Multimedijos technologijos

Šiaulių valstybinė kolegija

Mokymo įstaigaŠiaulių valstybinė kolegija
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisInžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531BX022
Įstaigos adresasŠiauliai, Aušros al. 40
Šiaulių valstybinė kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti kvalifikuotą specialistą, gebantį analizuoti ir vertinti naudojamas garso ir vaizdo technologijas, parinkti multimedijos techninę ir programinę įrangą, projektuoti, kurti, integruoti ir valdyti multimedijos produktus, savarankiškai tobulinti kvalifikaciją bei prisitaikyti prie nuolatinių profesinės veiklos pokyčių.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas
1. Paaiškinti informatikos inžinerijos ir fundamentaliųjų mokslų sąvokas, suprasti jų turinį, ryšius ir taikomuosius sprendimus, susijusius su galimais informatikos mokslų srities pokyčiais bei tendencijomis ateityje
2. Paaiškinti algoritmavimo, programavimo, žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus, multimedijos technologijas
3. Išmanyti verslo, teisės bei etikos normas ir jas realizuoti, užtikrinant informatikos inžinerijos specialisto veikloje reglamentuojamas teises ir atsakomybes
4. Taikyti projektavimo, programavimo, komunikacijos ir saugos žinias kuriant multimedijos produktą
5. Paaiškinti kompiuterinės ir kitos specializuotos skaitmeninės technikos sandarą, veikimo principus bei taikymą multimedijos technologijos uždaviniams spręsti

Gebėjimai vykdyti tyrimus
6. Įvardyti multimedijos technologijų srities problemą ir identifikuoti multimedijos produkto poreikį.
7. Atlikti informacijos bei duomenų paiešką, atranką ir sisteminimą pasirinkto multimedijos produkto kūrimo ir jo realizavimo galimybių pagrindimui
8. Išanalizuoti informaciją ir duomenis, naudojant pagrįstus kriterijus ir duomenų analizės metodus
9. Įvertinti informacijos ir duomenų tinkamumą, argumentuotai interpretuoti analizės rezultatus bei numatyti problemos sprendimo etapus

Specialieji gebėjimai
10. Taikyti optimalius informatikos inžinerijos metodus sprendžiant specializuotus taikomuosius multimedijos technologijos uždavinius
11. Argumentuotai parinkti tinkamas vaizdo, garso, tekstines ir grafines priemones multimedijos produkto kūrimui
12. Kurti ir tobulinti interneto svetaines bei jų komponentus, diegti jose daugialypės terpės elementus
13. Modeliuoti ir realizuoti vizualinį turinį, interaktyvius grafinius elementus, pristatant įmonę ar produktą
14. Kurti audiovizualinį turinį, pristatant įmonę ar produktą
15. Atlikti multimedijos produkto testavimą taikant našumo, saugumo ir patikimumo kriterijus
16. Užtikrinti stabilų parengto projekto veikimą ir plėtrą
17. Surinkti ir aprašyti reikalavimus multimedijos produkto sukūrimui ir parengti kuriamo produkto specifikaciją, projektą

Socialiniai gebėjimai
18. Profesionaliai bendrauti valstybine ir užsienio kalba su specialistais profesinėmis temomis
19. Dirbti specialistų ar tarpdisciplininėje grupėje, vadovaujantis profesine etika, socialinės atsakomybės principais ir taisyklėmis

Asmeniniai gebėjimai
20. Ugdyti mokėjimo savarankiškai ir visą gyvenimą mokytis kompetenciją
21. Savarankiškai dirbti ir prisiimti atsakomybę už savo veiklos rezultatus
22. Kūrybiškai integruoti įgytas žinias ir gebėjimus, sprendžiant informatikos inžinerijos veiklos uždavinius
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, pratybos, konsultacijos, savarankiškas darbas, komandinis darbas, kursinis darbas, praktika.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamais vertinimas. Dalyko studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (kontrolinius darbus, apklausas raštu, egzaminus (teorinės ir praktinės užduotys), laboratorinių, individualių darbų gynimas ir kt.). Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto, kursinio darbo, praktinės veiklos vertinimo ir kt.) įvertinimu. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai per semestrą studentas įvykdo numatytas tarpines vertinimo užduotis. Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Algoritmavimo pagrindai, Multimedijų techninė įranga, Taikomoji fizika, Grafinis dizainas, Internetinės technologijos, Kompiuterinė grafika, Taikomoji matematika, Duomenų bazių valdymas, Duomenų perdavimo ir valdymo technologijos, IT projektų valdymas, Internetinių technologijų ir korporatyvinio stiliaus kūrimo praktika, 3D grafika, Medijų sistemų projektavimas ir modeliavimas, Žmonių sauga ir ergonomika, Garso ir vaizdo technologijos, Kibernetinė sauga, Programavimas, Multimedijų praktika, Įmonių ekonomika ir verslo vadyba, Kursinis darbas, Taikomųjų tyrimų metodologija, Baigiamoji praktika
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Bendravimo psichologija / Profesinė etika, Sociologija / Technikos filosofija, Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba, Socialinių medijų technologijos / WEB dizaino technologijos
2D ir 3D vizualizacija / Internetinė animacija
Virtualios realybės modeliavimas / Virtuali realybė.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Statinių ir dinaminių multimedijos elementų kūrimas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgijęs informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnį absolventas galės dirbti projektų vadovu, duomenų bazių administratoriumi, veiklos procesų analitiku, vartotojo sąsajų kūrėju. testuotoju, multimedijos produktų kūrėju.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijas galima tęsti universitetuose informatikos mokslų studijų krypties studijų programose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose