Bendrosios praktikos slauga

Klaipėdos valstybinė kolegija

Mokymo įstaigaKlaipėdos valstybinė kolegija
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisSlauga ir akušerija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3.5 (metais)
Kreditai210
Programos kodas6531GX002
Įstaigos adresasKlaipėda, Jaunystės g. 1
Klaipėdos valstybinė kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas(-ai): Parengti slaugytojus, gebančius savarankiškai pagal kompetenciją inovatyviai ir kokybiškai organizuoti ir įgyvendinti įvairaus amžiaus grupių asmenų, šeimų, bendruomenės slaugą, vertinti slaugymo veiksmingumą, bendradarbiauti sveikatos priežiūros specialistų komandoje bei su kitų įstaigų, farmacijos bei sveikatos priežiūros specialistais, dalyvauti vykdant slaugos mokslo taikomuosius tyrimus ir plėtoti slaugos praktiką. Studijų rezultatai: Programos absolventas: 1. Integruoja slaugos, socialinių ir kitų mokslų žinias vykdant moksliniais tyrimais ir praktika grįstą asmenų, šeimų ir bendruomenių slaugą. 2. Valdo sveikatos priežiūros išteklius ir profesines žinias užtikrinant kokybišką į asmenį orientuotą slaugą. 3. Teikia pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą naudojantis slaugos ir medicinos technologijomis ūmių klinikinių ir gyvybei pavojingų būklių, krizių bei nelaimių atvejais, sudėtingose profesinės veiklos situacijose. 4. Teikia pagalbą asmenims, kuriems reikalinga priežiūra ir juos prižiūrintiems asmenims vadovaujantis mokslo pagrįstais metodais ir technologijomis. 5. Taiko vadovavimo, lyderiavimo įgūdžius savarankiškai nustatant slaugos poreikius, planuojant, atliekant ir vertinant slaugą. 6. Bendrauja ir bendradarbiauja su kolegomis ir kitais sveikatos priežiūros specialistais įgyvendinant slaugos procesą. 7. Demonstruoja kritinį mąstymą ir holistinį požiūrį mokant asmenis, šeimas ir grupes sveikatos išsaugojimo ir ligų bei traumų profilaktikos.

8. Pagrindžia asmeninio ir profesinio tobulėjimo visą gyvenimą vertę plėtojant slaugos praktiką. Mokymo ir mokymosi veiklos: Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, simuliacijos, darbas porose, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, kvalifikacinis egzaminas ir baigiamasis darbas. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Studijų dalykai (107 kreditai): Akademinis raštingumas, Antropologija, Slaugos etika, Žmogaus anatomija ir fiziologija, Mikrobiologija ir higiena, Sveikatos psichologija, Bendroji slauga, Sveikatos priežiūros technologijos, Profesinė užsienio kalba, Žmogaus patofiziologija, Pirminė sveikatos priežiūra, Biochemija ir biofizika, Bendroji farmakologija, Klinikinė farmakologija, Terapinė slauga, Senų žmonių slauga, Sveikatos ugdymas, Vaikų ir šeimos slauga, Slaugos taikomieji tyrimai ir statistika, Nėščiųjų priežiūra ir akušerinė slauga, Slaugos vadyba ir lyderystė, Bendruomenės slauga, Chirurginė slauga, Psichikos sveikatos slauga, Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga, Taikomojo tyrimo dizainas, Paliatyvioji slauga / Sergančiųjų infekcinės ligomis slauga, Robotizacija slaugoje. Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai). Praktikos (88 kreditai): Bendrosios slaugos praktika, Terapinė slaugos praktika, Senų žmonių slaugos praktika, Vaikų ir šeimos slaugos praktika, Nėščiųjų priežiūros ir akušerinės slaugos praktika Bendruomenės slaugos praktika, Chirurginės slaugos praktika, Psichikos sveikatos praktika, Būtinosios med. pagalbos ir intens. slaugos praktika, Baigiamoji praktika. Baigiamasis darbas (9 kreditai). Specializacijos: - Studento pasirinkimai:

Galima rinktis: - laisvai pasirenkamus studijų dalykus; - alternatyvius studijų dalykus. Studijų programos skiriamieji bruožai: Bendrosios praktikos slaugos programa pasižymi teorinių ir praktinių studijų integracija. Praktinių studijų metu, slaugos procedūrų simuliacijos sudaro galimybes sukurti įvairias klinikines situacijas studentui saugioje aplinkoje, naudojant daugiafunkcinius manekenus ir muliažus. Praktinės studijos vyksta mažose grupėse, galimybė įgyti praktinius įgūdžius ne tik simuliacinėse klinikinėse laboratorijose, bet ir realiose darbo vietose: įvairių profilių ligoninėse, sveikatos priežiūros centruose, bendruomenėse ir pacientų namų aplinkoje. 50 procentų studijų skiriama praktiniam mokymui. Studijų programa pasižymi tarptautiškumu, glaudžiais bendradarbiavimo ryšiais su užsienio partneriais. Pagal tarptautines studentų mainų programas studentai gali išvykti į užsienio aukštąsias mokyklas tęsti studijas bei atlikti praktiką, įgyti tarptautinės darbo patirties. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventas įgyja teisę teikti bendrosios slaugos praktikos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas savarankiškai arba kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose