Statybos inžinerija

Panevėžio kolegija

Mokymo įstaigaPanevėžio kolegija
Studijų krypties grupėArchitektūra ir statyba
Studijų kryptisStatyba ir statybos inžinerija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531EX039
Įstaigos adresasPanevėžys, Laisvės a. 23
Panevėžio kolegija

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai): Parengti specialistą, turintį žinių ir gebėjimų, reikalingų organizuoti ir techniškai vadovauti atliekant statybos ir remonto darbus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, taikantį optimalius ir saugius statybos darbų vykdymo būdus, gebantį kontroliuoti atskirų padalinių veiklą ir darbų kokybę, sėkmingai dirbantį konkurencinėmis rinkos sąlygomis, palaikantį savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą. Studijų rezultatai: 1. Taiko fundamentinių, humanitarinių ir socialinių mokslų žinias statybos inžinerijos srityje. 2. Žino ir supranta svarbiausias statybos inžinerijos sąvokas, esminius statybos srities reglamentavimo principus, geba juos taikyti praktikoje.

3. Geba taikyti tarptautinius, Europos bei Lietuvos techninius ir teisinius dokumentus pastatų projektavimui ir statybai. 4. Geba analizuoti ir įvertinti su statybine veikla susijusias problemas ir joms spręsti taiko inovatyvius analitinius ir modeliavimo metodus, apsprendžiančius subalansuotas sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą, tinkamumą naudoti, įtaką aplinkai. 5. Geba parengti konstrukcinę pastatų projektų dalį, naudojant programinę įrangą, atsižvelgiant į statybos aplinką, estetinį ir architektūrinį aspektus, išmano statybos projektų vykdymo ir valdymo procesus. 6. Geba parinkti ir pritaikyti konstrukcines ir skaičiuojamąsias schemas, pagal numatomas eksploatacijos sąlygas, projektuodamas taiko statinio informacinio modeliavimo principus. 7. Geba rasti reikiamą profesinę, mokslinę bei inžinerinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius, ją analizuoti, interpretuoti duomenis sprendžiant inovacijų diegimo statybos srityje problemas. 8. Geba taikyti laboratorinę įrangą ir prietaisus statybinių medžiagų bei konstrukcijų tyrimams, techninių charakteristikų matavimams, apdoroja duomenis ir daro išvadas. 9. Geba parinkti racionalias pastatų statybos ir remonto darbų, inžinerinių sistemų technologijas, vykdyti inžinerinę veiklą atsižvelgiant į energijos taupymo, saugumo ir įtakos žmogui aspektus. 10. Geba vadovauti konkrečių statybos darbų vykdymui, parengti sąmatinę dokumentaciją, organizuoti statybos įmonės veiklą, įvertinti inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos, darbų saugos ir komercines aplinkybes. 11. Geba spręsti inžinerinius uždavinius pavieniui ir komandoje, vertina inžinerinius sprendimus ir jų poveikį visuomenei ir aplinkai etiniu, socialiniu, ekonominiu požiūriu, moka bendrauti su bendruomene bei plačiąja visuomene, priima atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus. 12. Supranta mokymosi visą gyvenimą svarbą, įgyja savarankiško mokymosi įgūdžius, siekia tobulėti profesinėje veikloje. Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, seminarai, praktiniai darbai, laboratoriniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos ir kitos mokymo ir mokymosi veiklos Studijų rezultatų vertinimo būdai: Egzaminai, testavimas, frontali žodinė apklausa, apklausa raštu, kontroliniai darbai, praktikos ataskaitų rengimas ir pristatymas, savarankiško darbo rengimas ir pristatymas, kursinių darbų rengimas ir pristatymas, projektų rengimas ir pristatymas bei kiti metodai. Egzaminai ir projektai vyksta raštu ir žodžiu. Studentų pasiekimai egzaminų ir projektų gynimo metu vertinami nuo 1 iki 10 balų. Vertinimai nuo 1 iki 5 balų yra nepatenkinami.

Sandara: Studijų moduliai (dalykai), praktika: Moduliai (dalykai): Komunikavimo pagrindai, Gamtos mokslai, Braižyba, Statybos pagrindai, Integruota statyba, Pastatų architektūra ir konstrukcijos Pastatų konstrukcijos, Konstrukcijų projektavimas, Statybos technologijos, Teisės pagrindai, A1,Statybos teisė, A1, Skaitmeninis projektavimas (BIM) , Statybos valdymas, Pastatų inžinerinės sistemos, A2, Inžinerinių sistemų valdymas ir priežiūra A2, Statybos projektų valdymas, A3, Statybos vadyba, A3, Laisvai pasirenkamieji dalykai (PD1, PD2). Pažintinė, geodezijos, technologinė, gamybinė, statinių projektavimo, baigiamoji praktika. Studijų krypties dalykų apimtis – 165 kreditai, iš jų praktikoms skirta – 36 kreditai. Specializacijos: - Studento pasirinkimai: Studentas gali pasirinkti laisvai pasirenkamus bendrakoleginius dalykus, numatytus direktoriaus įsakymu (PD1, PD2), taip pat alternatyviai pasirenkamus dalykus, numatytus studijų programos komiteto ir įtrauktus į studijų planą. Studijų programos skiriamieji bruožai: Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Įgiję statybos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti statybos ir projektavimo įmonėse darbų vadovais, projektuotojais, statybos vadovais, technologais, savivaldos institucijose statybos specialistais, kurti verslą privačiose įmonėse. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Alytaus kolegija Statinių inžinerinės sistemos Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Hidrotechninė statyba Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Kelių inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Statybos inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Statybos inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Statybos inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Statyba Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Išmaniųjų pastatų inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Statinių inžinerinės sistemos Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Statyba Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)