Informacinių sistemų technologija

Šiaulių valstybinė kolegija

Mokymo įstaigaŠiaulių valstybinė kolegija
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisInžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531BX021
Įstaigos adresasŠiauliai, Aušros al. 40
Šiaulių valstybinė kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti kvalifikuotą specialistą, gebantį analizuoti ir specifikuoti vartotojo poreikius, vertinti, projektuoti, įgyvendinti ir administruoti kompiuterines sistemas ir tinklus, numatyti plėtojimo galimybes ir saugumo užtikrinimą, savarankiškai tobulinti kvalifikaciją bei prisitaikyti prie nuolatinių profesinės veiklos pokyčių.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas
1. Paaiškinti informatikos inžinerijos ir fundamentaliųjų mokslų sąvokas, suprasti jų turinį, ryšius ir taikomuosius sprendimus, susijusius su galimais informatikos mokslų srities pokyčiais bei tendencijomis ateityje.
2. Paaiškinti algoritmavimo, programavimo, žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus, programinės įrangos gyvavimo ciklo etapus, kūrimo bei priežiūros metodus.
3. Išmanyti verslo, teisės bei etikos normas ir jas realizuoti, užtikrinant informatikos inžinerijos specialisto veikloje reglamentuojamas teises ir atsakomybes.
4. Taikyti projektavimo, programavimo, komunikacijos, kibernetinės saugos žinias kompiuterių tinklų / verslo sistemų kūrimui ir palaikymui.
5. Paaiškinti kompiuterinės technikos sandarą, jos veikimo principus bei taikymą informacinių sistemų technologijos uždaviniams spręsti.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
6. Apibūdinti organizacijos informacines sistemas ir įvardyti kompiuterių tinklų / verslo sistemų problemą.
7. Atlikti informacijos paiešką ir paruošti reikalingus duomenis bei informaciją kuriamai ar atnaujinamai kompiuterių tinklų / verslo sistemai.
8. Išanalizuoti informaciją, duomenis ir sprendimus pagal pagrįstus kriterijus kompiuterių tinklų / verslo sistemų problemai spręsti.
9. Parinkti ir pateikti duomenis bei informaciją kompiuterinių sistemų problemai spręsti, pagrindžiant jų tinkamumą.
Specialieji gebėjimai
10. Taikyti optimalius informatikos inžinerijos metodus sprendžiant taikomuosius kompiuterių tinklų / verslo sistemų uždavinius.
11. Argumentuotai parinkti programinę ir techninę įrangą projekto įgyvendinimui.
12. Parengti problemos sprendimo algoritmą ir jį įgyvendinti pasirinktomis programavimo bei duomenų bazių valdymo priemonėmis.
13. Vykdyti kompiuterių techninės ir programinės įrangos diegimo ir priežiūros darbus.
14. Atlikti sistemų testavimą taikant našumo, saugumo ir patikimumo kriterijus.
15. Užtikrinti stabilų parengto projekto veikimą ir plėtrą.
16. Surinkti ir aprašyti reikalavimus kuriamai kompiuterių tinklų / verslo sistemai ir parengti kuriamos sistemos projektą.
17a. Administruoti kompiuterių tinklus ir konfigūruoti tinklo operacines sistemas, taikant aktualius standartus ir technologijas.
17b. Realizuoti bei administruoti verslo sistemas, taikant aktualius standartus, sistemų gyvavimo ciklo etapus ir projektų valdymo metodus.
Socialiniai gebėjimai
18. Profesionaliai bendrauti valstybine ir užsienio kalba su specialistais profesinėmis temomis.
19. Dirbti specialistų ar tarpdisciplininėje grupėje, vadovaujantis profesine etika, socialinės atsakomybės principais ir taisyklėmis.
Asmeniniai gebėjimai
20. Ugdyti mokėjimo savarankiškai ir visą gyvenimą mokytis kompetenciją.
21. Savarankiškai dirbti ir prisiimti atsakomybę už savo veiklos rezultatus.
22. Kūrybiškai integruoti įgytas žinias ir gebėjimus, sprendžiant informatikos inžinerijos veiklos uždavinius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, pratybos, konsultacijos, savarankiškas darbas, komandinis darbas, kursinis darbas, praktika.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamasis vertinimas. Dalyko studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (kontrolinius darbus, apklausas raštu, egzaminus (teorinės ir praktinės užduotys), laboratorinių, individualių darbų gynimus ir kt. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto, kursinio darbo, praktinės veiklos vertinimo ir kt.) įvertinimu. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai per semestrą studentas įvykdo numatytas tarpines vertinimo užduotis. Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykai: Algoritmavimo pagrindai, Diskrečioji matematika, Taikomoji fizika, Taikomoji matematika, Internetinės technologijos, Kompiuterinė grafika, Duomenų bazių valdymas, Elektronika, Kompiuterių architektūra, IT projektų valdymas, Kompiuterių tinklai ir debesų technologijos, Operacinės sistemos, Programavimo pagrindai, Daiktų internetas, Kibernetinė sauga, Objektinis programavimas, Verslo informacinės sistemos, Įmonių ekonomika ir verslo vadyba, Informacinių sistemų inžinerija, Taikomųjų tyrimų metodologija, Žmonių sauga ir ergonomika.
Praktikų trukmė – 20 savaičių: Internetinių technologijų, Kompiuterių programinės ir techninės įrangos, Objektinio programavimo, Specializacijos, Baigiamoji.
Specializacijos:
• Kompiuterinių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra;
• Verslo sistemų technologija.
Studento pasirinkimai:
Bendrųjų ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo(si) dalykai: Bendravimo psichologija / Profesinė etika, Sociologija / Technikos filosofija, Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba.
Dalykai, skirti gilesnei specializacijai: Specializacijai – Kompiuterinių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra: Programinis tinklų valdymas; Tinklo operacinės sistemos, jų administravimas; Kompiuterių tinklų technologijos ir sauga;
Specializacijai – Verslo sistemų technologija:
WEB servisai, Verslo procesų analizė ir modeliavimas, Verslo duomenų analitika, Verslo elektroninių procesų kūrimas ir integracija.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programoje studentai gali rinktis vieną iš dviejų specializacijų.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgijęs informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnį absolventas galės dirbti analitiku, projektų vadovu, duomenų bazių administratoriumi, kompiuterių tinklų administratoriumi, veiklos procesų analitiku, testuotoju, kompiuterių tinklų inžinieriumi, sistemų administratoriumi.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus studijų programą Informacinių sistemų technologija studijas galima tęsti universitetuose informatikos mokslų studijų krypčių grupės studijų programose.
Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose