Transporto logistikos technologijos

Šiaulių valstybinė kolegija

Mokymo įstaigaŠiaulių valstybinė kolegija
Studijų krypties grupėTransporto paslaugos
Studijų kryptisTransporto paslaugos
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531EX051
Įstaigos adresasŠiauliai, Aušros al. 40
Šiaulių valstybinė kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius projektuoti, organizuoti ir kontroliuoti transporto ir logistikos technologinius procesus, įvertinti rinkos sąlygas bei taikyti naujas informacines technologijas.

Studijų rezultatai:
Baigęs kolegines studijas, asmuo turi:
Įgyti žinias ir gebėjimus:
1. Išmanyti ir taikyti parametrų skaičiavimo metodus ir būdus, mokėti naudoti technines priemones ir jų valdymo metodus;
2. Žinoti transporto sistemos struktūrą, jos elementus, transporto priemonių naudojimo specifiką bei raidos tendencijas;
3. Išmanyti transporto priemonių konstrukcijas, jų veikimo ir eksploatavimo principus, konstrukcines bei eksploatacines medžiagas;
4. Suprasti sausumos transporto poveikio aplinkai ir eismo saugumo problemas.
Gebėti atlikti inžinerinę analizę:
5. Savarankiškai analizuoti ir vertinti keleivių arba krovinių vežimo maršrutų rodiklius, naudojantis logistikos informacinėmis technologijomis;
6. Analizuoti ir įvertinti keleivių ar krovinių srautus naudojant tinkamus metodus.
Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų sausumos transporto inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti:
7. Parinkti transporto priemones įvertinant jų technines ir eksploatacines savybes, maršruto ypatumus ir aplinkos sąlygas;
8. Spręsti krovinių ir keleivių vežimo technologinio proceso projektavimo uždavinius, taikant naujausias metodikas.
Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus:
9. Rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus transporto logistikos problemų technologiniams sprendimams, naudojantis informacijos tinklais, duomenų bazėmis;
10. Turėti darbo su technologine bei laboratorine įranga, naudojama transporto inžinerijoje, įgūdžių.
Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius:
11. Optimaliai valdyti vežimo technologinį procesą, įvertinant transportavimo sąlygas bei transporto priemonių techninės priežiūros organizavimą;
12. Sudaryti aplinką tausojančią krovinių arba keleivių vežimo technologiją, įvertinant teisės aktų reikalavimus, mokslo ir technologijų pasiekimus bei ekonomiškumą;
13. Organizuoti krovos ir sandėliavimo darbus, užtikrinant žmonių saugą.
Turėti asmeninius ir socialinius gebėjimus:
14. Bendrauti su specialistais sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, būti atsakingam už veiklos kokybę, savarankiškai mokytis kintančioje profesinėje veikloje;
15. Suvokti ir vertinti verslo aplinką bei galimybes, planuoti ir organizuoti įmonės (padalinio) veiklą.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, pratybos, konsultacijos, savarankiškas darbas, kursinis projektas, praktika.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamasis vertinimas: vertinama visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Dalyko studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (kontrolinius darbus, apklausas raštu), egzaminus (teorinės ir praktinės užduotys), laboratorinių, individualių darbų gynimus ir kt. Visų dalykų studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto, kursinio projekto, praktinės veiklos vertinimo ir kt.) įvertinimu. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai per semestrą studentas įvykdo numatytas tarpines vertinimo užduotis. Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai. Pažymys apskaičiuojamas pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindiniai studijuojami dalykai: Fizika, Matematika, Medžiagų mokslas, Transporto sistema, Kelių transporto priemonės, Geležinkeliai, Inžinerinė grafika, Techninė mechanika, Logistika, Automobilių techninis eksploatavimas, Elektrotechnika, Inžineriniai tyrimai, Aplinkos ir žmonių sauga, Krovimo darbų technologijos, Transporto teisė, Krovinių vežimas, Sandėliai, Transporto ekonomika ir vadyba, Išmaniosios transporto sistemos, Keleivių vežimas, Skaitmeninės technologijos
Specialybės užsienio kalba (anglų, rusų arba vokiečių), Specialybės kalbos pagrindai ir kt.
Praktikos: Kelių transporto priemonių, Logistikos, Technologinė, Krovinių vežimo ir Baigiamoji (bendra praktikų trukmė – 20 savaičių).

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Antroji užsienio kalba (anglų, rusų arba vokiečių) / Personalo vadyba / Bendravimo psichologija; Filosofija / Sociologija; Krovinių terminalai / Keleivių terminalai; Pavojingųjų krovinių gabenimas / Multimodalūs vežimai; Muitinės procedūros / Ekspedicija ir draudimas;
Laisvai pasirenkami dalykai.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijose mokoma naudotis specialiomis kompiuterinėmis programomis. Absolventai gebės organizuoti ir planuoti aprūpinimo, sandėliavimo paskirstymo procesus, valdyti krovinių ir keleivių pervežimo procesus, logistikos grandinės veiklą ne tik automobilių transportu, bet ir geležinkeliais.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti technologais, operatoriais arba vadovais įvairiose privačiose arba valstybinėse įmonėse, vykdančiose krovinių ir keleivių vežimą automobilių ar geležinkelių transportu, autobusų ir taksi parkuose arba įkurti transporto paslaugų įmones, joms vadovauti ir organizuoti jos darbą.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas studijas galės tęsti universitetuose pagal transporto inžinerijos studijų krypties programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose