Turizmo verslas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Mokymo įstaigaKlaipėdos valstybinė kolegija
Studijų krypties grupėPaslaugos asmenims
Studijų kryptisKelionės, turizmas ir poilsis
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531LX011
Įstaigos adresasKlaipėda, Jaunystės g. 1
Klaipėdos valstybinė kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas(-ai): Parengti šiuolaikišką turizmo verslo specialistą darbui apgyvendinimo, kelionių ir laisvalaikio organizavimo, informacijos teikimo sektoriuose, racionaliai naudojantį turizmo ir rekreacinius išteklius, gebantį analizuoti ir vertinti turizmo procesus ir šio verslo veiklos pažinimo instrumentus kintančiomis rinkos sąlygomis, atliekantį šios srities tyrimus, besivadovaujantį teisiniais aktais ir plėtojantį novatorišką, įžvalgų ir socialiai atsakingą turizmo verslą. Studijų rezultatai: Programos absolventas: 1. Žino rekreacijos, laisvalaikio reikšmę, istorinę raidą, turizmo struktūrą, pagrindines turizmo ir poilsio organizavimo verslo filosofijos teorijas bei koncepcijas. 2. Suvokia turizmo paslaugų verslo organizavimo formų įvairovę, svetingumo esmę, ekonomikos mokslo kategorijas ir jomis nusakomus reiškinius. 3. Nustato apsirūpinimo materialiniais ir nematerialiniais ištekliais šaltinius ir jų efektyvaus panaudojimo prielaidas, žino jų apskaitos bei valdymo metodus. 4. Pažįsta turizmo paslaugų rinkodaros principus bei analizuoja komunikacijos ir logistikos galimybes turizmo versle. 5. Analizuoja ir vertina turizmo organizacijose ir versle bei jo aplinkoje vykstančius vadybinius transformacijos procesus. 6. Analizuoja ir vertina Lietuvos ir pasaulio turizmo išteklius, jų geografinius, kultūrinius, ekonominius ypatumus. 7. Taiko turizmo veiklos ir turizmo išteklių tyrimo metodus, leidžiančius pažinti šios srities įmonės aplinką ir joje vykstančius procesus. 8. Parengia turizmo verslo projektą, kelionę ar

ekskursiją, rekreacinę programą ir organizuoja jų įgyvendinimą bei kontrolę. 9. Naudoja informacinių technologijų, sistemų, duomenų bazių teikiamas galimybes ir dirba kelionių ir laisvalaikio planavimo bei apgyvendinimo paslaugas valdančiomis programomis. 10. Taiko turizmo verslą reglamentuojančius teisės aktus, laisvalaikio ir pramogų organizavimo, ekskursijų ir kelionių ruošimo ir vedimo bei viešbučių administravimo metodus ir metodikas. 11. Plėtoja loginio mąstymo, bendravimo užsienio kalba ir administracinius gebėjimus, laikosi dokumentacijos ir kalbos kultūros taisyklių. 12. Organizuoja etišką, sąžiningą ir novatorišką turizmo įmonės veiklą. 13. Sėkmingai atlieka komandines ir grupinio darbo užduotis, laikantis kūrybingumo ir bendradarbiavimo principų. Mokymo ir mokymosi veiklos: Orientuotos į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas ir / ar kvalifikacinis egzaminas. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Studijų dalykai (113 kreditų): Filosofija/Sociologija, Turizmo informacinės sistemos ir medijos, Profesinė komunikacija, Turizmo ir poilsio pagrindai, Vadyba, Verslo užsienio kalba 1 (anglų, vokiečių), Lietuvos turizmo ištekliai, Psichologija, Ekonomika, Verslo matematika ir statistika, Taikomųjų tyrimų metodologija, Lietuvos kultūros istorija ir paveldas, Verslo užsienio kalba 2 (anglų, vokiečių, rusų), Kelionių ir tarptautinio turizmo geografija, Verslo teisė ir etika, Apskaita ir finansai, Turizmo rinkodara, Geografinės informacinės sistemos, Edukacinių programų kūrimas, Kelionių ir patirčių dizainas, Ekskursijų rengimo ir vedimo metodika, Svetingumo verslas ir logistika, Renginių organizavimas, Kursinis

darbas, Turizmo verslo organizavimas. Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai). Praktikos (52 kreditai): Pažintinė praktika įmonėje, Turizmo paslaugų valdymo programų praktika, Profesinė praktika verslo įmonėje, Praktika imitacinėje bendrovėje, Turizmo produktų kūrimo ir pardavimų valdymo praktika, Baigiamoji praktika. Baigiamasis darbas (9 kreditai). Specializacijos: - Studento pasirinkimai: Galima rinktis: - laisvai pasirenkamus studijų dalykus; - alternatyvius studijų dalykus. Studijų programos skiriamieji bruožai: Aktualūs studijų dalykai, atitinkantys išmanių specialistų rengimo poreikį, interaktyvūs studijų metodai, verslumo įgūdžių ugdymas, darbas su turizmo paslaugų valdymo programomis ir praktikos turizmo verslo įmonėse. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Turizmo verslo specialistai galės dirbti turizmo verslo įmonėse, įkurti savo turizmo įmonę ir jai vadovauti, organizuoti įmonės ar padalinio veiklą, vadovauti darbuotojams, rengti turistines keliones ir jas organizuoti, dirbti viešbučiuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose, kelionių agentūrose, pramogų parkuose, sveikatingumo centruose, turizmo informacijos centruose, saugomų teritorijų lankytojų centruose, galės dirbti gidais ir kelionių vadovais, laisvalaikio organizatoriais ir animatoriais, galės kurti turizmo produktus. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Klaipėdos valstybinė kolegija Turizmo verslas Paslaugos asmenims Kelionės, turizmas ir poilsis Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Svetingumo vadyba Paslaugos asmenims Kelionės, turizmas ir poilsis Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija Ekoturizmas Paslaugos asmenims Kelionės, turizmas ir poilsis Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)