Jūrų laivavedyba

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Mokymo įstaigaLietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
Studijų krypties grupėTransporto paslaugos
Studijų kryptisTransporto paslaugos
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 6 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6531FX008
Įstaigos adresasKlaipėda, I. Kanto g. 7
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos laivavedį, laivo įgulos laivo denio vadovaujantį specialistą, kuris gebės saugiai valdyti neriboto tonažo laivus, planuoti ir vykdyti saugų ir ekonomiškai naudingą laivo reisą, efektyviai eksploatuoti šiuolaikinę navigacinę ir radijo ryšio įrangą bei taikyti socialinių, ekonominių, aplinkos, technologijų mokslų žinias planuojant, valdant bei vykdant laivo veiklos kontrolę, vadovaujantis nacionaliniais bei tarptautiniais bendrosios bei jūrų teisės aktais, Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijomis, kokybės standartais, saugios laivybos reikalavimais.
Studijų rezultatai:
1. Suprasti matematikos, gamtos mokslų ir informacinių technologijų pagrindus, medžiagų savybes, paaiškinant jūrų technologijų esmines sąvokas ir jų turinį.
2. Taikyti pamatines ir naujausias jūrų technologijos bei kitų mokslų žinias sprendžiant laivo valdymo, navigacijos, reiso planavimo, krovinių gabenimo jūra ir laivybos saugumo, aplinkos apsaugos technologines problemas, derinant teorines ir taikomąsias žinias, atsižvelgiantį į jūrų transporto sektoriaus veiklos kompleksiškumą.
3. Analizuoti jūrų laivavedybos procesus ir procedūras, pasirenkant technologinę įrangą laivo valdymo, navigacijos, krovinių gabenimo jūra ir laivybos saugos sprendimams bei užtikrinant laivo įgulos ir keleivių saugą.
4. Taikyti laivavedybos procesų projektavimo metodikas ir procedūras vadovaujantis Tarptautinės jūrų organizacijos bei nacionaliniais saugios laivybos reikalavimais.
5. Rasti reikiamą profesinę informaciją jūrų laivo reiso planavimo, uostų informacijos, krovinių logistikos ir kitose specializuotose duomenų bazėse bei kituose informacijos šaltiniuose.
6. Taikyti elektroninius navigacijos treniruoklius ir kitas informacines technologijas planuojant ir kontroliuojant laivo reiso ir krovinių krovos procedūras, užtikrinant laivybos saugumą ir aplinkosaugą.
7. Įgyti darbo su laivo technologine įranga įgūdžių, imituojant laivo saugaus valdymo procedūras navigacijos elektroniniuose treniruokliuose ir vertinant eksperimentų eigą bei rezultatus technologiniu ir vadovavimo požiūriu.
8. Vykdyti jūrų laivavedybos funkcijas eksploatavimo ir vadovavimo lygmenyje pagal STCW konvencijos reikalavimus.
9. Valdyti laivo krovos procesą užtikrinant laivo stovumą eksploatavimo ir vadovavimo lygmenyje pagal STCW konvencijos reikalavimus.
10. Užtikrinti laivo eksploatavimo kontrolę ir vykdyti veiksmus, susijusius su laivo įgulos bei keleivių saugos ir saugumo užtikrinimu eksploatavimo ir vadovavimo lygmenyje pagal STCW konvencijos reikalavimus.
11. Suprasti darbo laivuose saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, laivybos verslo komercines aplinkybes, išmanyti laivybos verslą technologinės veiklos lygmeniu, vadovaujantis veiklos organizavimo bei saugos užtikrinimo principais.
12. Bendrauti ir bendradarbiauti žodžiu ir raštu su šalies ir užsienio partneriais bei jūrų transporto sektoriaus bendruomene rengiant ir įgyvendinant jūrų technologijų projektus, atsižvelgiant į jūrų transporto projektų valdymo ir verslo aspektus technologinės veiklos lygmeniu.
13. Dirbant savarankiškai ir komandoje įgyti jūrų laivavedžio veiklos srities žinių, suvokti atsakomybę už savo veiklos rezultatus ir jų poveikį visuomenės, ekonomikos ir kultūros raidai, gerovei ir aplinkai, plėtoti darnos pasaulėžiūrą, erudiciją, kūrybiškumą, jūrinį mentalitetą, vertybines nuostatas tarptautiškumo ir mokymosi visą gyvenimą kontekste.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Tradicinės ir įtraukiančios paskaitos, seminarai, diskusijos, mokslinės ir profesinės literatūros analizė, laivo valdymo scenarijų ir atvejų analizė, technologinių laivo valdymo problemų sprendimas, kompiuterinis laivo reiso modeliavimas, kompiuterizuotas mokymas, praktinių įgūdžių lavinimas elektroniniuose navigacijos treniruokliuose, imituojant realius laivo valdymo scenarijus, lyderystės ir psichologinio atsparumo praktikumai, individualūs ir komandiniai projektai, laboratoriniai darbai laivo gyvybingumo ir žmonių gyvybių išsaugojimo, gaisrų gesinimo, medicinos, radijo ryšio, elektroninių jūrlapių, inžinerijos ir technologijų bei kt. laboratorijose, savarankiškas darbas, profesinės veiklos praktikos jūrų laivuose, plaukiojančiuose viso pasaulio vandenynuose ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomi formuojamojo, kaupiamojo ir apibendrinamojo vertinimo būdai – tai apklausa žodžiu ir raštu, koliokviumas, testavimas, sąvokų ir koncepcijų žemėlapis, referatas, recenzija, atvejo analizė, aplanko metodas, tiriamasis darbas, kursinis darbas, praktikos ataskaita, praktinių ir savarankiškų darbų rengimas bei pristatymas, praktinių įgūdžių demonstravimas treniruokliuose ir laboratorijose, egzaminas raštu ir žodžiu.
Studijų pasiekimai vertinami puikiu, tipiniu ir slenkstiniu lygmenimis, dešimtbalės sistemos pažymius priskiriant: puikiam (10 ir 9), tipiniam (8 ir 7) ir slenkstiniam (6 ir 5). Dalyko pažymį sudaro kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys, kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše.
Studijos baigiamos viešu baigiamojo darbo gynimu ir kvalifikaciniu egzaminu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrojo lavinimo dalykai/moduliai: Jūrinė anglų kalba, Kalbos kultūra ir akademinis raštingumas; Transporto informacinės technologijos;
Krypties studijų dalykai/moduliai: Taikomoji matematika; Matematiniai navigacijos pagrindai; Jūrų technologijų pagrindai; Laivų elektros ir elektronikos įranga; Darbo, civilinė ir aplinkos sauga; Laivų energetiniai įrenginiai; Krovinių gabenimo jūrų transportu technologijos; Jūrų teisė; Laivo valdymas ir manevravimas; Laivo valdymas avarinėse situacijose; Laivo valdymas įvairiomis sąlygomis; Laivo valdymas ir manevravimas sudėtingomis sąlygomis; Jūreivystės pagrindai; Laivo sandara; Laivo teorija, Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė, laivo saugumo užtikrinimas; Specialusis gaisrų gesinimas ir pirmoji medicininė pagalba; Darbas su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis, Navigacinė meteorologija; Okeanografinių sąlygų prognozavimas; Navigacija ir laivo vietos nustatymas; Reiso planavimas, vykdymas ir laivo vietos nustatymas; Reiso planavimas ir laivavedyba; Jūreivystės astronomija; Laivavedybos techninės priemonės; Tiltelio navigacinė įranga; Laivo saugaus valdymo sistema; Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugos sistemos radijo ryšio operatorių mokymo programa; Radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo ir automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos; Elektroninių jūrlapių atvaizdavimo ir informacijos sistemos, Radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo ir automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos, Laivo tiltelio resursų valdymas; Vadybos pagrindai ir žmogiškųjų išteklių valdymas; Jūrų transporto ekonomikos pagrindai.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Filosofija ir etika/ Sociologija/ Politikos mokslų pagrindai; Antroji užsienio kalba (rusų/ispanų/vokiečių);
Profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos plaukiojimo praktika karo laivuose;
Baigiamoji jūrinio plaukiojimo praktika/ Baigiamoji pakrančių plaukiojimo praktika/ Baigiamoji profesinės veiklos plaukiojimo praktika karo laivuose.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos STCW standartus atitinkanti ir vienintelė šalyje jūrų technologijų studijų krypties koleginių studijų programa, kurią baigus įgyjamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir laivavedžio profesinė kvalifikacija, suteikianti teisę įgyti laivo denio tarnybos vadovaujančiojo specialisto, budinčiojo laivavedžio, jūrinio laipsnio diplomą bei kaupiant darbo jūrų laive stažą pasiekti aukščiausio, laivų kapitono, jūrinio laipsnio ir vadovauti laivo įgulai.
Profesinės veiklos praktikos trukmė 12 mėn. ir atliekama 2-ame ir 3-iame kursuose. Praktikos metu įgyjami praktiniai profesiniai įgūdžiai dirbant įvairių tipų jūrų laivuose (konteinervežiuose, sausakrūviuose, tanklaiviuose ir kt.) įvairiuose plaukiojimo regionuose visame pasaulyje.
Pirmasis jūrinio laipsnio diplomas išduodamas sėkmingai baigus studijų programą ir studijų metu sukaupus 12 mėn. darbo jūroje stažą.
Studijų metu studentams suteikiama galimybė įgyti jūreivio profesinę kvalifikaciją ir Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos bendrosios paskirties radijo ryšio operatoriaus kvalifikaciją.
Papildomi pasirenkamieji dalykai: Kūno kultūra/Irklavimas ir buriavimas; Karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų karininkų vadų mokymai.
Studentai, sėkmingai baigę Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų vadų mokymus, įgyja atsargos karininko laipsnį su kovinės dalies vado kvalifikaciją.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta laivavedžio kvalifikacija suteikia galimybę užimti budinčiojo kapitono padėjėjo pareigas, o sukaupus Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos nustatytą darbo stažą jūrų laivuose, laive užimti vyriausiojo kapitono padėjėjo, o vėliau ir kapitono pareigas, neriboto tonažo, plaukiojimo rajono ir įvairios paskirties laivuose. Baigus jūrininko profesinę karjerą, galima įkurti ir dirbti jūrų verslo įmonėse, Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamente, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje, vidaus vandenų transporto sektoriuje ir pan.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turi teisę studijuoti antrosios pakopos studijų programose aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla Jūrų laivavedyba Transporto paslaugos Transporto paslaugos Ištęstinė - 6 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)