Teisė ir viešieji pirkimai

Marijampolės kolegija

Mokymo įstaigaMarijampolės kolegija
Studijų krypties grupėTeisė
Studijų kryptisTeisė
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531KX006
Įstaigos adresasMarijampolė, P. Armino g. 92-4
Marijampolės kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti regionui ir šaliai reikalingus teisės specialistus praktiniam darbui viešajame, nevyriausybiniame ir privačiajame sektoriuje, turinčius platų spektrą teorinių ir praktinių žinių apie teisės esmę ir paskirtį, viešųjų pirkimų proceso valdymą ir procedūras, atskirų teisės šakų principus ir jų normų turinį, šių normų kūrimą, aiškinimą ir taikymą, pakankamus savarankiško ir komandinio darbo įgūdžius, gebančius analizuoti, atlikti tyrimus, priimti naujoves ir jas taikyti profesinėje veikloje bei suvokiančius nuolatinio profesinio tobulėjimo svarbą.
Studijų rezultatai:
1. Žinios ir jų taikymas:
1.1. Žino teisės teorijos ir teisės istorijos pagrindus;
1.2. Žino tarptautinės viešosios ir privatinės teisės, Europos Sąjungos teisės pagrindus; 1.3. Žino nacionalinės konstitucinės ir ordinarinės teisės principus ir svarbiausių institutų turinį;
1.4. Žino teisininko profesinės etikos pagrindus;
1.5. Geba įgytas teisės krypties žinias taikyti profesinėje veikloje ir spręsdamas konkrečias teisines problemas;
1.6. Turi bazines antrosios kalbos žinias;
1.7. Turi bazines kai kurių socialinių ir humanitarinių mokslų studijų sričių žinias ir gebėjimus jas taikyti.
1.8. Turi viešųjų pirkimų teisės žinių, geba jas sėkmingai taikyti sprendžiant įvairius klausimus viešųjų pirkimų srityje.
2. Gebėjimai atlikti tyrimus:
2.1. Geba atlikti problemų analizę;
2.2. Geba atlikti mokslinius-empirinius tyrimus formuluodamas tyrimo tikslus ir uždavinius, keldamas hipotezes ir jas tikrindamas, rinkdamas ir analizuodamas duomenis bei darydamas išvadas;
2.3. Geba rinkti informaciją iš įvairių šaltinių ir ją analizuoti, naudodamasis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bei duomenų bazėmis.
3. Specialieji gebėjimai:
3.1. Geba analizuoti įvairius teisinius dokumentus ir įvertinti jų galiojimo laiką, teritoriją ir galiojimą asmenims, taip pat identifikuoti konkrečias teisines taisykles, reguliuojančias asmenų veiklą;
3.2. Geba atstovauti asmenims, vadovaudamasis profesinės etikos reikalavimais bei tinkamai elgdamasis su konfidencialia informacija, pasitelkdamas vidinius bei aplinkos išteklius.
3.3. Geba kompetentingai organizuoti viešuosius pirkimus, analizuoti bei vertinti su viešaisiais pirkimais susijusias situacijas, operatyviai ir efektyviai spręsti viešųjų pirkimų santykiuose iškilusias problemas, atstovauti perkančiąją organizaciją.
4. Socialiniai gebėjimai:
4.1. Geba kritiškai vertinti kitų ir savo veiklą, žinias ir vertybes;
4.2. Moka taisyklingai žodžiu ir raštu vartoti kalbą, kuria vykdomos studijos, sklandžiai ja reikšti savo mintis;
4.3. Geba veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti su savo srities ir kitais specialistais;
4.4. Geba nešališkai spręsti praktinėje veikloje kylančius uždavinius.
5. Asmeniniai gebėjimai:
5.1. Geba savarankiškai mokytis savo veiklos srityje, pasirinkdamas tobulinimosi kryptį;
5.2. Geba kurti naujas idėjas praktinėje veikloje, prisitaikyti joje prie naujovių ir besikeičiančių sąlygų;
5.3. Geba planuoti savo laiką ir organizuoti savo veiklą;
5.4. Pasirengę prisiimti bendruosius etinius įsipareigojimus, siejamus su sąžiningumu ir pareigingumu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Realizuojant studijų programą taikomi aktyvinantys ir euristiniai studijų metodai. Jie padeda teoriją derinti su praktinėmis užduotimis, integruoti žinias problemoms spręsti, skatina studentų savarankiškumą, tobulėjimą, motyvaciją, ugdo gebėjimą kritiškai mąstyti, analizuoti problemas. Naudodami euristinius studijų metodus, dėstytojai įgalina studentus aktyviai dalyvauti diskusijose, patirties išsakyme, svarstymuose, kuo anksčiau pamatyti sąsajas tarp mokslo ir būsimos profesinės veiklos. Dalykų tikslai realizuojami pasitelkiant probleminį mokymąsi, praktinių situacijų ir atvejų analizę, projektinį darbą, dokumentų analizę, praktiką darbo vietoje, praktinių pavyzdžių analizę, realių problemų sprendimą projektinėje veikloje. Aktyvinantys ir euristiniai studijų metodai proporcingai derinami su tradiciniais žinių gebėjimų ugdymo metodais: paskaitomis, seminarais, diskusijomis ir konsultavimu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimo metodų įvairovė sudaro sąlygas atlikti visapusišką vertinimą ir suteikia jam objektyvumo. Programoje taikomi įvairūs vertinimo metodai (testai, referatų, projektų pristatymas, žodinių pranešimų stebėjimas ir kt.) bei su jais susijusios vertinimo priemonės.
Dalyko studijų rezultatų vertinimas nuosekliai atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikomas kaupiamasis vertinimas. Galutinį vertinimą sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai (testai, seminarai, studentų individualūs bei grupiniai savarankiški darbai) ir egzaminas arba projektinis darbas. Egzaminas (projektinis darbas) sudaro 60 proc. galutinio vertinimo. Tarpinių atsiskaitymų ir egzamino užduotys apima ne mažiau kaip du trečdalius visų dalyko programoje numatytų studijų rezultatų.
Studento žinios ir gebėjimai vertinami balais nuo 1 iki 10.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Teisės ir viešųjų pirkimų studijų programą sudaro šios dalys:
1. Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr. (lietuvių kalbos kultūra, informacinės technologijos, logika, užsienio kalba);
2. Studijų krypties dalykai –138 kr., kuriuos sudaro:
2.1. krypties dalykai – 96 kr. (profesinė etika ir studijų įvadas, bendroji ir teisės psichologija, teisės teorija, LR teisėsaugos institucijos, valstybės ir teisės istorija, civilinė teisė, konstitucinė teisė, civilinio proceso teisė, administracinė teisė, administracinis procesas, baudžiamoji teisė (bendroji dalis), baudžiamoji teisė (specialioji dalis), baudžiamojo proceso teisė, darbo teisė, sutarčių teisė, įmonių teisė, sociologija ir socialinių tyrimų metodologija, kriminologija, intelektinės nuosavybės teisė, ES teisė, tarptautinė teisė.
2.2. profesinės veiklos praktikos – 30 kr. (pažintinė praktika (3 kr.), teisėsaugos institucijų veikla (9 kr.), viešųjų pirkimų praktika (6 kr.), baigiamoji praktika (12 kr.);
2.3. baigiamasis darbas – 12 kr.;
3. Viešųjų pirkimų srities dalykai – 18 kr. (Viešųjų pirkimų teisė ir teismų praktika; Viešųjų pirkimų procedūros ir valdymas centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema, finansų teisė;
4. Laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kr.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Teisės ir viešųjų pirkimų studijų programoje yra pateikti šie laisvai pasirenkami dalykai: lyginamoji konstitucinė teisė, Lietuvos teisės istorija, lotynų kalbos pagrindai. Be to, studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo arba rinktis tam tikrus dalykus kitose aukštosiose mokyklose.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Vienintelė programa, susijusi su viešųjų pirkimų kompetencijų įgijimu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Profesinės veiklos praktikas studentai gali atlikti įvairiose įstaigose: apylinkių teismuose, policijos komisariatuose, apylinkių prokuratūrose, pataisos namuose, probacijos tarnyboje, antstolių kontorose, notarų biuruose, advokatų kontorose, savivaldybių administracijose, įvairiose įmonėse, įstaigose ir kt. Praktikos metu studentai įgyja praktinių įgūdžių, išmoksta dirbti konkrečioje darbo vietoje ir pritaikyti teorines žinias savarankiškoje praktinėje veikloje. Norintys turi galimybę atlikti praktikas užsienyje.
Baigę studijų programą absolventai gali dirbti įvairiose srityse: ikiteisminio tyrimo pareigūnais, teismo posėdžio sekretoriais, antstolių ir notarų padėjėjais, personalo tarnybos vadovais ir specialistais, teisininkais privačiose organizacijose, valstybinio socialinio draudimo fondo teritorinių skyrių pensijų poskyriuose, tarnautojais savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose bei teisėsaugos institucijose, muitinės tarnautojais, viešųjų pirkimų specialistais įvairiose organizacijose ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai studijas gali toliau tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties programas.
Absolventai gali kelti kvalifikaciją, atnaujinti žinias konferencijose, seminaruose, įvairios trukmės kvalifikacijos kėlimo kursuose ir pan.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022-05-31

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Teisė Teisė Teisė Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Teisė ir viešieji pirkimai Teisė Teisė Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Teisė Teisė Teisė Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Teisė Teisė Teisė Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Teisė Teisė Teisė Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Teisė Teisė Teisė Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Teisė ir Teisėsaugos institucijos Teisė Teisė Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)