Programų sistemos

Šiaulių valstybinė kolegija

Mokymo įstaigaŠiaulių valstybinė kolegija
Studijų krypties grupėInformacijos ir ryšio technologijos
Studijų kryptisPrograminės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531BX040
Įstaigos adresasŠiauliai, Aušros al. 40
Šiaulių valstybinė kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas (-ai)
Parengti kvalifikuotą specialistą gebantį identifikuoti organizacijos poreikius, analizuoti informacijos srautus, projektuoti, programuoti, testuoti ir diegti programų sistemas, taikyti saugos sprendimus, savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją

Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas
1. Paaiškinti fundamentaliųjų mokslų ir programų sistemų sąvokas, suprasti jų turinį, sąryšius ir taikomuosius sprendimus susijusius su galimais informatikos mokslų srities pokyčiais bei tendencijomis ateityje.
2. Paaiškinti algoritmavimo, žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus, programavimo paradigmas, kalbas ir technologijas, programinės įrangos gyvavimo ciklo etapus, kūrimo bei priežiūros metodus.
3. Išmanyti fundamentaliąsias verslo, teisinės bei etikos normas ir jas realizuoti, užtikrinant informatikos specialisto veikloje reglamentuojamas teises ir atsakomybes.
4. Taikyti projektavimo, programavimo, komunikacijos ir saugos žinias programų sistemų kūrimui bei palaikymui.

Gebėjimai vykdyti tyrimus
5. Suprasti programų sistemų inžinerijos valdymą, procesus, modelius ir metodus bei paaiškinti programų sistemų specifikavimą, projektavimą, testavimą ir dokumentavimą.
6. Apibūdinti organizacijoje naudojamas programų sistemas ir įvardyti kuriamos arba modernizuojamos programų sistemos problemą.
7. Atlikti informacijos paiešką ir paruošti reikalingus duomenis bei informaciją programų sistemų studijų kryptyje nagrinėjamos problemos sprendimui.
8. Analizuoti duomenis ir informaciją pagal apibrėžtus kriterijus bei interpretuoti gautus rezultatus.
9. Įvertinti duomenis bei informaciją ir pateikti argumentuotas išvadas bei optimalius sprendimus programų sistemos problemai spręsti.

Specialieji gebėjimai
10. Taikyti programų sistemų gyvavimo ciklo modelius, projektų valdymo metodus, standartus ir kūrimo priemones sprendžiant taikomuosius programų sistemų uždavinius.
11. Argumentuotai parinkti programų sistemų kūrimo įrankius, tinkamas metodikas ir technologijas projektui kurti, plėtoti ir palaikyti.
12. Modeliuoti poreikius ir reikalavimus, sistemos savybes, ribojimus programų sistemos produktui ar paslaugai.
13. Projektuoti programų sistemos architektūrą, komponentus, naudotojo sąsają ir testavimo programas pagal programų sistemai keliamus reikalavimus.
14. Parengti dokumentaciją programų sistemos projektavimui, kūrimui, diegimui ir palaikymui.
15. Sukurti programų sistemos komponentus naudojantis duomenų bazių valdymo ir programavimo priemonėmis.
16. Realizuoti programų sistemą ir vykdyti jos priežiūrą remiantis galiojančiais standartais.

Socialiniai gebėjimai
17. Įvertinti ir pritaikyti duomenų saugos sprendimus kuriamai sistemai.
18. Ištestuoti ir įvertinti produkto kokybę, integraciją ir sistemos detalumą.
19. Profesionaliai bendrauti su specialistais profesinėmis temomis valstybine ir užsienio kalbomis.
20. Dirbti specialistų ar tarpdisciplininėje grupėje, vadovaujantis profesine etika, socialinės atsakomybės principais ir taisyklėmis.

Asmeniniai gebėjimai
21. Ugdyti gebėjimo savarankiškai tobulėti ir visą gyvenimą mokytis kompetenciją.
22. Savarankiškai dirbti ir prisiimti atsakomybę už savo veiklos rezultatus.
23. Kūrybiškai integruoti įgytas žinias ir gebėjimus, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, praktiniai darbai, praktiniai seminarai, laboratoriniai darbai, individualūs darbai, darbas grupėse ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamais vertinimas. Dalyko studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (kontrolinius darbus, apklausas raštu, egzaminus (teorinės ir praktinės užduotys), laboratorinių, individualių darbų gynimas ir kt.). Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto, kursinio darbo, praktinės veiklos vertinimo ir kt.) įvertinimu. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai per semestrą studentas įvykdo numatytas tarpines vertinimo užduotis. Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 138 kreditų (su praktikomis). Pagrindiniai dalykai: Algoritmavimo pagrindai ir formaliosios kalbos, Duomenų bazių valdymo sistemos, Naudotojo sąsajos projektavimas, Programų sistemų projektų valdymas, SQL programavimas, Objektinis programavimas, Programų sistemų projektavimas, Programų sistemų kūrimas, Programų sistemų testavimas ir sauga, Taikomųjų tyrimų metodologija ir kt.

Praktikų trukmė – 20 savaičių: SQL programavimas (2 sav.), Programavimo praktika (6 sav.), Programų sistemų kūrimo praktika (6 sav.), Baigiamoji praktika (6 sav.)
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Bendrųjų ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo(si) studijų dalykai (21 kreditas): Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba; Technikos filosofija / Sociologija; Profesinė etika / Bendravimo psichologija, Informacijos sauga ir teisė; Informacinės technologijos, Specialybės kalba.
Gilinimasis kryptyje (21 kreditas): Programavimas PHP kalba / Programavimas JAVA kalba / Programavimas C# kalba; PHP karkasai / JAVA karkasai / .NET karkasai; Interaktyvių sistemų programavimas / Išmaniųjų įrenginių programavimas / Tinklinis programavimas

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai gali gilintis vienoje iš trijų gilinimuisi kryptyje pateiktų alternatyvų:
1) Internetinės programų sistemos
2) Programų sistemos organizacijos vietiniame tinkle
3) Programų sistemos išmaniesiems įrenginiams

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgijęs informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnį absolventas galės dirbti duomenų analitiku, projektų vadovu, duomenų bazių administratoriumi, informacinių sistemų analitiku, veiklos procesų analitiku, testuotoju,programuotoju.

Tolesnių studijų galimybės:
Studijas gali tęsti Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal informatikos mokslų krypčių grupės antrosios pakopos studijų programas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Programų sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3.5 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Programų sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Kompiuteriniai žaidimai ir animacija Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Programavimas ir multimedija Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Skaitmeninio dizaino technologijos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Taikomoji informatika ir programavimas Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Interaktyvios medijos ir technologijos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Programavimas ir internetinės technologijos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Žaidimų kūrimas Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Programų sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3.5 (metais)