Elektros ir automatikos įrenginiai

Panevėžio kolegija

Mokymo įstaigaPanevėžio kolegija
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektronika ir automatika
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531EX037
Įstaigos adresasPanevėžys, Laisvės a. 23
Panevėžio kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Elektros ir automatikos įrenginių studijų programos tikslas — rengti elektros inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai projektuoti, diegti, eksploatuoti, modernizuoti elektros ir automatikos įrenginius, automatizuotas sistemas bei gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstant organizuoti profesinę veiklą globalioje rinkoje. Studijų rezultatai: 1.Žino bendruosius gamtos, socialinių mokslų, matematikos sąvokas, dėsningumus bei dėsnius, reikalingus elektros inžinerijos krypties studijų programos atitinkantiems fundamentiniams pagrindams suprasti. 2.Įgyja pagrindinių praktikoje svarbių atitinkančių elektros inžinerijos žinių ir geba jas taikyti nustatant ir sprendžiant kompleksines konkrečias ar abstrakčias veiklos srities problemas. 3.Geba taikyti savo žinias, supratimą, atliekant inžinerinę analizę, parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą, įvertinant saugaus darbo normatyvus bei standartus. 4.Įgyja žinių ir įgūdžių reikalingų vykdant projektavimo darbus, atitinkančius elektros inžinerijos principus, elektros sistemų sandarą, funkcionavimą, parametrus. 5. Geba savarankiškai atlikti profesinės informacijos paiešką, analizuoti informacijos šaltinius, vykdant taikomuosius tyrimus elektros inžinerijos kryptyje.

6. Geba atlikti elektros inžinerinius eksperimentus, apdoroti jų rezultatus, taikant matematinius metodus, kompiuterinę įrangą bei pateikia šių rezultatų praktines išvadas. 7. Geba suprasti elektros inžinerinės veiklos pagrindinius reikalavimus, organizavimo principus, etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes. 8.Geba organizuoti elektros ūkio eksploataciją, planuoti padalinio veiklą ir vadovauti darbuotojams, parenkant ir taikant pažangias technologines, organizacines priemones bei gamybinę įrangą. 9.Geba diegti, eksploatuoti ir modernizuoti elektros ir automatikos įrenginius, diagnozuojant ir šalinant gedimus. 10.Geba atsakingai, kūrybiškai spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje, bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene. 11.Išmano sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokia atsakomybę už elektros inžinerinės veiklos rezultatus. 12.Inžinerinės veiklos lygmeniu išmano pagrindinius projektų valdymo ir verslo aspektus, suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą. Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, seminarai, praktiniai darbai, laboratoriniai darbai, savarankiški darbai, kursiniai projektai, profesinės veiklos praktikos ir kitos mokymo ir mokymosi veiklos Studijų rezultatų vertinimo būdai: Egzaminai, kolokviumai, testavimas, frontali žodinė apklausa, apklausa raštu, kontroliniai darbai, praktikos ataskaitų rengimas ir pristatymas, savarankiško darbo rengimas ir pristatymas, kursinių projektų rengimas ir pristatymas, baigiamųjų projektų rengimas ir pristatymas bei kiti metodai. Egzaminai ir projektai vyksta raštu ir žodžiu. Studentų pasiekimai egzaminų ir projektų gynimo metu vertinami nuo 1 iki 10 balų. Vertinimai nuo 1 iki 5 balų yra nepatenkinami. Sandara: Studijų moduliai (dalykai), praktika: Komunikavimo pagrindai, studijų pagrindai, elektrotechnika ir elektrotechninės medžiagos, inžinerijos pagrindai, elektros mašinos, automatinis valdymas, elektros įrenginiai ir jų valdymas, energetika, technologinių procesų valdymas, taikomieji tyrimai, mechatroninių

sistemų valdymas, projektų vadyba, energetinis ūkis, atsinaujinantys energijos šaltiniai, baigiamoji praktika. Studijų krypties dalykų apimtis 138 kreditai, praktikų - 33 kreditų Specializacijos: - Studento pasirinkimai: Studentas gali pasirinkti laisvai pasirenkamus bendruosius koleginius dalykus, numatytus direktoriaus įsakymu (PD1, PD2), taip pat alternatyviai pasirenkamus dalykus, numatytus studijų programos komiteto ir įtrauktus į studijų planą Išmaniųjų įrenginių technologijos A1/Robotų valdymas A2 Studijų programos skiriamieji bruožai: Elektros ir automatikos inžinerijos specialistai gebės diegti, eksploatuoti, modernizuoti elektros ir automatikos įrenginius, automatizuotas sistemas bei kūrybiškai ir kritiškai mąstant organizuoti profesinę veiklą globalioje rinkoje. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Elektros ir automatikos įrenginių studijų programos absolventai galės dirbti įvairiose Lietuvos ar kitų Europos šalių elektrinėse, elektros pastotėse ar elektros tinklų įmonėse, pramonės įmonėse, akcinėse bendrovėse, privačiose įmonėse. Jie galės organizuoti elektros ir automatikos įrenginių montavimo ir remonto darbus, parinkti darbų vykdymo metodus, apskaičiuoti, įvertinti materialius bei techninius resursus, nustatyti gedimų priežastis ir jų pašalinimo galimybes, tikrins atliktų darbų kokybę, naudosis projektine ir sąmatine dokumentacija, techniniais normatyvais bei brėžiniais, gebės rinkti ir interpretuoti duomenis, reikalingus sprendimų priėmimui, perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus bendraujant, todėl ši profesija yra paklausi ir perspektyvi šiuolaikinėje darbo rinkoje. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas. Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Automatika ir robotika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Elektronikos technika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Avionikos sistemų inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Elektros ir automatikos įrenginiai Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Automatinio valdymo sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais)
Vilniaus kolegija Kompiuterių inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus kolegija Elektronikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Elektros ir automatikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Automobilių elektronikos sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)