Laivybos ir logistikos informacijos sistemos

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Mokymo įstaigaLietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
Studijų krypties grupėInformacijos ir ryšio technologijos
Studijų kryptisInformacijos ir ryšio technologijos (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6533BX002
Įstaigos adresasKlaipėda, I. Kanto g. 7
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas: laivybos ir logistikos informacijos sistemų specialistų dėmesio centre yra informacijos sistemų bei technologijų ir laivybos bei logistikos verslo ir technologinių procesų jungimas, todėl šių specialistų uždavinys – efektyvus informacinių verslo poreikių tenkinimas pateikiant duomenų analitinius rodiklius, konsultuojant duomenų kaupimo informacijos sistemose klausimais, padedant prižiūrėti sistemas, duomenų bazes, tvarkyti ir naudoti jose esančius duomenis. Šios krypties specialistas yra dviejų veiklos sričių – informatikos bei laivybos ir logistikos – tarpininkas, kuris randa, kaupia, apdoroja, apibendrina laivybos ir logistikos procesuose bei informacijos sistemose generuojamus duomenis ir/arba verslo procesų analitikos duomenis, juos struktūruoja, taiko duomenų analizės algoritmus ir naudodamas atviros prieigos programavimo instrumentus Phyton, R/R-Studio, transformuoja, analizuoja, vizualizuoja juos, geba interpretuoti rezultatus, rengti specializuotas duomenų analizės ataskaitas, patraukliai pristatyti gautus rezultatus ir reikalingu formatu pateikti juos sprendimo priėmimo procesuose.
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti informatikos profesinį bakalaurą, gebantį:
 žinoti ir taikyti matematikos bei informatikos dėsnius apdorojant laivybos ir logistikos informacijos sistemose saugomus duomenis;
 analizuoti ir modeliuoti laivybos ir logistikos verslo sprendimus bei alternatyvas, taikant duomenų srautų analizės metodus, šiuolaikines programavimo ir modeliavimo priemones, imitaciniam modeliavimui, remiantis laivybos ir logistikos informacijos sistemų duomenimis, įskaitant ir didžiųjų duomenų rinkinius;
 puoselėti laivybos ir logistikos informacijos sistemų ir jose saugomų duomenų etiško, saugaus bei sąžiningo naudojimo kultūrą, vertybines nuostatas tarptautiškumo ir mokymosi visą gyvenimą kontekste
Studijų rezultatai:
1) žinoti pagrindines informatikos teorijos sąvokas, šiuolaikinių informacijos sistemų algoritmų teoriją, pagrindinius programavimo metodus, jų taikymo galimybes projektuojant, diegiant, prižiūrint laivybos ir logistikos informacines sistemas ir tvarkant jose saugomus duomenis;
2) analizuoti pagrindinius tarptautinėje logistinėjė grandinėje susidarančius duomenų srautus, taikant apdorojimo informacinėse sistemose dėsnius ir algoritmus, atsižvelgiant į taikomų informacinių sistemų architektūrą;
3) vizualizuoti, apibendrinti ir interpretuoti laivybos ir logistikos procesų modelius, siekiant įvertinti modelių efektyvumą ir prognozuoti procesų pokyčius, vadovaujantis galiojančių nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų reikalavimais;
4) analizuoti laivybos ir logistikos krovinių srauto optimizavimo rezultatus, modeliuojant situacijas skirtingomis krovinio rūšies, transporto sistemų logistinio jungiamumo, procesų valdymo ir ekonominio efektyvumo sąlygomis;
5) taikyti matematikos dėsnius analizuojant laivybos ir logistikos informacijos sistemų duomenis, atsižvelgiant į duomenų tipą, struktūrą ir paskirtį;
6) taikyti algoritmus ir matematinius metodus bei šiuolaikinę skaičiavimų programinę įrangą formuojant validžius pradinių laivybos ir logistikos informacijos sistemų atviros prieigos duomenų bazių rinkinius;
7) modeliuoti krovinių srautų judėjimo operacijas, remiantis generuojamų laivybos ir logistikos procesų duomenų srautu bei taikant alternatyvias programavimo priemones, technologijas ir sistemas;
8) rengti ir įgyvendinti laivybos ir logistikos informacijos sistemose saugomų duomenų srautų valdymo ir integracijos projektus, taikant didžiųjų duomenų valdymo metodus ir priemones;
9) formuoti darnos pasaulėžiūrą, erudiciją, sąžiningo informacinių sistemų ir jose saugomų duomenų naudojimo kultūrą, studijų bei mokymosi visą gyvenimą nuostatas ir įgūdžius;
10) bendrauti ir bendradarbiauti žodžiu bei raštu su šalies ir užsienio partneriais rengiant bei įgyvendinant laivybos ir logistikos informacijos sistemų projektus, interpretuojant ir pristatant duomenų analizės, situacijų modeliavimo ir alternatyvių scenarijų rezultatus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitų tipai: teoriniai užsiėmimai, praktikumai bei savarankiškas darbas konsultuojantis su dėstytojais. Kai kurie teoriniai užsiėmimai ir pažintinio pobūdžio praktikumai vykdomi vaizdo konferencijų būdu.
Praktikumai vyksta kompiuterių laboratorijose, specializuotuose navigacijos ir laivo jėgainės treniruokliuose, jūrų krovinių informacijos sistemos bei jūrų uosto krovos terminalo valdymo treniruokliuose.
Praktikumų metu organizuojamos mokomosios išvykos į laivybos ir logistikos bei IT ir ryšių paslaugų įmones.
Pagrindinės studijų veiklos: mokslinės literatūros šaltinių analizė, darbas bibliotekoje, aktyvi duomenų paieška ir duomenų apdorojimo operacijos, informacijos sistemų technologinės įrangos projektavimas ir konfigūravimas, programinės įrangos diegimas, laivybos ir logistikos sektoriaus informacijos sistemų srities problemų sprendimas, informacijos sistemų projektų rengimas, duomenų rinkinių sudarymas ir tyrimo algoritmo projektavimas, duomenų bazių SQL pagrindai, programavimas ir situacijų modeliavimas Python, R/R-Studio, GIS, dirbtinio intelekto (mašininio mokymo) algoritmų taikymo galimybių vertinimas, gautų rezultatų vizualizavimas, rezultatų interpretavimas bei jų viešas pristatymas diskusijose, seminaruose ir konferencijose, mokymasis baigiamosios profesinės veiklos praktikos vietoje.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa raštu, testas, esė, referatas kontrolinis darbas, egzaminas, duomenų rinkinių ir analitinių modelių pristatymas, bibliografinio sąrašo pristatymas, atvejo analizės rezultatų pristatymas, individualus darbas, individualus projektas, darbo grupėse rezultatų pristatymas, problemos sprendinių pristatymas, pranešimas seminare ir/ar konferencijoje, programavimo įgūdžių demonstravimas praktikumuose, programinio kodo pristatymas, užduočių atlikimas ir dalyvavimas jose, koncepcinio modelio pristatymas, optimizavimo sprendimo pristatymas, vizualizuotų rezultatų pristatymas, tiriamasis darbas, tiriamojo darbo rezultatų pristatymas, kursinis darbas ir jo viešas pristatymas, baigiamosios profesinės veiklos praktikos ataskaita ir jos gynimas, baigiamasis darbas ir jo viešas gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų moduliai: Informatikos užsienio kalba, Darni tarptautinės logistikos plėtra, Matematiniai analizės pagrindai, Matematinė logika ir statistika, Matematiniai optimizavimo metodai, Matematiniai prognozavimo metodai, Algoritmai ir duomenų struktūros, Imitacinis modeliavimas, Dirbtinio intelekto pagrindai, Eksperimentinio didelės apimties duomenų rinkinio formavimas, Logistinės grandinės infrastruktūra, Logistinės grandinės valdymas ir ekonomika, Laivybos ir logistikos procesų modeliavimas.
Laivybos ir logistikos informacijos sistemų duomenų analizės baigiamoji profesinės veiklos praktika, kuri vyksta 5 semestre ir gali būti atliekama IT ir ryšio paslaugų sektoriaus kompanijose, laivybos ir logistikos įmonėse, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto organizacijose.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Užsienio kalbų modulis yra sudarytas iš trijų pasirenkamų dalykų: pirmas dalykas pasirenkamas iš dviejų dalykų: Informatikos anglų kalba arba Informacijos sistemų anglų kalba; antras dalykas pasirenkamas taip pat iš dviejų: Tarptautinės logistikos įvadas anglų kalba arba Jūrinė anglų kalba; trečias dalykas, Antroji užsienio kalba pradedantiesiems A1, A2 lygmeniu, pasirenkamas vienas iš trijų: rusų kalba, arba vokiečių kalba, arba ispanų kalba. Profesinė anglų kalba dėstoma B1, B2 lygiu.
Laivybos ir logistikos informacijos sistemų duomenų analizės baigiamoji profesinės veiklos praktika: galima rinktis vieną iš penkių profesinės veiklos praktikos sričių: laivybos informacijos sistemų duomenų analizės arba intermodalinės logistinės grandinės informacijos sistemų duomenų analizės arba laivybos ir logistikos įmonių verslo analitikos, laivybos ir logistikos informacijos sistemų ir programų analitikos arba laivybos ir logistikos technologinių procesų duomenų analizės baigiamosios profesinės veiklos praktikos kryptį.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tarpdiscipliniškumas: laivybos ir logistikos informacijos sistemų studijos apjungia į vieną visumą žinias bei kompetencijas informatikos, matematikos laivybos ir logistikos srityse, o įgytos žinios ir profesinės kompetencijos taikomos laivybos ir visos globalios logistinės grandinės verslo procesų bei technologinių sprendimų optimizavimo problemoms spręsti.
Atviros prieigos instrumentai: studijų metu išmokstama dirbti su Python, R/R-Studio programavimo priemonėmis. Tai yra vieni paklausiausių programavimo instrumentų informacijos sistemų duomenų analitinei veiklai.
Treniruoklinis mokymas: Eksperimentinio didelės apimties duomenų rinkinio formavimo bei Laivybos ir logistikos procesų modeliavimo modulių praktikumai vyksta LAJM specializuotuose treniruokliuose: daugiafunkciniame navigacijos treniruoklyje, laivo jėgainės treniruoklyje, jūrų krovinių informacijos sistemų treniruoklyje, jūrų uosto krovos terminalo valdymo treniruoklyje. Tai sudaro sąlygas studentams susipažinti su realiai vykstančiais procesais laivyboje ir logistikoje, išmokti spręsti specializuoto pobūdžio optimizavimo problemas.
Atitikimas rinkos poreikiams: autonominės transporto priemonės, daiktų interneto technologijos, dirbtinio intelekto, besimokančių sistemų algoritmų taikymas laivybos ir logistikos sektoriuje sąlygoja duomenų analitikos poreikį globalioje logistinėje grandinėje sprendžiant globalias krovinių ir transporto optimalaus paskirstymo problemas, todėl studentams suteikiamos šių sričių specializuotos bazinės žinios ir įgūdžiai yra paklausios rinkoje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Laivybos ir logistikos informacijos sistemų duomenų analitikos specialistas gali dirbti laivybos įmonėse, įvairių transporto sistemos, logistikos, gamybos ir verslo įmonėse, jūrų uoste, informacijos ir ryšių technologijų įmonėse. Šių specialistų, kaip duomenų analitikų karjera sėkminga gali būti ne tik laivybos ir logistikos privataus ir viešojo sektoriaus organizacijose, tačiau įgytos žinios ir kompetencijos gali būti panaudotos ir kitose srityse – užtikrinant valstybės kibernetinį saugumą ar verslo informacijos sistemų saugumą, finansų ir draudimo rinkose, viešojo sektoriaus (sveikatos, švietimo, transporto ir kitose) įmonėse, teisės srityje.
Absolventai gali vykdyti profesinę veiklą IT sprendimų projektavimo ir kūrimo jūrų transporto bei logistikos sektoriams srityje bei šių sprendimų įgyvendinimo srityje laivybos ir logistikos sektoriaus įmonėse.
Plačios profesinės veiklos galimybės: laivybos ir logistikos informacijos sistemų duomenų analitikos specialistas gali dirbti laivybos įmonėse, įvairių transporto sistemos, logistikos, gamybos ir verslo įmonėse, jūrų uoste, informacijos ir ryšių technologijų įmonėse. Šių specialistų, kaip duomenų analitikų karjera sėkminga gali būti ne tik laivybos ir logistikos privataus ir viešojo sektoriaus organizacijose, tačiau įgytos žinios ir kompetencijos gali būti panaudotos ir kitose srityse – užtikrinant valstybės kibernetinį saugumą ar verslo informacijos sistemų saugumą, finansų ir draudimo rinkose, viešojo sektoriaus (sveikatos, švietimo, transporto ir kitose) įmonėse, teisės srityje.
Absolventai gali vykdyti profesinę veiklą IT sprendimų projektavimo ir kūrimo laivybos bei logistikos sektoriams srityje bei šių sprendimų įgyvendinimo srityje laivybos ir logistikos sektoriaus bendrovėse.

Profesijos pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių,:
 (2511) sistemų analitikai: kompiuterių sistemų analitikas, kompiuterių sistemų specialistas, verslo informacinių technologijų konsultantas, konsultantas kompiuterių sistemų klausimais, ekonominių informacinių sistemų analitikas;
 (2514) taikomųjų programų kūrėjai: programuotojas;
 (2521) duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai: kompiuterių duomenų bazių analitikas, duomenų bazių administratorius, duomenų bazių specialistas, duomenų bazių programuotojas;
 (2522) Sistemų administratoriai: tinklo administratorius, IT sistemų administratorius, kompiuterinių sistemų administratorius;
 (2529) kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai: veiklos duomenų apdorojimo inžinierius, informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistą, informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius;
Laivybos ir logistikos informacijos sistemų specialisto profesinės veiklos kompetencijos gali apimti ne tik informacijos sistemų duomenų analitikos veiklą, tačiau taip pat šie specialistai gali dirbti informacinių sistemų architektais, programuotojais, duomenų bazių valdymo ir administravimo specialistais, sistemų integravimo specialistais, informacijos sistemų administratoriais.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas antroje pakopoje informatikos mokslų studijų kryptyje arba giminingose, pavyzdžiui, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos ar pan., atsižvelgiant į šias studijas vykdančių aukštųjų mokyklų reikalavimus.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla Laivybos ir logistikos informacijos sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Informacijos ir ryšio technologijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 3 (metais)