebėjimai, įgūdžiai formuojami studijuojant teorinius pagrindus, praktikuojantis, atliekant individualias užduotis, taikant įvairius metodus, pavyzdžiui, demonstravimą, informacijos paiešką, uždavinių sprendimą, situacijos modeliavimą, probleminį dėstymą, projektinę veiklą, grupinį praktikavimąsi, minčių žemėlapį ir kt. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studijų rezultatai vertinami viso semestro ir egzaminų sesijos metu, pasiekimų vertinimui naudojamas individualaus kaupiamojo vertinimo indeksas (IKI= Tkn + Ekn), kurio proporcinį įvertį nustato dėstytojas, atsižvelgdamas į siekiamus studijų rezultatus, dalyko turinį ir užduočių specifiką. Visi dalyko nuolatiniai ir / ar tarpiniai atsiskaitymai, egzaminai ar studijų rezultatų vertinimai kita forma, praktikos užduotys ir praktikos veiklos (analizės) ataskaitos gynimas studentams yra privalomi. Visų studijų dalykų baigiamajam vertinimui yra numatytas egzamino metodas – teikiamas testas ir praktinė užduotis arba projekto parengimas ir gynimas. Praktikos vertinimas baigiamas praktikos ataskaitos pateikimu ir gynimu. Pasiekimų už studijų etapą vertinimui yra skiriamos tokios užduotys: praktikos ataskaita, kursinis darbas ir baigiamasis darbas. Praktikos užduotys ir ataskaita gali apimti ne tik vieno, bet kelių tarpusavyje susijusių dalykų studijų rezultatus ir reikalavimus pademonstruoti kompleksinius įgūdžius ar gebėjimus. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis kreditais – 132 (su praktikomis). Pagrindiniai studijuojami dalykai: Ekonomika, Statistika, Taikomoji matematika, Vadyba, Verslo teisė, Taikomųjų tyrimų metodologija, Rinkodara, Gamybos ir paslaugų valdymas, Pardavimų valdymas, Apskaita, Finansų valdymas, Kursinis darbas, Verslo etika ir socialinė atsakomybė, Aplinkos ir žmonių sauga, Inovacijos ir projektų valdymas (lietuvių k. / anglų k.), Verslo valdymo sistemos, Algoritmavimo pagrindai ir programavimas, Didieji duomenys ir duomenų bazės, Duomenų analizė, Informacijos sauga. Profesinių ir mokomosios veiklos praktikų trukmė – 30 kr. (20 savaičių): – Verslo duomenų analizės praktika – 9 kr. (6 savaitės); – Verslo simuliavimo praktika – 3 kr. (2 savaitės); – Baigiamoji praktika – 18 kr. (12 savaičių). Specializacijos: Studento pasirinkimai: Pasirenkamieji dalykai, skirti gilinimuisi kryptyje, sudaro 15 kreditų: Logistika / Tiekimo grandinės valdymas (lietuvių k. / anglų k.), Verslo finansų analitika / Ekonominė analizė (lietuvių k. / anglų k.), Skaitmeninė rinkodara / Pardavimai ir skaitmeninis verslas (lietuvių k. / anglų k.), Galima pasirinkti bendrųjų kompetencijų ugdymo dalykus – Filosofiją / Sociologiją. Studijų programos skiriamieji bruožai: Programa yra tarpdisciplininė ir inovatyvi, nes rengiant verslo krypties specialistus integruojamos informacinių technologijų žinios, ugdomi skaitmeniniai gebėjimai analizuoti ir modeliuoti verslo problemų sprendimus naudojant šiuolaikines naujausias technologijas. Programos tikslas ir numatomi studijų rezultatai yra nukreipti ne tik į verslo kūrimą ir valdymą bei įgūdžius konstruktyviai taikyti šias žinias plačiame profesinės veiklos lauke, bet ir analizuoti didžiuosius verslo duomenis, modeliuoti pagrįstus ir ekonomiškai naudingus problemų sprendimus besikeičiančioje verslo aplinkoje, naudojant šiuolaikinius duomenų analitikos ir vizualizacijos įrankius bei verslo valdymo sistemas, komunikuoti lietuvių ir užsienio kalba, vadovautis socialiai atsakingo verslo principais. Verslo simuliavimo praktikos metu, imituojama įmonės veikla, naudojamas verslo simuliacijos žaidimas, taip siekiama ugdyti verslumo, verslo organizavimo ir valdymo gebėjimus. Studijų procese atskiras dalykų temas skaito socialiniai partneriai iš pažangių verslo įmonių, dėstytojai, atvykę iš užsienio aukštųjų mokyklų. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Novatoriški, gebantys komunikuoti užsienio kalba studijų programos absolventai galės valdyti verslo įmonę, kurti savo verslą ir jį organizuoti, dirbti Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse verslo analitikais, verslo konsultantais, rinkos analitikais, rinkodaros analitikais, kainodaros analitikais, pirkimų analitikais, gamybos analitikais, produkto vadovais, projektų vadovais, funkcinių padalinių vadovais. Tolesnių studijų galimybės: Studijas galima tęsti universitetuose pagal verslo ir viešosios vadybos krypčių programas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Šiaulių valstybinė kolegija Verslo analitika Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Verslo analitika Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)