Kineziterapija

Šiaulių valstybinė kolegija

Mokymo įstaigaŠiaulių valstybinė kolegija
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisTerapija ir reabilitacija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531GX032
Įstaigos adresasŠiauliai, Aušros al. 40
Šiaulių valstybinė kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti kineziterapijos specialistą, gebantį dirbti savarankiškai ar multidisciplininėje komandoje, atlikti asmens funkcinės ir fizinės būklės ištyrimą, vertinimą, gydymą judesiu fiziniais ir fizikiniais veiksniais, skatinti sveiką gyvenseną ir vykdyti prevencinę veiklą, palaikyti ir atkurti optimalias fizines ir funkcines galimybes, vadovautis mokslu grįsta klinikine praktika, profesinėmis vertybėmis ir holistiniu požiūriu.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas
1. Išmano ir supranta žmogaus anatomiją, fiziologiją, patologiją, paciento ištyrimo, vertinimo, gydymo metodus, ergonominius judesių valdymo ir sveikos gyvensenos principus, priklausančius nuo paciento amžiaus, fizinių ir funkcinių ypatybių.
2. Geba taikyti pagrindinius etikos, konfidencialios informacijos, informacinių technologijų naudojimo, profesinio bendravimo, socialinio atsakingumo principus praktinėje veikloje ir tyrimų vykdymo srityje, atsižvelgdamas į žmogaus prigimtines teises, nacionalinę sveikatos priežiūros politiką.

Gebėjimai vykdyti tyrimus
3. Geba planuoti, atlikti ir viešinti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus, parinkti ir pritaikyti kokybinius ir kiekybinius tyrimų metodus, kaupti ir analizuoti duomenis, vadovautis tyrimų etikos principais, suformuluoti išvadas ir pateikti inovatyvių rekomendacijų asmens reabilitacijos proceso problemoms spręsti.

Specialieji gebėjimai
4. Geba analizuoti ir atpažinti problemas, susijusias su asmens psichosocialine, psichoemocine, funkcine ir fizine būkle, parinkti ir pritaikyti kineziterapijos ištyrimo technikas, priemones ir metodus, suformuluoti kineziterapinę diagnozę.
5. Geba parengti ir vykdyti kineziterapijos planą, integruoti mokslo įrodymais grįstą klinikinę praktiką į prevencijos, sveikatinimo, gydymo, abilitacijos ir reabilitacijos sritis, pildyti ir analizuoti profesinę dokumentaciją.
6. Geba savarankiškai atlikti kineziterapijos procedūras, kritiškai vertinti procedūrų poveikį, teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą, vadovautis lygių galimybių užtikrinimo ir profesinės atsakomybės principais, etika.
7. Geba analizuoti, vertinti ir pagrįsti profesinės veiklos rezultatus, bendradarbiaudamas su pacientu, šeimos nariu, reabilitacijos komanda, kurti abipusio pasitikėjimo santykius.

Socialiniai gebėjimai
8. Geba raštu ir žodžiu bendrauti, bendradarbiauti su kolegomis, pacientu, grupe, bendruomene, multidisciplinine komanda profesinės veiklos srityje ir / ar daugiakultūrinėje aplinkoje.
9. Geba imtis atsakomybės už savo veiklos kokybę, perteikti kineziterapijos srities žinias besimokantiems ir pacientams, stiprinti kineziterapeuto profesijos įvaizdį, vadovautis profesinės etikos ir pilietiškumo principais.

Asmeniniai gebėjimai
10. Geba savarankiškai tobulėti asmeninėje ir profesinėje veiklos srityse, vadovautis mokymosi visą gyvenimą principu, kritiškai vertinti profesines žinias, praktiką ir vertybes, kūrybiškai prisitaikyti prie nuolat kintančių situacijų, demonstruoti moralinę atsakomybę visuomenei ir / ar aplinkai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo ir mokymosi veiklos orientuotos į studentų asmeninių, socialinių, taikomųjų tyrimų vykdymo bei specialiųjų gebėjimų plėtotę, savarankiškas studijas. Didžioji studijų programos dalis skirta praktiniam mokymui ir mokymuisi (praktikumams ir klinikinei praktikai). Taikomi informaciniai (pasakojimas, tikslinė diskusija, kartojimo pokalbis, demonstravimas ir kt.), praktiniai (praktinių atvejų analizė, praktinių įgūdžių demonstravimas, komentavimas, simuliacinės užduotys ir kt.), kūrybiniai (loginis įrodymas, paieškos, konstravimas, darbas su moksline literatūra ir kt.) studijų metodai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimas atliekamas viso semestro metu. Taikomas kaupiamasis kriterinis vertinimas, kurį sudaro privalomi tarpiniai ir baigiamasis atsiskaitymai. Vertinimo metodai leidžia susietai vertinti teorines žinias ir praktinius gebėjimus. Taikomi vertinimo raštu (testas, apklausa raštu, praktikos veiklos ataskaita, egzaminas) ir vertinimo žodžiu (praktinių įgūdžių vertinimas, projekto ir praktikos ataskaitos gynimas) metodai.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Studijų krypties dalykai
Bendroji kineziterapija (integruota praktika); Klinikinė kineziologija; Žmogaus anatomija ir fiziologija; Bioetikos teisinis reglamentavimas; Fizioterapija (integruota praktika); Gydomieji pratimai; Klinikinis kineziterapinis paciento ištyrimas; Sveikatos mokymas ir pirmoji medicinos pagalba; Kineziterapijos metodikos; Masažo pagrindai; Vidaus ligų ir geriatrinių pacientų kineziterapija (integruota praktika); Širdies ir kvėpavimo sistemų ligų kineziterapija; Chirurginių, ortopedinių, traumatologinių ligų kineziterapija (integruota praktika); Kursinis darbas; Nervų ligų kineziterapija (integruota praktika); Taikomųjų tyrimų metodologija; Kineziterapija akušerijoje ir ginekologijoje; Pediatrinė kineziterapija (integruota praktika); Sveikatos projektų vadyba; Baigiamasis egzaminas; Baigiamasis darbas. Bendra praktikų trukmė – 32 savaitės.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Dalykai / praktikos skirti gilinimuisi kryptyje
Judesių valdymas / Judesių fiziologija; Sensorinių metodikų valdymas / Minkštųjų audinių mobilizacija; Pasyviųjų kineziterapijos metodikų praktika / Aktyviųjų kineziterapijos metodikų praktika; Sporto kineziterapija (integruota praktika) / Taikomoji kūno kultūra (integruota praktika).
Bendrųjų ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo(si) dalykai
Bendravimo psichologija reabilitacijoje / Sveikatos psichologija; Sveikatos sociologija / Praktinė filosofija.
Laisvai pasirenkamieji dalykai
Studijų programos skiriamieji bruožai:
– į krypties dalykus integruotos klinikinės praktikos, kurios atliekamos specializuotose įstaigose (pvz. Pediatrinės kineziterapijos praktika yra integruota į Pediatrinės kineziterapijos dalyką. Praktiką studentas atlieka priešmokyklinio ugdymo, specialiojo ugdymo, ankstyvąją reabilitaciją teikiančiose įstaigose);
– dalykų, skirtų gilinimuisi kryptyje, specifika leidžia aukštesnio kurso studentams pagilinti žinias ir pagerinti manualinių metodikų praktinius įgūdžius (Minkštųjų audinių mobilizacija), įtraukti neurosensomotorinę integraciją į reabilitacijos procesą (Sensorinių metodikų valdymas, Judesių valdymas) panaudojant multisensorinę įrangą, taikyti sportininkų patiriamų traumų prevenciją ir gydymo būdus (Sporto kineziterapija (integruota praktika).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti valstybinėse ir privačiose asmens sveikatos priežiūros ar kitose įstaigose, teikiančiose asmens sveikatą užtikrinančias paslaugas visų amžiaus grupių pacientams (ligoninėse, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigose, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo, ankstyvąją reabilitaciją teikiančiose įstaigose, sveikatingumo ir sporto centruose).
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti antros pakopos studijas reabilitacijos kryptyje, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupėje aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose