Buhalterinė apskaita ir finansai

Marijampolės kolegija

Mokymo įstaigaMarijampolės kolegija
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisApskaita
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531LX067
Įstaigos adresasMarijampolė, P. Armino g. 92-4
Marijampolės kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai): parengti aukštos kvalifikacijos buhalterius, gebančius organizuoti ir tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, analizuoti ūkio subjekto veiklos finansinius rezultatus, rengti biudžetus, kontroliuoti ūkinius procesus, nuolat mokytis ir tobulėti kintančioje aplinkoje.
Studijų rezultatai:
Absolventai:
1. Apibūdins verslą kaip sistemą, verslo aplinką, joje vykstančius įvykius ir procesus.
2. Gebės paaiškinti valdymo teorijų principus, finansų sistemos struktūrą, finansų ir apskaitos funkcijas, supras jų taikymo ypatumus praktinėje veikloje.

3. Žinos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus bei verslo apskaitos standartus (VAS), civilinės ir darbo saugos teisinius pagrindus bei supras jų taikymo ypatumus praktinėje veikloje.
4. Gebės rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus apskaitos profesinės veiklos ir naujovių diegimo problemoms spręsti.
5. Gebės naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, taikys efektyvius tyrimo metodus, kryptingai kaups informaciją apskaitos klausimams nagrinėti.
6. Gebės tinkamai parinkti apskaitos metodus ir adaptuoti konkrečiai organizacijai tinkamą apskaitos politiką bei ją įgyvendinti.
7. Gebės taikyti apskaitą reglamentuojančius teisės aktus bei verslo apskaitos standartus (VAS).
8. Gebės taikyti buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų principus.
9. Gebės naudotis informacinėmis technologijomis, specialiomis kompiuterinėmis apskaitos programomis bei jomis apdoros apskaitos informaciją.
10. Gebės tinkamai įforminti ūkines operacijas, remdamasis juridinę galią turinčiais dokumentais bei kontroliuos jų teisėtumą.
11. Gebės apskaityti organizacijos ir fizinių asmenų turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas bei vykdys vidaus kontrolę.
12. Gebės parengti finansines, mokestines, statistines ir kitas ataskaitas.
13. Gebės apibendrinti, analizuoti ir sisteminti organizacijos finansinių ataskaitų duomenis, vertins finansinės būklės ir veiklos rezultatus, teiks siūlymus valdymo, finansavimo, investavimo ir kitais klausimais.
14. Gebės pagrįsti išteklių panaudojimo efektyvumą ir įvertins riziką, rengiant organizacijos biudžetą, verslo planą.
15. Gebės planuoti, organizuoti ir kontroliuoti apskaitos tarnybos darbą.
16. Gebės efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su savo srities specialistais ir kitais asmenimis, spendžiant profesinės veiklos uždavinius bei konfliktus.
17. Gebės atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškels problemas ir jas spręs, lanksčiai, nestereotipiškai vertins reiškinius.
18. Gebės savarankiškai tobulinti ir plėsti profesinę kompetenciją, domėsis naujovėmis, pažangia patirtimi, suvoks moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį.
19. Gebės vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu, saviraiška, inovatyvumu grindžiamą veiklą kintančioje ir tarptautinėje aplinkoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos: taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, ištisinius praktinius uždavinius, video filmų peržiūrą, viešų darbų pristatymą, projektinius bei tiriamuosius darbus, atvejų (probleminių situacijų) analizę, straipsnių rengimą, integruotas užduotis.


Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Dalyko studijų rezultatų vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą dalykų studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Tarpinis vertinimas atliekamas vertinant studentų atliktas užduotis arba žinias ir gebėjimus, įgytus baigus tam tikros dalyko dalies studijas (testai, praktiniai darbai, kursiniai darbai, seminarai). Egzaminų sesijos metu vertinamos visos studento įgytos žinios ir gebėjimai.
Egzaminų sesijos metu taikoma studijų rezultatų vertinimo forma –egzaminas ar projektinis darbas. Studento žinios ir gebėjimai per egzaminą vertinami pažymiais nuo 1 iki10. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai ar projektinio darbo pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
1. Bendrieji kolegijiniai dalykai (15 kreditų): studijų įvadas ir profesinė etika, bendravimo psichologija, užsienio kalba, dokumentų valdymas.
2. Studijų krypties dalykai(135 kreditai.):
2.1. Krypties dalykai (96 kreditai): taikomoji matematika, informacijos technologijos, bendroji ir įmonių statistika, vadyba, taikomoji ekonomika, apskaitos pagrindai, įmonių finansai, finansinė analizė, finansų rinkos ir institucijos, finansinė apskaita, žmonių sauga, verslo teisė, socialinių tyrimų metodologija, individualių įmonių apskaita, mokesčiai, valdymo apskaita, vidaus auditas ir kontrolė, pelno nesiekiančių ūkio subjektų apskaita, kompiuterizuota apskaita.
2.2. Profesinės veiklos praktikos (30 kreditų): Pažintinė praktika, specialybės įgūdžių praktika 1, buhalterinės apskaitos praktika, specialybės įgūdžių praktika 2, baigiamoji praktika.
2.3. Baigiamojo darbo rengimas (9 kreditai).
3. Pasirenkamieji dalykai (9 kreditai):

Alternatyviai pasirenkami dalykai (21 kreditas):
Studento pasirinkimai:
Du moduliai prekybos įmonių apskaitos dalyko ir du moduliai žemės ūkio apskaitos dalyko. Studentai renkasi vieną modulį iš prekybos įmonių apskaitos dalyko ir vieną modulį iš žemės ūkio apskaitos dalyko.
Prekybos įmonių apskaitos dalyko modulis 1:
Prekybos įmonių apskaitos politika
Prekybos įmonių apskaita.
Prekybos įmonių apskaitos dalyko modulis 2:
Prekybos įmonių apskaitos politika
Kompiuterizuota prekybos įmonių apskaita
Žemės ūkio apskaitos dalyko modulis 1:
Žemės ūkio pagrindai
Ūkininko ūkio veiklos apskaita
Žemės ūkio įmonių apskaita
Žemės ūkio apskaitos dalyko modulis 2:
Žemės ūkio pagrindai
Žemės ūkio subjektų apskaita.

Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriami 9 kreditai.
Laisvai pasirenkamuosius dalykus studentai gali rinktis iš kolegijos siūlomo pasirenkamų dalykų sąrašo:
http://www.marko.lt/lt/studentams/studijos/laisvai-pasirenkami-dalykai


Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys, įgiję verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnį, galės dirbti įmonėse, įstaigose ir organizacijose savarankiškai arba kolektyviai, kur vykdoma ūkinė, finansinė veikla, tvarkyti įmonės turto, nuosavybės, įsipareigojimų, ūkinių ir finansinių procesų bei jų rezultatų apskaitą, kontroliuoti šių procesų eigą ir padėti vadovams priimti sprendimus.
Absolventai galės steigti buhalterinių paslaugų įmonę ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas, siekdamas įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį, studijas gali tęsti universitetuose pagal aukštojo mokslo Socialinių mokslų studijų srities Apskaitos studijų krypties studijų programas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Alytaus kolegija Buhalterinė apskaita Verslas ir administravimas Apskaita Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Apskaita Verslas ir administravimas Apskaita Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Buhalterinė apskaita Verslas ir administravimas Apskaita Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Buhalterinė apskaita ir finansai Verslas ir administravimas Apskaita Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Buhalterinė apskaita Verslas ir administravimas Apskaita Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Buhalterinė apskaita Verslas ir administravimas Apskaita Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Buhalterinė apskaita Verslas ir administravimas Apskaita Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Apskaita Verslas ir administravimas Apskaita Nuolatinė - 3 (metais)