Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Mokymo įstaigaLietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektra ir energija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 6 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6531EX045
Įstaigos adresasKlaipėda, I. Kanto g. 7
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti jūrų inžinierius – laivo įgulos laivo mašinų skyriaus vadovaujantį specialistą laivų mechaniką arba laivų ir laivų energetinių įrenginių remonto inžinierių, kurie taikydami jūrų inžinerijos, technologijų, gamtos ir kitų mokslų sričių žinias gebėtų saugiai eksploatuoti ar remontuoti neriboto galingumo laivų jėgaines, pagalbinius mechanizmus, šaldymo įrangą, vadovauti laivo mašinų skyriui ar remonto komandai, veikti remiantis Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijomis, saugios laivybos, laivų ir įrangos klasifikacinių bendrovių bei kokybės standartų reikalavimais.
Studijų rezultatai:
1 Žinoti bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus laivų mechanizmų ir prietaisų veikimo pagrindams suprasti
Specializacija: Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas
2a.Turėti pagrindinių laivų energetinių įrenginių eksploatavimo žinių, svarbių dirbant praktiškai.
Specializacija: Laivų ir laivų energetinių įrenginių remontas
2b. Turėti laivų ir laivų energetinių įrenginių remontui reikalingų žinių, svarbių dirbant praktiškai.
3. Žinoti jūrų laivavedybos ir jūrų krovinių logistikos problemas ir jų inžinerinių sprendimų kontekstą.
4. Taikyti savo žinias ir supratimą laivų energetinių įrenginių problemoms išspręsti parinkdamas tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą
5. Suprasti projektavimo metodikas ir taikyti jas atliekant laivo mechanizmų projektavimo darbus.
6. Rasti reikiamą profesinę informaciją inžineriniams uždaviniams spręsti bei atlikti eksperimentus su įranga, naudojama jūrų inžinerijoje, apdoroti rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas.
7. Derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas laivų energetinių įrenginių eksploatavimo metu atsirandančias problemas ir parinkti tinkamus inžinerinius sprendimus ir priemones
8. Suprasti laivo mechaninės tarnybos veiklos organizavimo principus ir taikyti profesinėje veikloje pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
9. Spręsti laivo mechaninės tarnybos uždavinius savarankiškai ir komandoje, mokėti bendrauti gimtąja ir anglų kalba su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene, suprasti laivo mechaninės tarnybos veiklos inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.
10. Laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus, suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, mokslinės ir profesinės literatūros analizė, atvejų analizė, problemų sprendimas, modeliavimas, kompiuterizuotas mokymas, individualūs arba komandiniai projektai, laboratoriniai darbai, praktikumai mechaninėse dirbtuvėse, savarankiškas darbas, realių darbo jūroje ir laivo mašinų skyriuje situacijų imitavimas treniruokliuose ir praktinių įgūdžių demonstravimas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomi formuojamojo, kaupiamojo ir apibendrinamojo vertinimo būdai – tai apklausa žodžiu ir raštu, koliokviumas, testavimas, sąvokų ir koncepcijų žemėlapis, referatas, recenzija, atvejo analizė, aplanko metodas, tiriamasis darbas, kursinis darbas, praktikos ataskaita, praktinių ir savarankiškų darbų rengimas bei pristatymas, praktinių įgūdžių demonstravimas treniruokliuose ir laboratorijose, egzaminas raštu ir žodžiu.
Studijų pasiekimai vertinami puikiu, tipiniu ir slenkstiniu lygmenimis, dešimtbalės sistemos pažymius priskiriant: puikiam (10 ir 9), tipiniam (8 ir 7) ir slenkstiniam (6 ir 5). Dalyko pažymį sudaro kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys, kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše.
Specializacija: Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas
Studijos baigiamos kvalifikaciniu egzaminu ir viešu baigiamojo darbo gynimu.
Specializacija: Laivų ir laivų energetinių įrenginių remontas
Studijos baigiamos viešu baigiamojo darbo gynimu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrojo lavinimo dalykai/moduliai (17 kr.): Jūrinė anglų kalba;
Studento pasirinkimai: Filosofija ir etika, Sociologija, Politikos mokslų pagrindai, Europos kultūra, Valdymo psichologija, Tarpkultūrinė komunikacija, Jūrų uostų ir laivybos raida;
Studijų krypties dalykai/moduliai (115 kr.):
­ Inžinerijos mokslų pagrindai: Taikomoji matematika, Matematiniai inžinerijos pagrindai, Medžiagų inžinerija, Termodinamika, Techninė mechanika, Hidraulika, Taikomoji chemija, Elektrotechnika ir elektriniai matavimai, Informacinės technologijos, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Mašinų detalių projektavimas;
­ Jūrų inžinerijos pagrindai: Laivo teorija, Laivo vidaus degimo variklių konstrukcija, Laivų vidaus degimo variklių teorija, Laivų ir laivų jėgainių įranga, Laivo pagalbiniai mechanizmai, Laivų šaldymo įranga, Laivų garo ir dujų turbininiai įrenginiai, Laivų energetinių įrenginių techninis aptarnavimas ir remontas, Laivų energetinių įrenginių elektroninis treniruoklis; Laivo jėgainės valdymas, Darbo, civilinė ir aplinkos sauga, Jūrų teisė; Inžinerinių taikomųjų tyrimų ir projektų metodologijos modulis (Profesinės kalbos kultūra, Inžinerinių tyrimų metodologija, Jūrų inžinerinių projektų valdymas);
­ Praktika (12 kr.): Mokomoji šaltkalvystės ir remonto praktika;
­ Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė (STCW, A-VI/1),
Studento pasirinkimai (4 kr.): Jūreivystės pagrindai; Transporto sistemų geografija.
Specializacija: Laivų energetinių įrenginių eksplotavimas
Studijų krypties dalykai (36 kr.):
Chemotologija, Laivų elektronika ir automatika, Laivų elektros įranga ir jos eksploatavimas, Laivų elektros mašinos, Laivų jėgainių automatinės sistemos, Jūrų teisė, Laivų energetinių įrenginių elektroninis treniruoklis;
Jūrinio laipsnio diplomui įgyti (10 kr.):
Laivo saugumo užtikrinimas (STCW A-VI/6-2), Specialusis gaisrų gesinimas (STCW A-VI/3), Pirmoji medicininė pagalba (STCW A-VI/4), Darbas su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis (išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis) (STCW A-VI/2-1), Laivų mašinų skyriaus resursų valdymas (STCW A -III/1-3, A -III/6, A -VIII/2).
Praktikos (48 kr.):
­ Laivo mechanizmų techninės priežiūros ir remonto profesinės veiklos praktika laivų statybos, remonto įmonėse, laivuose;
­ Baigiamoji profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika arba Baigiamoji profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika Karinių jūrų pajėgų laivuose arba Baigiamoji profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika.
Specializacija: Laivų ir laivų energetinių įrenginių remontas
Studijų krypties dalykai (24 kr.):
Laivo korpuso surinkimo ir suvirinimo inžinerija, Laivų propulsinių įrenginių remonto technologijos, Laivų korpuso 3D modeliavimas, Komunikavimo radijo ryšiu procedūros uosto akvatorijoje;
Praktika (24 kr.):
­ Baigiamoji laivo korpuso/ laivo mechanizmų remonto profesinės veiklos praktika laivų statybos ir remonto įmonėse/ laivuose
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos specializacija ,,Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas“ – tai Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos STCW standartus atitinkanti ir vienintelė šalyje jūrų inžinerijos studijų krypties koleginių studijų programa, kurią baigus įgyjamas aukštasis koleginis išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija, suteikianti teisę įgyti Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento išduodamą budinčiojo laivų mechaniko jūrinio laipsnio diplomą.
Profesinės veiklos praktikos trukmė 12 mėn. ir atliekama 2-ame ir 3-iame kursuose. Jūrinės praktikos metu įgyjami praktiniai profesiniai įgūdžiai dirbant įvairių tipų jūrų laivuose (konteinervežiuose, sausakrūviuose, tanklaiviuose ir kt.) įvairiuose plaukiojimo regionuose visame pasaulyje.
Pirmasis jūrinio laipsnio diplomas išduodamas sėkmingai baigus studijų programos specializaciją ir studijų metu sukaupus 12 mėnesių bendro praktinio darbo stažo, iš kurių 6 mėnesius sudaro darbas jūrų laivuose.
Studijų metu studentams suteikiama galimybė įgyti laivų motoristo kvalifikaciją.
Specializacijos ,,Laivų ir laivų energetinių įrenginių remontas“ absolventai įgyja aukštos kvalifikacijos laivų remonto specialisto kompetenciją, kuri suteikia galimybę įsidarbinti laivų laivų statybos ir remonto bei gimininguose sektoriuose šalyje ir užsienyje.
Fakultatyvai: Kūno kultūra, Irklavimas, Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai.
Studentai, sėkmingai baigę Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų karininkų vadų kursus, įgyja atsargos karininko laipsnį ir kovinės dalies vado kvalifikaciją.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgijus budinčiojo laivų mechaniko jūrinio laipsnio diplomą absolventas gali eiti laivo mašinų skyriaus trečiojo mechaniko pareigas dirbant jūrų laivuose, o sukaupus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytą darbo jūroje stažą, laive užimti antrojo mechaniko, o vėliau ir vyriausiojo mechaniko pareigas neriboto eigos variklių galingumo įvairios paskirties laivuose. Baigus jūrininko profesinę karjerą, galima dirbti laivų statybos ir remonto įmonėse, Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamente, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje, vidaus vandenų transporto sektoriuje ir pan.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turi teisę studijuoti antrosios pakopos studijų programose aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose