Automobilių techninis eksploatavimas

Šiaulių valstybinė kolegija

Mokymo įstaigaŠiaulių valstybinė kolegija
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisVariklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531EX048
Įstaigos adresasŠiauliai, Aušros al. 40
Šiaulių valstybinė kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas
Studijų programos tikslas
Parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius vykdyti automobilių techninę priežiūrą, diagnostiką ir remontą parenkant inovatyvias technologines bei organizacines priemones, užtikrinant kokybę ir atsakomybę už profesinės veiklos rezultatus.

Studijų rezultatai
Įgyti žinias ir gebėjimus:
1. Žinoti ir taikyti parametrų skaičiavimo metodus ir būdus, naudojant technines priemones ir jų valdymo metodus;
2. Žinoti automobilių transporto sistemos struktūrą, jos elementus, transporto priemonių naudojimo specifiką bei raidos tendencijas;
3. Vertinti inžinerijoje naudojamų medžiagų, konstrukcinių elementų savybes ir jų taikymą inžineriniuose sprendimuose;
4. Suprasti automobilių techninio eksploatavimo poveikio aplinkai ir eismo saugumo problemas bei taikyti sprendimo būdus.

Gebėti atlikti inžinerinę analizę:
5. Nustatyti ir vertinti automobilių mechanizmų, agregatų bei sistemų konstrukcinius elementus ir jų sąveiką;
6. Savarankiškai analizuoti ir vertinti automobilių diagnostikos parametrus, matavimo rezultatus.

Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų sausumos transporto inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti:
7. Spręsti automobilių techninės priežiūros ir remonto projektavimo ir eksploatavimo uždavinius, vertinant mokslo ir technologijų pasiekimus;
8. Parinkti optimalius technologinius įrenginius, priemones ir medžiagas, reikalingus automobilių techninei priežiūrai ar remontui atlikti.

Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus:
9. Rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus inovacijų diegimui, naudojantis informacijos tinklais, duomenų bazėmis;
10. Vykdyti taikomuosius tyrimus, naudodajant laboratorinę ir gamybinę įrangą, aptarti bandymų ir laboratorinių darbų rezultatus bei pateikti išvadas;
11. Turėti darbo su technologine įranga, naudojama automobilių diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto darbams, įgūdžių.

Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius:
12. Vykdyti automobilių techninės priežiūros ir remonto technologinį procesą;
13. Organizuoti ir vykdyti automobilių techninės priežiūros ir remonto materialųjį aprūpinimą;
14. Taikyti ekonomiškai pagrįstus inžinerinius sprendimus, mažinančius aplinkos taršą, didinančius transporto priemonių saugumą ir užtikrinančius saugias darbo sąlygas.

Turėti asmeninius ir socialinius gebėjimus:
15. Bendrauti su specialistais sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, būti atsakingam už veiklos kokybę bei savarankiškai mokytis kintančioje profesinėje veikloje;
16. Suvokti ir vertinti verslo aplinką bei galimybes, planuoti ir organizuoti įmonės (padalinio) veiklą.

Mokymo ir mokymosi veiklos
Paskaita, pratybos, konsultacijos, savarankiškas darbas, kursinis projektas, praktika.

Studijų rezultatų vertinimo būdai
Vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamasis vertinimas. Dalyko studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (kontrolinius darbus, apklausas raštu, egzaminus (teorinės ir praktinės užduotys), laboratorinių, individualių darbų gynimus ir kt.). Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto, kursinio projekto, praktinės veiklos vertinimo ir kt.) įvertinimu. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai per semestrą studentas įvykdo numatytas tarpines vertinimo užduotis. Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai. Pažymys apskaičiuojamas pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.

Sandara
Studijų dalykai (moduliai), praktika
Specialybės užsienio kalba, Specialybės kalbos pagrindai, Automobiliai, Fizika, Informacinės technologijos, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Matematika, Medžiagų mokslas, Transporto sistema, Elektrotechnika ir elektronika, Techninė mechanika, Techniniai matavimai, Automobilių elektros ir elektronikos įranga, Automobilių įrangos praktika, Automobilių techninė priežiūra, Eksploatacinės medžiagos, Darbuotojų sauga, Metalų technologija, Automobilių diagnostika, Automobilių remonto technologija, Automobilių serviso įmonių technologijos, Automobilių serviso įmonių technologijų praktika, Aplinkos apsauga, Transporto ekonomika, Saugus automobilių eksploatavimas, Baigiamoji praktika ir kt.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai
Bendravimo psichologija / Transporto teisė; Inžineriniai tyrimai / Technikos filosofija / Vadybos pagrindai.
Specialieji ir specializuotieji automobiliai / Automobilių serviso technologinė įranga; Variklių valdymo sistemos / Automobilių techninė ekspertizė; Kėbulų remontas / Variklių remontas.
Laisvai pasirenkamieji dalykai

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Dalis studijų gali būti vykdoma anglų ir rusų kalbomis

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės
Profesinės veiklos galimybės
Absolventas galės dirbti inžinieriumi, meistru, padalinio vadovu automobilių remonto ir eksploatavimo įmonėje, autoservise, automobilių techninių apžiūrų centre arba galės įkurti privatų verslą ir jam vadovauti.

Tolesnių studijų galimybės
Absolventas studijas galės tęsti universitetuose pagal inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės transporto inžinerijos studijų krypties programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose