Įmonių ir įstaigų vadyba

Šiaulių valstybinė kolegija

Mokymo įstaigaŠiaulių valstybinė kolegija
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531LX081
Įstaigos adresasŠiauliai, Aušros al. 40
Šiaulių valstybinė kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai)
Studijų programos Įmonių ir įstaigų vadyba tikslas – suteikti galimybę studentams įgyti žinių ir gebėjimų projektuoti, planuoti, organizuoti, koordinuoti, vertinti ir vystyti įmonės / įstaigos padalinio veiklą, valdyti žmonių išteklius ir informaciją, kūrybiškai ir kritiškai taikyti tyrimų metodus ir priemones sprendžiant profesinės veiklos problemas, nuolat tobulėti prisitaikant prie besikeičiančios globalios aplinkos
Studijų rezultatai:
Sėkmingai baigęs studijas, absolventas:

1. Žino pagrindines vadybos teorijas ir koncepcijas, analizuojančias svarbiausias valdymo funkcijas, aiškinančias įmones / įstaigas kaip savitą socialinę-ekonominę sistemą, taiko jas nustatydamas ir spręsdamas kompleksines profesinės veiklos problemas

2. Išmano finansų, rinkodaros, buhalterinės apskaitos, žmonių išteklių vadybos, organizacijos vadybos procesų valdymo pagrindus, geba juos taikyti praktinėje veikloje, vadovaudamasis socialinės atsakomybės ir etikos principais

3. Geba atlikti taikomuosius empirinius tyrimus, rinkti, sisteminti, analizuoti duomenis, formuluoti išvadas ir kryptingai panaudoti sukauptą informaciją įmonės / įstaigos padalinio veiklos problemoms spręsti

4. Geba planuoti, organizuoti, koordinuoti ir vertinti įmonės / įstaigos padalinio veiklą, teikti siūlymus veiklos tobulinimo klausimais

5. Geba valdyti informaciją, dokumentus ir kitus įmonės / įstaigos veiklos procesus, naudodamasis šiuolaikinėmis technologijomis (biuro technika) ir informacinėmis sistemomis

6. Geba administruoti personalo valdymo veiklas, pagrįstai pasirinkdamas žmonių išteklių vadybos metodus ir priemones

7. Geba formuoti ir palaikyti įmonės / įstaigos įvaizdį, vadovaudamasis profesinės etikos principais

8. Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti mintis, perteikti informaciją, bendraudamas ir bendradarbiaudamas su įvairių sričių specialistais ir kitais asmenims lietuvių ir užsienio kalbomis

9. Geba dirbti individualiai ir komandoje daugiakultūrinėje darbo aplinkoje, nustatyti problemas ir priimti sprendimus

10. Geba efektyviai komunikuoti raštu ir žodžiu, savarankiškai plėtoti dalykines žinias bei gebėjimus, reikalingus nuolatiniam profesiniam tobulėjimui

11. Geba kūrybiškai dirbti komandoje, prisiimdamas atsakomybę už savo ir komandos veiklos kokybę, rezultatus kintančioje globalioje aplinkoje
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, praktika, savarankiški rašto darbai, atvejų analizė, literatūros analizė ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo skalė ir kaupiamoji vertinimo sistema, sudaryta iš tarpinių atsiskaitymų, praktinių, kontrolinių darbų, studento savarankiško rašto darbo, kursinio darbo, individualių ir grupinių užduočių atlikimo, rezultatų pristatymo vertinimo. Galutinį vertinimą sudaro tarpiniai vertinimai ir egzamino vertinimas pagal proporcijas, numatytas kiekvieno dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 131 kreditas (su praktikomis): Bendravimo psichologija, Ekonomika, Statistika, Taikomoji matematika, Teisė, Vadyba, Apskaita ir finansai, Biuro įrangos valdymas, Profesinė etika, Verslo administravimas (lietuvių k. / anglų k.), Projektų valdymas, Rinkodara, Taikomųjų tyrimų metodologija, Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.), Dokumentų valdymas, Kursinis darbas, Krizių valdymas (lietuvių k. / anglų k.), Žmonių išteklių vadyba, Aplinkos ir žmonių sauga, Kūrybinės industrijos, Verslumas ir lyderystė (lietuvių k. / anglų k.), Baigiamasis darbas ir kt.
Gilinimasis kryptyje (15 kreditų): Karjeros valdymas / Vidinė ir išorinė komunikacija, Komandinis darbas / Viešųjų pirkimų administravimas, Įmonės valdymo sistemos / Personalo valdymo dokumentavimas.
Bendrųjų ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo(si) studijų dalykai (25 kreditai): Informacinės technologijos, Filosofija / Sociologija, Specialybės kalba, Specialybės užsienio kalba, Užsienio II kalba (Anglų k. / Vokiečių k. / Rusų k.).
Laisvai pasirenkami dalykai (9 kreditai).
Praktikų trukmė – 22 savaitės: Profesinė pažintinė (4 sav.), Dokumentų valdymo (4 sav.), Žmonių išteklių vadybos (6 sav.), Baigiamoji (8 sav.) praktikos.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Gali rinktis studijuoti:
1. Dalykus lietuvių arba anglų kalbomis: Verslo administravimas (lietuvių k. / anglų k.), Krizių valdymas (lietuvių k. / anglų k.), Verslumas ir lyderystė (lietuvių k. / anglų k.).
2. Užsienio II kalbą (Anglų k. / Vokiečių k. / Rusų k.).
3. Bendrųjų ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo(si) studijų dalykus: Filosofija / Sociologija.
4. Dalykų, skirtų gilinimuisi kryptyje, alternatyvas: Karjeros valdymas / Vidinė ir išorinė komunikacija, Komandinis darbas / Viešųjų pirkimų administravimas, Įmonės valdymo sistemos / Personalo valdymo dokumentavimas.
5. Laisvai pasirenkamus dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijuojami įmonių ir įstaigų vadybos aspektai, galima gilintis dviem kryptimis: į žmonių išteklių vadybą arba įmonių ir įstaigų administravimą; yra didelės studijų dalykų pasirinkimo (49 kr.), kartu ir atitinkamo studijų individualizavimo galimybės; didelis praktikoms skiriamas studijų laikas (33 kr., t. y. 22 savaitės).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas galės dirbti padalinio vadovu, vadovo asistentu, vadybininku, administratoriumi, personalo vadybininku, įmonės atstovu įvairiose įstaigose, įmonėse, kurti savo įmonę
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros vadybos, verslo ir kitų krypčių studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Alytaus kolegija Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Turizmo ir viešbučių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Sporto vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegijos Tauragės skyrius Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Medijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Tarptautinio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Gamybos ir logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Įmonių ir įstaigų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinis verslas ir komunikacija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Turizmas ir poilsis Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Renginiai ir pramogos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Turizmo paslaugų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Turizmo ir pramogų verslo industrija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Išmanioji vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Pardavimų ir logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Statybos verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Verslo vadyba ir marketingas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Tarptautinio svetingumo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija E. verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Viešbučių ir restoranų verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Kultūrinės veiklos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Organizacijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Verslas ir muitinės veikla Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)