Buhalterinė apskaita

Klaipėdos valstybinė kolegija

Mokymo įstaigaKlaipėdos valstybinė kolegija
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisApskaita
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531LX010
Įstaigos adresasKlaipėda, Jaunystės g. 1
Klaipėdos valstybinė kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas(-ai): Parengti kvalifikuotą, socialiai, ekonomiškai atsakingą verslo ir viešojo sektoriaus subjektų apskaitos specialistą, gebantį savarankiškai įgyvendinti apskaitos politiką, organizuoti apskaitos procesą, analizuoti ir vertinti finansinę informaciją, spręsti finansų srities problemas atsižvelgiant į aplinkos pokyčius. Studijų rezultatai: Programos absolventas: 1. Žino ekonomikos sistemos funkcionavimo ir verslo kūrimo bei valdymo principus ir taiko juos analizuojant ekonominius pokyčius ir jų poveikį verslui. 2. Žino finansų sistemos sandarą ir veikimo principus, norminius aktus, reglamentuojančius finansų sistemos bei įmonės veiklą, ir taiko juos apskaitos tvarkymo ir finansų valdymo problemoms spręsti. 3. Geba taikyti efektyvius tyrimo metodus ir modelius, rinkti, sisteminti ir analizuoti organizacijos duomenis vertinant ekonominius reiškinius ir apskaitos procesus. 4. Geba tvarkyti ūkio subjekto apskaitą, vadovaujantis tarptautiniais ir nacionaliniais apskaitos standartais, teisės aktais ir kitais norminiais dokumentais. 5. Geba tvarkyti apskaitą pagal parengtą apskaitos politiką ir ūkinių operacijų registravimo tvarkas atsižvelgiant į verslo pobūdį bei kontroliuoti operacijų atitiktį teisės aktams. 6. Geba vertinti ūkio subjekto finansinę būklę taikant įvairius analizės metodus ir būdus, priimant pagrįstus valdymo sprendimus. 7. Geba rengti ūkio subjekto planus ir kontroliuoti jų

vykdymą pagrindžiant išteklių panaudojimo efektyvumą ir įvertinant finansinę riziką. 8. Geba parengti finansines, mokestines, statistines ir kitas ataskaitas išoriniams bei vidiniams vartotojams. 9. Geba naudotis informacinėmis technologijomis, specialiomis kompiuterinėmis apskaitos programomis apdorojant apskaitos informaciją. 10. Geba nuosekliai, atsakingai, kritiškai reikšti mintis sprendžiant apskaitos srities problemas ir priimti pagrįstus bei socialiai atsakingus sprendimus. 11. Geba profesionaliai komunikuoti vartojant valstybinę ir tarptautinę apskaitos terminologiją, vadovaujantis profesine etika. 12. Geba nuolat savarankiškai mokytis ugdant savo profesionalumą, kūrybinį ir kritinį mąstymą, suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį visuomenės, ekonomikos raidai, gerovei ir aplinkai. Mokymo ir mokymosi veiklos: Orientuotos į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Studijų dalykai (122 kreditas): Mikro- ir makroekonomika, Verslo teisė, Vadyba, Kompiuterinis informacijos valdymas, Apskaitos pagrindai, Verslo užsienio kalba, Verslo matematika, Verslo statistika, Verslo etika ir socialinė atsakomybė, Finansinė apskaita, Finansai ir draudimas, Taikomųjų tyrimų metodologija, Verslo planavimas ir organizavimas, Apskaita pelno nesiekiančiose organizacijose, Finansinė analizė, Mokesčiai, Auditas, Kursinis darbas, Kompiuterizuota apskaita, Valdymo apskaita, Viešojo sektoriaus apskaita, Gamybos, prekybos ir

paslaugų įmonių apskaita. Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai). Profesinės veiklos praktikos (43 kreditai): Apskaitos tvarkymo nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės praktika, Produkcijos savikainos skaičiavimo ir biudžetų sudarymo praktika, Kompiuterizuotų apskaitos sistemų praktika, Baigiamoji praktika. Baigiamasis darbas (9 kreditai). Specializacijos: - Studento pasirinkimai: Galima rinktis: - laisvai pasirenkamus studijų dalykus. Studijų programos skiriamieji bruožai: Apskaitos tvarkymo įgūdžių lavinimui naudojamos skirtingos kompiuterizuotos apskaitos sistemos. Verslo apskaita studijuojama pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Studijuojama finansinė apskaita ir verslo įmonėse ir biudžetinėse įstaigose. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventai gali dirbti apskaitą tvarkančiais asmenimis, auditoriaus padėjėjais, mokesčių administratoriais įvairiose verslo ir valstybinėse institucijose, vadovauti įmonių ir įstaigų apskaitos tarnyboms, steigti apskaitos paslaugų įmones. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Alytaus kolegija Buhalterinė apskaita Verslas ir administravimas Apskaita Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Apskaita Verslas ir administravimas Apskaita Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Buhalterinė apskaita Verslas ir administravimas Apskaita Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Buhalterinė apskaita ir finansai Verslas ir administravimas Apskaita Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Buhalterinė apskaita Verslas ir administravimas Apskaita Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Buhalterinė apskaita Verslas ir administravimas Apskaita Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Buhalterinė apskaita Verslas ir administravimas Apskaita Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Apskaita Verslas ir administravimas Apskaita Nuolatinė - 3 (metais)