Odontologinė priežiūra

Šiaulių valstybinė kolegija

Mokymo įstaigaŠiaulių valstybinė kolegija
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisOdontologija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531GX051
Įstaigos adresasŠiauliai, Aušros al. 40
Šiaulių valstybinė kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti gydytojo odontologo padėjėją, gebantį asistuoti įvairių specializacijų gydytojams odontologams ir burnos higienistams, atlikti intraoralines procedūras pagal paskyrimus, užtikrinti burnos priežiūrą ir burnos ligų prevenciją
Studijų rezultatai:
1. Žinios ir jų taikymas: išmano burnos priežiūros specialisto veiklą reglamentuojančius teisės aktus, norminius dokumentus, reglamentuojančius darbo vietą, aplinką ir saugų darbą, nacionalinę bei tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, profesinės veiklos ir atsakomybės ribas; sieja žinias apie asmens sveikatos būklę, fizinę ir socialinę aplinką su teikiamomis burnos priežiūros paslaugomis.
2. Gebėjimai vykdyti tyrimus: atlieka taikomuosius tyrimus, rinkdamas, kaupdamas, interpretuodamas burnos sveikatai reikalingus tyrimų duomenis, užtikrindamas įrodymais grįstos praktikos kokybę.
3. Socialiniai gebėjimai: bendrauja ir bendradarbiauja komandinėje veikloje ,spręsdamas burnos priežiūros problemas; profesinėje aplinkoje komunikuoja raštu ir žodžiu lietuvių bei užsienio kalba.
4. Asmeniniai gebėjimai: savarankiškai ir kūrybiškai sprendžia problemas, priima sprendimus, įvertina jų poveikį ir veikia apibrėžtoje klinikinėje situacijoje, panaudodamas praktines žinias, prisitaikydamas prie naujų situacijų, suvokdamas mokymosi visą gyvenimą reikšmę, stiprindamas profesijos įvaizdį; kritiškai vertina profesinę praktiką, renka ir sistemina informaciją, naudoja pažangias technologijas ir informacines sistemas gydytojo odontologo padėjėjo praktikoje, užtikrina informacijos konfidencialumą.
5. Specialieji gebėjimai: užtikrina infekcijų kontrolę, laikantis norminių dokumentų reikalavimų;
asistuoja įvairių specializacijų gydytojams odontologams, burnos higienistams, dirbant su odontologine įranga, įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis, atliekant įvairias odontologinio gydymo procedūras;
atpažįsta burnos ir dantų ligas įvairioms pacientų grupėms pagal skirtingus diagnostinius metodus, moko pacientus burnos ligų profilaktikos ir sveikos gyvensenos;
pildo profesinę dokumentaciją, renka paciento gyvenimo ir sveikatos anamnezę, užtikrina odontologinės priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos organizacinius procesus;
dirba su rentgeno ir diagnostikos aparatais;
atpažįsta gyvybei pavojingas būkles ir tinkamai į jas reaguoja, suteikia būtinąją medicinos pagalbą

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa parengta, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius; siekiama užtikrinti naujausių žinių bei technologijų taikymą, naudojant modernią studijų bazę, įvairias komunikacijos priemones studijų procese, suteikiant galimybes lanksčioms studijoms

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Dėstymo ir studijavimo veiklos skirtos ugdyti studentų gebėjimams bendradarbiauti komandoje, savarankiškai spręsti problemas ir prisitaikyti prie naujų situacijų, orientuotos į studentą: informacijai perteikti – paskaitos, diskusijos, seminarai, konsultacijos; specialiesiems profesinės veiklos gebėjimams ugdyti – praktiniai užsiėmimai, naudojant muliažus ir simuliaciją, klinikiniai darbai atliekant procedūras; kritiniam ir kūrybiniam mąstymui ugdyti – atvejų, situacijų analizė, interaktyvūs metodai, taikomieji tyrimai, savarankiškumui skatinti – tikslinių mokslo informacijos šaltinių paieška, mokomosios medžiagos peržiūra, pristatymų rengimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė vertinimo skalė ir kaupiamoji vertinimo sistema, sudaryta iš tarpinių atsiskaitymų. Naudojami vertinimo raštu (testas, sąvokų žemėlapis, atvejo analizė, projektas, praktinės veiklos ataskaitos rengimas, egzaminas), vertinimo žodžiu būdai (kolokviumas, įgūdžių demonstravimas, viešas pristatymas, praktikos ataskaitos gynimas ir kt.). Praktiniai įgūdžiai vertinami demonstruojant juos klinikinėje aplinkoje.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Privalomųjų studijų krypties dalykų apimtis – 141 kreditas: Anatomija, fiziologija, patologija; Įvadas į klinikinę odontologiją; Infekcijų kontrolė odontologijoje; Bendravimo psichologija ir profesinė etika; Odontologinių ligų profilaktika ir sveikatos ugdymas; Klinikinių dalykų pagrindai ir pirmoji medicinos pagalba; Burnos gleivinės ir apydančio ligos; Dantų ligos; Farmakologija ir skausmo kontrolė odontologijoje; Ortodontija ir ortopedinė odontologija; Odontologinės priežiūros įstaigų administravimas; Odontologinė radiologija; Taikomųjų tyrimų metodologija; Burnos chirurgija.
Privalomųjų praktikų trukmė – 28 savaitės: Pažintinė ir infekcijų kontrolės odontologijoje; Asistavimo gydytojui odontologui; Asistavimo gydytojui odontologui specialistui; Vaikų burnos priežiūros; Suaugusiųjų burnos priežiūros; Baigiamoji praktikos.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis studijuoti pageidaujamą užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų), bendrųjų ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo dalykus: Sveikatos sociologija / Statistinė duomenų analizė, taip pat pasirinkti dalykus, skirtus gilinimuisi kryptyje: Estetinė odontologija / Fotografija odontologijoje; Geriatrinių pacientų odontologinė priežiūra / Specialiųjų poreikių turinčių pacientų odontologinė priežiūra.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai, bendradarbiaudami su gydytojais odontologais, gydytojais odontologais specialistais ir kitais, galės dirbti visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose burnos priežiūros paslaugas.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigusieji studijų programą, gali tęsti universitetines studijas ir siekti pirmosios pakopos bakalauro laipsnio universiteto nustatyta tvarka. Baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose