Skubioji medicinos pagalba

Panevėžio kolegija

Mokymo įstaigaPanevėžio kolegija
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisMedicinos diagnostika ir gydymo technologija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531GX048
Įstaigos adresasPanevėžys, Laisvės a. 23
Panevėžio kolegija

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti skubiosios medicinos pagalbos paramedikus, gebančius savarankiškai ir kartu su medikų komanda teikti būtinąją (pirmąją ir skubiąją) medicinos pagalbą įvairaus amžiaus žmonėms, įvertinus gyvybinių funkcijų sutrikimo laipsnį bei traumų pobūdį, demonstruoti kritinį mąstymą bei vystyti mokslu pagrįstą praktinę veiklą.
Studijų rezultatai:
- Išmano nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką, teisės aktus bei kitus skubiosios medicinos pagalbos paramedikų veiklą reglamentuojančius dokumentus ir teikia profesinę informaciją savo kompetencijos ribose.
- Išmano ir taiko gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias skubiosios medicinos pagalbos paramedikų praktikoje.
- Geba atlikti mokslo taikomuosius skubios medicinos pagalbos tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti ir pristatyti rezultatus.
- Geba taikyti mokslo ir tyrimų įrodymais grįstą praktiką sprendžiant skubiosios medicinos pagalbos srities problemas.
- Geba įvertinti darbo aplinkos sąlygas, dirbti su skubiosios medicinos pagalbos įrangą ir priemonėmis laikantis darbo saugos principų.
- Geba atpažinti bei įvertinti gyvybei pavojingas būkles įvairaus amžiaus asmenims.
- Geba parinkti bei atlikti būtinosios medicinos pagalbos veiksmus ir procedūras pagal patvirtintus protokolus gyvybei pavojingų būklių ir traumų metu.
- Geba analizuoti ir įvertinti darbo rezultatus bei taikyti korekcijos bei prevencijos priemones savo profesinėje veikloje.
- Geba bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais bei pacientais, jų artimaisiais sprendžiant sveikatos problemas savo kompetencijos ribose.
- Geba profesionaliai dirbti individualiai ir komandoje užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę.
- Geba savarankiškai priimti sprendimus ir suprati savo atsakomybę už profesinės veiklos rezultatus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, diskusijos, demonstravimas, stebėjimas, praktiniai užsiėmimai, naudojant muliažus, medicinines ir slaugos priemones, įrangą, atvejų analizės, realių situacijų imitavimas, darbas porose, grupėse ir kt. Praktinius įgūdžius studentai tobulina praktikų metu realioje aplinkoje įvairiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Dalyko studijos baigiamos egzaminu arba savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Nustatant dalyko galutinį vertinimą taikoma kaupiamojo vertinimo sistema, kurią sudaro tarpinių atsiskaitymų įvertinimų aritmetinio vidurkio ir egzamino įvertinimo, padaugintų iš jiems suteiktų svertinių koeficientų, suma.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijuojami dalykai: Profesinė užsienio kalba; Medicininė ir bendravimo psichologija; Lotynų kalba; Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė; Anatomija, fiziologija ir patologija; Biochemijos ir biofizikos pagrindai; Farmakologija; Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija; Informacinės technologijos ir statistikos pagrindai; Bendrosios slaugos procedūros; Ūmios būklės akušerijoje/ ginekologijoje; Ūmios būklės pediatrijoje; Ūmios būklės terapijoje ir kt.
Praktikos: Įvadinė praktika; Būtinoji medicinos pagalba ūmių būklių metu; Baigiamoji praktika. Praktikoms skirta 39 kreditai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
9 kreditus studentas gali rinktis iš studijų programoje siūlomų dalykų. Kiti 6 kreditai – laisvai pasirenkami, kuriuos studentas gali rinktis iš Panevėžio kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigų greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančiose įstaigose, priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuose, krašto apsaugos sistemoje, vidaus reikalų sistemos medicininiuose padaliniuose, gelbėjimo tarnybose ir kitose įstaigose, įmonėse, kur reikalinga jo veikla.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Biomedicinos diagnostika Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Radiologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Skubioji medicinos pagalba Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Grožio terapija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Grožio terapija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Skubioji medicinos pagalba Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Estetinė kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Grožio terapija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Ortopedijos technologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Skubi medicinos pagalba Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Biomedicininė diagnostika Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Radiologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)