Laivų elektros įrenginių eksploatavimas

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Mokymo įstaigaLietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
Studijų krypties grupėTransporto paslaugos
Studijų kryptisTransporto paslaugos
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 5 (metais), Nuolatinė - 3.5 (metais)
Kreditai210
Programos kodas6531EX046
Įstaigos adresasKlaipėda, I. Kanto g. 7
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos, reglamentuojamos Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijų, elektromechaniką inžinierių, – vadovaujantį jūrų elektrotechnikos inžinerijos specialistą, gebantį:
­ suprasti ir taikyti bendruosius inžinerijos, elektrotechnikos, gamtos bei aplinkos mokslų principus ir dėsnius, užtikrinant elektros, elektronikos, jėgainių, valdymo ir paskirstymo įrenginių, varomųjų ir pagalbinių mechanizmų veikimą ir techninę priežiūrą;
­ savarankiškai skaityti, braižyti bei analizuoti elektrines schemas taikant informacines technologijas, atlikti tarnybos veiklos tyrimus ir analizuoti techninius veiklos rezultatus ir priimti efektyvius inžinerinius sprendimus, siekiant ekonomiškai naudingų rezultatų;
­ vadovauti laivų elektromechaninei tarnybai, planuoti, valdyti bei kontroliuoti veiklą;
­ taikyti šiuolaikines informacines komunikacines technologijas
­ saugiai eksploatuoti, prižiūrėti ir šalinti laivo elektromechaninės įrangos gedimus, atsižvelgiant į įvairių veiksnių įtaką sistemos patikimumui ir prieinamumui, techninės priežiūros procedūras, tinkamai pasirenkant darbo, matavimo įrankius ir prietaisus, laikantis nacionalinių, tarptautinių bendrosios bei jūrų teisės aktų, konvencijų, elektros kokybės standartų, saugios laivybos ir kitų reikalavimų.
Studijų rezultatai:
1. Žinoti bendruosius matematikos, gamtos mokslų dėsningumus ir dėsnius, siekiant suprasti jūrų inžinerijos sąvokas ir jų turinį.
2. Turėti pamatinių ir naujausių jūrų inžinerijos mokslų studijų krypties bei kitų susijusių mokslų krypčių žinių, svarbių dirbant praktiškai, vykdant laivų elektros ir elektroninės valdymo įrangos eksploataciją, atsižvelgiant į jūrų transporto inžinerijos mokslų daugiakryptiškumą bei galimybes inžineriniams sprendimams, technologijoms pritaikyti kitų mokslų žinias.
3. Gebėti analizuoti, vertinti ir interpretuoti jūrų inžinerijos, laivų elektros ir elektroninės valdymo įrangos eksploatavimo procesus.
4. Taikyti įgytas žinias ir supratimą, analizuojant jūrų inžinerijos uždavinius, modeliuojant laivų elektros ir elektronikos valdymo įrangos eksploatavimo procesus, parenkant tinkamus sprendimo ir modeliavimo metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
5. Taikyti elektroninius treniruoklius, projektuojant ir analizuojant jūrų inžinerijos, laivų elektros ir elektronikos valdymo įrangos eksploatavimo procesų duomenis pagal apibrėžtą metodiką, vadovaujantis nustatytais techniniais, ekonominiais ir aplinkosaugos reikalavimais.
6. Rasti reikiamą profesinę ir mokslinę informaciją duomenų bazėse ir kituose mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniuose, ją sisteminti ir interpretuoti.
7. Atlikti jūrų inžinerijos ir laivų elektros įrangos eksploatavimo uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus bei dirbti su laivų elektros ir elektronikos valdymo įranga, darbo grupėse ar projektuose su kitų krypčių specialistais, analizuoti ir apdoroti gautus eksperimentinius rezultatus, pateikiant šių rezultatų analizės išvadas, praktiškai sprendžiant problemas, atsižvelgiant į etines, aplinkos apsaugos, komercines, veiklos organizavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos aplinkybes.
8. Inžinerinės veiklos lygmeniu eksploatuoti, prižiūrėti ir remontuoti laivų elektros ir elektronikos bei laivų valdymo įrangą, automatikos, elektros paskirstymo ir elektros sistemas, kuriose įtampa viršija 1000 V, pagrindinius bei pagalbinius mechanizmus, svarbius laivo eiklumui ir saugai, taikant projektų valdymo pricipus bei vadovaujantis saugaus darbo laive, elektros ir energetinių įrenginių saugaus eksploatavimo taisyklėmis bei procedūromis.
9. Prižiūrėti, eksploatuoti ir remontuoti laivo tiltelio navigacijos įrangą, elektroninius tinklus, ryšių sistemas, denio mechanizmus ir krovos valdymo įrangą, taikant įvairias gedimų aptikimo ir likvidavimo metodikas.
10. Vykdyti, organizuoti laivo elektromechaninės dalies veiklą ir užtikrinti tarptautinių konvencijų, nacionalinius bendrosios bei jūrų teisės aktus ir darbo saugos reikalavimus, siekiant žmonių gyvybės saugumo, laivo gyvybingumo, gamtos saugos, taikant lyderystės, veiklos organizavimo ir saugos užtikrinimo principus laivo reiso metu, avarijų, gedimų ir jų padarinių likvidavimo atvejais.
11. Mokėti dirbti savarankiškai ir komandoje daugiakultūrinėje aplinkoje bendraujant su jūrų inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene taisyklinga lietuvių bei jūrine anglų kalba.
12. Suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus ir individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
­ Teorinės paskaitos, mokslinės ir praktinės literatūros analizės, seminarai, diskusijos, dalyko turinio ir užsienio kalbos integruotas mokymas, nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų, direktyvų ir nuostatų, reglamentuojančių jūrų transporto sektorių, elektros įrenginių taisyklių turinio analizė;
­ Praktikumai ir studijos vykdomi mokomuosiuose bei laboratorijų korpusuose naudojant naujausią elektros pavarų laboratorinę įrangą, parengtą pagal Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC) elektros energijos tiekimo IT sistemą, inžinerijos laboratorinę įrangą, eksperimentines plokštes, elektrotechnikos ir automatikos įrangą, laivų aukštos įtampos paskirstymo skydinę (12 kV).
­ Pažintiniai ir mokomieji praktikumai vykdomi elektros paslaugų ir inžinerinių sprendimus kuriančiose įmonėse, laivų statybos ir remonto gamyklose, laivuose, LAJM dirbtuvėse.
­ Modeliavimas, individualūs ir komandiniai projektai, kompiuterinės inžinerinės grafikos sistema AutoCad, praktinių įgūdžių demonstravimas imituojant realas laivų mašinų skyriaus elektroniniuose treniruokliuose (atitinkančių tarptautinius, ES ir nacionalinių teisės aktus), tiriamieji laboratoriniai darbai, taikomųjų mokslinių tyrimų publikacijų rengimas, pranešimai nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, mokymas grįstas problemų analize, atvejo analizė, darbas grupėse.
­ Studijų metu kontaktinės paskaitos derinamos su konsultacijomis, savarankišku ir nuotoliniu darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomi formuojamojo, kaupiamojo ir apibendrinamojo vertinimo būdai – tai apklausa žodžiu ir raštu, koliokviumas, testavimas, sąvokų ir koncepcijų žemėlapis, kursinis darbas, projektinis darbas, atvejo analizė, aplanko metodas, tiriamasis darbas, kursinis darbas, praktikos ataskaita, probleminės situacijos analizė, praktinių ir savarankiškų darbų rengimas bei pristatymas, viešas praktinių darbų pristatymas ir gynimas, mokslinių taikomųjų tyrimų publikacijų rengimas ir pristatymas nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, praktinių įgūdžių demonstravimas treniruokliuose ir laboratorijose, viešas profesinės užsienio kalbos įgūdžių demonstravimas paskaitų, praktinių užsiėmimų metu, egzaminuose, diferencijuotos įskaitos ir egzaminai vykdomi raštu ir žodžiu.
Studijų pasiekimai vertinami puikiu, tipiniu ir slenkstiniu lygmenimis, dešimtbalės sistemos pažymius priskiriant: puikiam (10 ir 9), tipiniam (8 ir 7) ir slenkstiniam (6 ir 5). Dalyko pažymį sudaro kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys, kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše.
Studijos baigiamos kvalifikaciniu egzaminu ir viešu profesinio bakalauro baigiamojo darbo gynimu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrojo lavinimo dalykai (17 kr.): Jūrinė anglų kalba;
Studijų krypties dalykai/moduliai (133 kr.):
­ Inžinerijos mokslų pagrindai: Taikomoji matematika, Matematiniai inžinerijos pagrindai, Informacinės technologijos, Mechaninių inžinerinių sistemų modulis (Medžiagų inžinerija, Termodinamika, Hidraulika), Taikomoji chemija, Elektrotechnika ir elektriniai matavimai, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Galios elektronikos pagrindai;
­ Jūrų inžinerijos pagrindai: Laivų elektronika ir automatika, Laivų pagalbinių mechanizmų inžinerinės sistemos, Laivų elektros ir galios perdavimo įranga, Laivų elektros technologijos, Laivų navigacijos ir ryšio sistemos, Laivų kompiuteriniai tinklai, Laivų jėgainių automatinės sistemos, Atsinaujinantys energijos šaltiniai, Laivų aukštos įtampos sistemos ir įranga, Laivų elektros įrenginių elektroninis treniruoklis, Laivų elektros įrangos eksploatavimas, Jūrų teisė, Darbo, civilinė ir aplinkos sauga, Inžinerinių taikomųjų tyrimų ir projektų metodologijos modulis (Profesinės kalbos kultūra, Inžinerinių tyrimų metodologija, Jūrų inžinerinių projektų valdymas);
­ Jūrinio laipsnio diplomui gauti: Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė (STCW, A-VI/1), Laivo saugumo užtikrinimas (STCW A-VI/6-2), Specialusis gaisrų gesinimas (STCW A-VI/3), Pirmoji medicininė pagalba (STCW A-VI/4), Darbas su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis (išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis) (STCW A-VI/2-1), Laivų mašinų skyriaus resursų valdymas (STCW A-III/1-3, A-III/6, A -VIII/2).
Praktika (60 kr.)
­ Mokomoji šaltkalvystės ir remonto praktika;
­ Laivų elektros įrangos techninės priežiūros ir remonto profesinės veiklos praktika;
­ Profesinės veiklos praktika jūrinio plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos plaukiojimo praktika karo laivuose/ Laivų elektros įrangos techninio aptarnavimo profesinės veiklos praktika
­ Baigiamoji profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika/ Baigiamoji profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika/ Baigiamoji profesinės veiklos plaukiojimo praktika karo laivuose/ Baigiamoji laivų elektros įrangos techninio aptarnavimo profesinės veiklos praktika
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Bendrojo lavinimo studijų dalykai (2 kr.): Filosofija ir etika, Sociologija, Politikos mokslų pagrindai, Europos kultūra, Valdymo psichologija, Tarpkultūrinė komunikacija, Jūrų uostų ir laivybos raida;
Studijų krypties dalykai (4 kr.): Jūreivystės pagrindai; Transporto sistemų geografija;
Praktikos (48 kr.): Profesinės veiklos praktika jūrinio plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos plaukiojimo praktika karo laivuose/ Laivų elektros įrangos techninio aptarnavimo profesinės veiklos praktika
Baigiamoji profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika/ Baigiamoji profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika/ Baigiamoji profesinės veiklos plaukiojimo praktika karo laivuose/ Baigiamoji laivų elektros įrangos techninio aptarnavimo profesinės veiklos praktika
Studijų programos skiriamieji bruožai:
­ Tai tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos STCW reikalvimus atitinkanti ir vienintelė jūrų inžinerijos krypties koleginių studijų programa šalyje, kurią baigus suteikiamas jūrų inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir laivo elektromechaniko kvalifikacija.
­ Laivų elektromechanikui, kurio profesinė veikla susijusi su technologinių naujovių įdiegimu, būtinos išskirtinės fundamentaliųjų mokslų, aukštųjų technologijų bei anglų kalbos profesinės kompetencijos, pagrįstos mokslinių tyrimų ir profesinės veiklos analizės rezultatais;
­ Dėl nuolati kintačios technologinės aplinkos, įgytas profesinės kompetencijos būtina nuolat tobulinti, mokytis savarankiškai;
­ Studijų programos dėstytojai yra aukštos kvalifikacijos jūrų inžinerijos ir elektros inžinerijos specialistai, jūrininkai ir mokslininkai, kurių akademinė veikla tiesiogiai susijusi su studijų programos kryptimi ir dėstomais dalykais;
­ Reikšminga studijų dalimi yra profesinės veiklos praktika, atliekama laivų remonto ir statybos įmonėse, įvairių tipų laivuose.
­ Didelis akademinių mainų partnerių tinklas: dalinėms studijoms galima rinktis Europos aukštąsias mokyklas, o praktiką galima atlikti šalies ir tarptautinių laivybos kompanijų laivuose, plaukiojančiuose įvairiuose regionuose;
­ Fakultatyvai: Kūno kultūra, Irklavimas;
­ Karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų karininkų vadų mokymo programa, kurią baigus įgyjamas atsargos leitenanto karinį laipsnis ir kovinės dalies vado kvalifikacija.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų programos absolventas, elektromechanikas laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, vykdo užduotis bei įpareigojimus šiose funkcinėse srityse: elektromechanika, elektronika ir valdymo įranga, techninė priežiūra ir remontas, laivo eksploatacinis valdymas ir žmonių priežiūra laive (STCW A-III/6).
Įgijus atsargos leitenanto laipsnį galima tęsti profesinę karjerą Lietuvos kariuomenės Karinėse jūrų pajėgose.
Baigus jūrininko profesinę karjerą, galima dirbti laivų statybos ir remonto įmonėse, Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamente, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje, vidaus vandenų transporto sektoriuje ir pan.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas antrosios studijų pakopos srities programose ir siekti magistro kvalifikacinio laipsnio šalies ir užsienio universitetinių aukštojo mokslo institucijų nustatyta tvarka.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose