Autotransporto elektronika

Šiaulių valstybinė kolegija

Mokymo įstaigaŠiaulių valstybinė kolegija
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektronika ir automatika
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6533EX003
Įstaigos adresasŠiauliai, Aušros al. 40
Šiaulių valstybinė kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas
Studijų programos tikslas
Parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius diegti, diagnozuoti, prižiūrėti ir remontuoti transporto priemonių elektronines ir mechatronines sistemas parenkant inovatyvias technologines bei organizacines priemones, užtikrinant kokybę ir atsakomybę už profesinės veiklos rezultatus.

Studijų rezultatai
Įgyti žinias ir gebėjimus:
1. Žinoti ir taikyti parametrų skaičiavimo metodus ir būdus, naudojant technines priemones ir jų valdymo metodus;
2. Žinoti automobilių transporto sistemos struktūrą, jos elementus, transporto priemonių naudojimo specifiką bei raidos tendencijas;
3. Vertinti automobilių mechatroninėse sistemose naudojamų medžiagų, komponentų savybes ir jų taikymą inžineriniuose sprendimuose;
4. Žinoti informacinių technologijų taikymo galimybes automobilių transporte.
Gebėti atlikti inžinerinę analizę:
5. Analizuoti ir vertinti automobilių elektronikos sistemas ir jų sąveiką;
6. Savarankiškai parinkti optimalius metodus ir tinkamą įrangą autotransporto elektronikos veiklos srities problemoms spręsti;
7. Sudaryti automobilių diagnostikos ir remonto algoritmą.
Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų sausumos transporto inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti:
8. Taikyti inžinerines žinias projektuojant, diegiant bei kontroliuojant automobilių elektronines valdymo sistemas;
9. Projektuoti elektroninės kontrolės technologinį procesą.
Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus:
10. Naudoti įvairius informacinius šaltinius ir technologijas profesinei informacijai rinkti;
11. Vykdyti transporto priemonių elektroninių sistemų tyrimus, naudojant laboratorinę ir diagnostinę įrangą, įvertinti rezultatus bei pateikti išvadas.
Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius:
12. Eksploatuoti, diagnozuoti ir remontuoti elektronines bei mechatronines autotransporto priemonių sistemas;
13. Užtikrinti elektroninių sistemų, mažinančių aplinkos taršą bei didinančių transporto priemonių saugumą, veikimą;
14. Suprasti automobilių elektros sistemų eksploatavimo, diagnostikos, remonto ir diegimo padalinio darbo organizavimo principus.
Turėti asmeninius ir socialinius gebėjimus:
15. Dalykiškai bendrauti su specialistais ir klientais sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, būti atsakingam už veiklos kokybę bei savarankiškai mokytis kintančioje profesinėje veikloje.
16. Suvokti ir vertinti verslo aplinką bei galimybes.

Mokymo ir mokymosi veiklos
Paskaita, pratybos, konsultacijos, savarankiškas darbas, kursinis projektas, praktika.

Studijų rezultatų vertinimo būdai
Vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamasis vertinimas. Dalyko studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (kontrolinius darbus, apklausas raštu, egzaminus (teorinės ir praktinės užduotys), laboratorinių, individualių darbų gynimus ir kt.). Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto, kursinio projekto, praktinės veiklos vertinimo ir kt.) įvertinimu. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai per semestrą studentas įvykdo numatytas tarpines vertinimo užduotis. Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai. Pažymys apskaičiuojamas pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.

Sandara
Studijų dalykai (moduliai), praktika
Elektronikos inžinerijos krypties dalykai: Atviro kodo elektronikos pagrindai, Fizika, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Inžinerinė mechanika, Matematika, Automobilių elektros įranga, Elektronika, Elektrotechnika, Inžinerinės medžiagos, Automobilių elektronikos įranga, Automobilių komforto ir saugos sistemos, Automobilių komunikacijos, Elektroninių sistemų projektavimas, Darbuotojų sauga ir aplinkosauga, Mikroprocesoriai ir jų programavimas, Išmaniosios automobilių sistemos, Įmonių ekonomika ir vadyba, Variklių valdymo sistemos.
Transporto inžinerijos krypties dalykai:
Automobiliai, Automobilių techninė priežiūra ir einamasis remontas, Automobilių diagnostika, Elektromobiliai ir hibridiniai automobiliai.
Praktikos: Elektromechaninė, Automobilių elektronikos, Krovininių automobilių diagnostikos, Lengvųjų automobilių diagnostikos, Baigiamoji.

Specializacijos:

Studento pasirinkimai
Automatinių pavarų dėžių valdymo sistemos / Pakabos valdymo sistemos / Stabdžių valdymo sistemos; Sociologija / Filosofija;
Specialybės užsienio kalba (anglų / prancūzų vokiečių / rusų kalbos)

Studijų programos skiriamieji bruožai:
- Studijų programa yra tarpkryptinė: įgyjamos elektronikos inžinerijos bei transporto inžinerijos kompetencijos.
- Skatinama įgyti tarptautinės patirties studijuojant dalį dalykų pagal studentų mainų programas.
- Studijose naudojama šiuolaikiška laboratorinė, techninė ir diagnostinė-programinė įranga.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės
Profesinės veiklos galimybės
Absolventas galės dirbti inžinieriumi, meistru, diagnostikos specialistu, padalinio vadovu automobilių remonto ir eksploatavimo įmonėje, autoservise, automobilių techninių apžiūrų centre arba galės įkurti privatų verslą ir jam vadovauti.

Tolesnių studijų galimybės
Absolventas studijas galės tęsti universitetuose pagal inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės, elektronikos inžinerijos ir transporto inžinerijos krypčių programas.
Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technikos kolegija Autotransporto elektronika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Automatikos ir elektros inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Autotransporto elektronika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Autotransporto elektronika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)